Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Bruselj, 29. aprila 2009

Plače direktorjev: Komisija določa nadaljnje smernice za strukturo in višino plač direktorjev

Evropska komisija je kot dopolnilo priporočil 2004/913/ES in 2005/162/ES sprejela priporočilo za sistem plač direktorjev družb, ki kotirajo na borzi. Ustrezna plačna politika naj bi zagotavljala plačilo po učinku in spodbujala direktorje k doseganju srednje- in dolgoročne vzdržnosti družb. Sedanje priporočilo za plače direktorjev temelji na plačilu po učinku z razkritjem plačne politike. Z novim priporočilom bodo na voljo nadaljnje smernice za doseganje tega cilja z določitvijo najboljših praks za oblikovanje primerne plačne politike. Priporočilo se osredotoča na nekatere vidike strukture direktorskih plač in na proces njihovega določanja, vključno z nadzorom delničarjev. Komisija je sprejela tudi priporočilo o plačni politiki v sektorju finančnih storitev (glej IP/09/674).

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je povedal: „Sistemi nagrajevanja izvršnih direktorjev v družbah, ki kotirajo na borzi, so prepogosto privedli k nerazumno kratkoročnim ukrepom menedžmenta in včasih nagradili neuspeh. Obstoječa pravila EU je treba dopolniti z navodili za nekatere ključne vidike strukture plač direktorjev. Okrepili smo tudi postopke določanja direktorskih plač, vključno z nadzorom delničarjev. Naše sporočilo je jasno: plače direktorjev morajo biti vezane na uspeh in ne smejo nagrajevati neuspeha.“

V zvezi s strukturo direktorskih plač priporočilo poziva države članice, da:

  • določijo mejo (največ dve leti za fiksni del direktorske plače) za odpravnine (zlata padala) in odpravijo odpravnino v primeru neuspeha,
  • določijo razmerje med fiksnim in variabilnim delom plačila ter povežejo variabilni del z vnaprej določenimi in merljivimi merili uspešnosti za okrepitev povezave učinka s plačilom,
  • spodbujajo dolgoročno vzdržnost družb z uravnoteženjem meril za dolgo- in kratkoročno uspešnost za direktorske plače, odlogom variabilnega dela plače, minimalno odmerno dobo za delniške opcije in delnice (najmanj tri leta), zadržanjem dela delnic do konca zaposlitve,
  • omogočijo družbam, da lahko zahtevajo vračilo variabilnega dela plače, izplačanega na podlagi očitno napačnih podatkov.

V zvezi s procesom določitve direktorskih plač priporočilo poziva države članice, da:

  • razširijo nekatere zahteve za razkritje informacij iz obstoječega priporočila, da bi se izboljšal nadzor delničarjev nad plačnimi politikami,
  • zagotovijo, da se bodo delničarji, zlasti institucionalni vlagatelji, kadar je primerno, udeleževali skupščin in razumno glasovali o plačah direktorjev,
  • določijo, da neposlovodni delavci ne prejmejo delnic kot del plačila, da bi preprečili navzkrižje interesov,
  • okrepijo vlogo in delovanje odbora za plače z uporabo novih načel o (i) sestavi odborov za plače, (ii) obveznosti članov odbora za plače, da so prisotni na skupščini, na kateri se razpravlja o plačni politiki, da bodo lahko dali pojasnila delničarjem, (iii) preprečevanju navzkrižja interesov svetovalcev za plače.

Priporočilo upošteva dosedanja prizadevanja več držav članic v zvezi s finančno krizo in želi spodbujati tak razvoj z določitvijo najboljših praks za zagotovitev večje konvergence v EU. Komisija bo skrbno spremljala uporabo priporočila in bo svoje ugotovitve objavila v pregledih dosežkov.

Po preteku enega leta bo Komisija glede na pridobljene izkušnje in izid spremljanja proučila obe priporočili ter predložila poročilo z oceno uporabe obeh priporočil v državah članicah.

Celotno besedilo priporočila je na voljo na:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar