Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Bruksela, dnia 29 kwietnia 2009 r.

Płace dyrektorów: Komisja określa dalsze wytyczne dotyczące struktury i ustalania wynagrodzeń dyrektorów

Komisja Europejska przyjęła zalecenie uzupełniające poprzednie zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym. Odpowiednia polityka wynagrodzeń powinna zapewnić wynagradzanie za wyniki i motywować dyrektorów do dbania o stabilność przedsiębiorstwa w średnim i długim okresie. Obowiązujące zalecenie w sprawie wynagrodzeń dyrektorów opiera się na idei wynagradzania za wyniki poprzez ujawnianie polityki wynagrodzeń. W nowym, ukierunkowanym na osiągnięcie tego celu zaleceniu przedstawiono dalsze wytyczne, określając najlepsze praktyki w zakresie opracowywania odpowiedniej polityki wynagrodzeń. W tym celu koncentruje się ono na pewnych aspektach struktury wynagrodzeń dyrektorów oraz procesie ustalania ich wynagrodzeń, w tym na nadzorze ze strony akcjonariuszy. Komisja przyjęła również zalecenie w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (zob. IP/09/674).

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Systemy motywacyjne stosowane w stosunku do dyrektorów wykonawczych spółek notowanych na rynkach regulowanych zbyt często doprowadzały do nazbyt krótkowzrocznych działań w zakresie zarządzania oraz do wynagradzania za niepowodzenie. Obowiązujące przepisy wspólnotowe należy uzupełnić o dodatkowe wytyczne w pewnych kluczowych aspektach struktury wynagrodzeń dyrektorów. Wzmocniliśmy również procesy ustalania wynagrodzeń dyrektorów, w tym nadzór ze strony akcjonariuszy. Nasze przesłanie jest jasne: wynagrodzenia dyrektorów muszą być wyraźnie powiązane z wynikami i nie powinny wynagradzać za niepowodzenie.”

W kwestii struktury wynagrodzeń dyrektorów w nowym zaleceniu nawołuje się państwa członkowskie do:

  • ustalenia limitu (nieprzekraczającego łącznego wynagrodzenia stałego dyrektorów z dwóch lat) wielkości odpraw (tzw. „złotych spadochronów”) oraz zakazu wypłaty odprawy w przypadku niepowodzenia.
  • ustanowienia wymogu wypracowania równowagi pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym oraz powiązania wynagrodzenia zmiennego z określonymi z góry i wymiernymi kryteriami wynikowymi w celu wzmocnienia zależności między wynikami a płacą.
  • promowania długoterminowej stabilności przedsiębiorstw dzięki równowadze pomiędzy kryteriami wynikowymi wynagrodzeń dyrektorów w długim i krótkim okresie, odroczeniu wypłaty wynagrodzenia zmiennego, minimalnemu (co najmniej trzyletniemu) okresowi nabywania uprawnień do akcji i opcji na akcje; utrzymanie części akcji do końca okresu zatrudnienia.
  • umożliwienia przedsiębiorstwom odzyskiwania wynagrodzenia zmiennego na podstawie danych, które okazały się następnie wyraźnie nieprawdziwe („zwrot”).

W kwestii procesu ustalania wynagrodzeń dyrektorów w nowym zaleceniu nawołuje się państwa członkowskie do:

  • rozszerzenia zakresu pewnych zawartych w obowiązującym zaleceniu wymogów dotyczących ujawniania informacji w celu poprawy nadzoru akcjonariuszy nad polityką wynagrodzeń;
  • zapewnienia uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, w szczególności inwestorów inwestycyjnych, i racjonalnego korzystania przez nich z prawa głosu w sprawie wynagrodzeń dyrektorów;
  • zagwarantowania, że dyrektorzy niewykonawczy nie powinni otrzymywać opcji na akcje w ramach swojego wynagrodzenia, aby ograniczyć konflikty interesów;
  • wzmocnienia roli i funkcjonowania komisji ds. wynagrodzeń za pomocą nowych zasad dotyczących: (i) składu komisji ds. wynagrodzeń; (ii) zobowiązania członków komisji ds. wynagrodzeń do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach, na których omawiana jest polityka wynagrodzeń, w celu udzielania wyjaśnień akcjonariuszom; (iii) unikania konfliktów interesów związanych z konsultantami ds. wynagrodzeń.

Zalecenie odpowiednio uwzględnia wysiłki podjęte już przez kilka państw członkowskich w kontekście kryzysu finansowego i służy promowaniu tych rozwiązań poprzez określenie najlepszych praktyk zapewniając w ten sposób większą spójność w UE. Komisja będzie ściśle monitorować stosowanie zalecenia, a wnioski zostaną opublikowane w formie tabel wyników.

Po roku Komisja zbada obydwa zalecenia w świetle nabytego doświadczenia oraz wyników wyżej wspomnianego monitorowania i przedstawi sprawozdanie z oceny stosowania obydwu zaleceń przez państwa członkowskie.

Pełny tekst zalecenia jest dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar