Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Brussel, 29 april 2009

Beloning van bestuurders: De Commissie presenteert aanvullende richtsnoeren voor de structuur en vaststelling van bestuurdersbeloningen

De Europese Commissie heeft een aanbeveling goedgekeurd met betrekking tot de beloningsregeling voor bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, als aanvulling op Aanbevelingen 2004/913/EG en 2005/162/EG. Een adequaat beloningsbeleid moet prestaties belonen en bestuurders stimuleren ervoor te zorgen dat de onderneming op de middellange en lange termijn gezond blijft. De bestaande aanbeveling inzake de beloning van bestuurders is gebaseerd op het concept van beloning naar prestatie door de openbaarmaking van het beloningsbeleid. De nieuwe aanbeveling bevat nadere richtsnoeren hieromtrent en reikt beproefde methoden aan voor het opzetten van een adequaat beloningsbeleid. Hiertoe wordt ingegaan op bepaalde aspecten van de structuur van bestuurdersbeloningen en het besluitvormingsproces over de vaststelling van deze beloningen, waaronder het toezicht door de aandeelhouders. De Commissie heeft daarnaast een aanbeveling goedgekeurd over het beloningsbeleid in de financiële sector (zie IP/09/674).

Commissaris Charlie McCreevy, bevoegd voor interne markt en diensten, zei hierover: "Stimuleringsregelingen voor uitvoerend bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen hebben al te vaak geleid tot kortzichtige beheersmaatregelen; soms is falend beheer beloond. De bestaande EU-regelgeving moet worden aangevuld met nieuwe richtsnoeren voor belangrijke aspecten van de structuur van bestuurdersbeloningen. Ook hebben we de procedures voor de vaststelling van de bestuurdersbeloning verbeterd, onder meer door verscherpt toezicht door de aandeelhouders. Onze boodschap is glashelder: bestuurders moeten beloond worden voor prestaties, niet voor falen."

Wat betreft de structuur van bestuurdersbeloningen zouden de lidstaten volgens de aanbeveling:

  • een maximum stellen aan ontslagvergoedingen (van ten hoogste twee jaar de vaste component van de bestuurdersbeloning) en deze gouden handdrukken verbieden voor gevallen waarin het ontslag te wijten is aan falen;
  • een goed evenwicht tussen vaste en variabele beloningscomponenten eisen en de variabele beloningen koppelen aan vooraf vastgestelde, meetbare prestatiecriteria, om het verband tussen prestatie en beloning te versterken;
  • de gezondheid op de lange termijn van ondernemingen bevorderen door aan te sturen op een evenwichtige verhouding tussen prestatiecriteria voor de lange en de korte termijn, uitstel van de variabele beloning, een minimumwachtperiode voor aandelenopties en aandelen (van ten minste drie jaar), en het vasthouden van een deel van de aandelen tot het einde van het dienstverband;
  • ondernemingen toestaan variabele beloningen terug te vorderen die zijn uitgekeerd op basis van gegevens waarvan achteraf blijkt dat zij kennelijk onjuist zijn voorgesteld (terugbetaling).

Wat betreft de procedure voor het vaststellen van bestuurdersbeloningen wordt de lidstaten het volgende aanbevolen:

  • de openbaarmakingvereisten van de bestaande aanbeveling uitbreiden zodat de aandeelhouder beter zicht krijgt op het beloningsbeleid;
  • ervoor zorgen dat aandeelhouders, en vooral de institutionele investeerders, de algemene vergaderingen bijwonen en weloverwogen gebruikmaken van hun stemrecht met betrekking tot de bestuurdersbeloning;
  • bepalen dat niet-uitvoerend bestuurders geen aandelenopties mogen ontvangen als onderdeel van hun beloning, teneinde belangenconflicten te voorkomen;
  • de rol en werking van de remuneratiecommissie verbeteren door nieuwe beginselen betreffende (i) de samenstelling van remuneratiecommissies, (ii) de verplichte aanwezigheid van de leden van de remuneratiecommissie bij de algemene vergadering waarop het beloningsbeleid wordt besproken, zodat zij de aandeelhouders uitleg kunnen verschaffen, en (iii) het voorkomen van belangenconflicten bij beloningsadviseurs.

De aanbeveling houdt rekening met de inspanningen die verschillende lidstaten al leveren naar aanleiding van de financiële crisis en is erop gericht deze ontwikkelingen te bevorderen door beproefde methoden te identificeren en zo te zorgen voor meer convergentie binnen de EU. De Commissie zal de toepassing van de aanbeveling nauwlettend controleren en haar bevindingen bekendmaken via scoreborden.

Na een jaar zal de Commissie beide aanbevelingen onderzoeken in het licht van de opgedane ervaring en de controleresultaten. Vervolgens zal zij een evaluatieverslag indienen over de wijze waarop de lidstaten de twee aanbevelingen hebben toegepast.

De volledige tekst van de aanbeveling is hier beschikbaar:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar