Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

V Bruseli 29. apríla 2009

Platy riadiacich pracovníkov: Komisia vydáva ďalšie usmernenia o štruktúre a určovaní odmien riadiacich pracovníkov

Európska komisia prijala odporúčanie o režime odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností, ktoré je doplnením predošlých odporúčaní 2004/913/ES a 2005/162/ES. Vhodnou politikou odmeňovania by sa malo zabezpečiť, aby riadiaci pracovníci boli platení za výkon, a zároveň by ich mala motivovať k tomu, aby svoju prácu vykonávali s cieľom zabezpečiť strednodobú a dlhodobú udržateľnosť svojich spoločností. Jestvujúce odporúčanie o odmeňovaní riadiacich pracovníkov je založené na myšlienke pláce za výkon, ktorá sa dosiahne zverejňovaním politiky odmeňovania. Nové odporúčanie poskytne ďalšie usmernenia na dosiahnutie tohto cieľa, a to prostredníctvom určenia osvedčených postupov pri vypracúvaní vhodnej politiky odmeňovania. S týmto cieľom sa zameriava na určité aspekty štruktúry odmeňovania riadiacich pracovníkov a na postup určovania odmien pre riadiacich pracovníkov vrátane dohľadu akcionárov. Komisia zároveň prijala odporúčanie o politike odmeňovania v sektore finančných služieb (pozri IP/09/674).

Charlie McCreevy, komisár pre vnútorný trh a služby, uviedol: „Systémy stimulov pre výkonných riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností príliš často viedli k nadmerne krátkozrakému manažérskemu správaniu a občas i k „odmeňovaniu za neúspech“. Jestvujúce predpisy EÚ treba doplniť dodatočnými usmerneniami k niektorým prvkom štruktúry odmeňovania riadiacich pracovníkov. Posilnili sme aj postupy určovania odmien riadiacich pracovníkov vrátane dohľadu akcionárov. Náš odkaz je veľmi jasný: odmeňovanie riadiacich pracovníkov musí byť jasne previazané na ich výkon a nemalo by byť odmenou za neúspech.“

Pokiaľ ide o štruktúru odmeňovania riadiacich pracovníkov, odporúčanie vyzýva členské štáty, aby:

  • stanovili limit (v maximálnej výške 2-násobku ročnej výšky fixnej zložky platu riadiacich pracovníkov) odstupného (tzv. „zlatý padák“) a zakázali odstupné v prípade neúspechu;
  • požadovali rovnováhu medzi fixnou a pohyblivou zložkou platu a naviazali pohyblivú zložku platu na vopred určené a merateľné kritériá výkonu s cieľom posilniť prepojenie medzi výkonmi a platom;
  • podporovali dlhodobú udržateľnosť spoločností prostredníctvom rovnováhy medzi dlhodobými a krátkodobými kritériami výkonu v oblasti odmeňovania riadiacich pracovníkov, odloženia výplaty pohyblivej zložky platu a minimálneho rozhodovacieho obdobia pre opcie na akcie i samotné akcie (v dĺžke najmenej tri roky) a povinnej držby časti akcií do konca zamestnaneckého pomeru;
  • umožnili spoločnostiam získavať späť pohyblivú zložku platu vyplatenú na základe údajov, o ktorých sa preukázalo, že boli jednoznačne nesprávne uvedené.

Pokiaľ ide o postup určovania odmien riadiacich pracovníkov, odporúčanie vyzýva členské štáty, aby:

  • rozšírili určité požiadavky na zverejňovanie informácií obsiahnuté v jestvujúcom odporúčaní s cieľom zlepšiť dohľad akcionárov nad politikami odmeňovania;
  • zabezpečili, aby sa akcionári, najmä inštitucionálni investori, podľa potreby zúčastňovali na valných zhromaždeniach a uvážene využívali svoje hlasovacie práva v súvislosti s odmeňovaním riadiacich pracovníkov;
  • ustanovili, aby riadiaci pracovníci s nevýkonnými oprávneniami nedostávali v rámci svojich odmien opcie na akcie, aby sa predišlo konfliktom záujmov;
  • posilnili úlohu a fungovanie výboru pre odmeňovanie prostredníctvom nových zásad týkajúcich sa (i) zloženia výborov pre odmeňovanie, (ii) povinnosti členov výboru pre odmeňovanie zúčastňovať sa valného zhromaždenia, na ktorom sa preberá politika odmeňovania s cieľom poskytnúť vysvetlenia akcionárom, a (iii) predchádzania konfliktom záujmov u konzultantov pre oblasť odmeňovania.

V odporúčaní sa náležitým spôsobom zohľadňuje úsilie niekoľkých členských štátov podniknuté v súvislosti s finančnou krízou, pričom cieľom odporúčania je podporiť tento trend prostredníctvom identifikácie osvedčených postupov, aby sa v EÚ zabezpečila väčšia konvergencia. Komisia bude pozorne monitorovať uplatňovanie odporúčania a svoje zistenia zverejní prostredníctvom tzv. výsledkových listín („scoreboards“).

Po jednom roku uplatňovania Komisia obe odporúčania prehodnotí vo svetle získaných skúseností a výsledkov monitorovania a predloží hodnotiacu správu o uplatňovaní oboch odporúčaní v členských štátoch.

Úplné znenie odporúčania je k dispozícii na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar