Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Briselē, 2009. gada 29. aprīlī

Direktoru atalgojums — Komisija sniedz papildu ieteikumus par direktoru atlīdzības struktūru un noteikšanu

Eiropas Komisija ir pieņēmusi ieteikumu par biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru atlīdzību, kurš papildina agrākos Ieteikumus 2004/913/EK un 2005/162/EK. Pienācīgs atlīdzības režīms nodrošinās atalgojuma atbilstību darba rezultātiem un būs stimuls direktoriem nodrošināt uzņēmuma ilgtspējību vidējā un ilgā termiņā. Agrāk pieņemtais ieteikums par direktoru atlīdzību ir balstīts uz principu, ka, publiskojot informāciju par atlīdzības politiku, jāpanāk, lai atlīdzība būtu atkarīga no darba rezultātiem. Jaunajā ieteikumā sniegti plašāki norādījumi, kā to paveikt — ir noteikta jauna paraugprakse atlīdzības politikas izstrādei. Tālab ieteikumā lielākā uzmanība pievērsta konkrētiem direktoru atlīdzības struktūras aspektiem un direktoru atlīdzības noteikšanas procedūrai, tostarp akcionāru īstenotai uzraudzībai. Komisija ir pieņēmusi arī Ieteikumu par atlīdzības politiku finanšu pakalpojumu nozarē (sk. IP/09/674).

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Čārlijs Makrīvijs teica: "Biržā kotēto uzņēmumu vadītājiem domātās motivācijas sistēmas bieži vien bija iemesls pārlieku īsredzīgai vadībai, un reizēm viņiem "maksāja par nepadarīto". Pašreizējie ES noteikumi ir jāpapildina ar papildu norādījumiem par dažiem būtiskākajiem aspektiem saistībā ar direktoru atlīdzības struktūru. Ir padarīta stingrāka direktoru atlīdzības noteikšanas procedūra, tostarp pastiprināta akcionāru uzraudzība. Mūsu nostāja ir skaidra — direktoru atlīdzībai jābūt nepārprotami saistītai ar darba rezultātiem, un tā nedrīkst būt balva par sliktu darbu."

Attiecībā uz direktoru atlīdzības struktūru ieteikumā dalībvalstis aicinātas:

  • noteikt ierobežojumus atlaišanas pabalstiem jeb tā dēvētajiem "zelta izpletņiem" (pabalsts nedrīkst pārsniegt divu gadu algas fiksēto daļu) un aizliegt piešķirt atlaišanas pabalstu, ja darba rezultāti ir neapmierinoši;
  • noteikt, ka jābūt līdzsvaram starp fiksēto un mainīgo algas daļu, un sasaistīt mainīgo algas daļu ar iepriekšnoteiktiem un izmērāmiem rezultativitātes kritērijiem, lai stiprinātu saikni starp darba rezultātiem un samaksu;
  • veicināt uzņēmumu ilglaicīgu stabilitāti, proti, rast līdzsvaru starp ilgtermiņa un īstermiņa rezultativitātes kritērijiem, pēc kuriem nosaka direktoru atlīdzību, paredzēt mainīgās atalgojuma daļas atlikšanu, noteikt akciju opciju un akciju galīgās iegūšanas minimālo periodu (vismaz trīs gadi); saglabāt daļu akciju līdz darba attiecību beigām;
  • atļaut uzņēmumiem atgūt mainīgo atalgojuma daļu, kas izmaksāta, pamatojoties uz datiem, kas izrādījušies nepārprotami nepareizi.

Attiecībā uz direktoru atlīdzības noteikšanas procedūru ieteikumā dalībvalstis aicinātas:

  • paplašināt darbības jomu dažām pašreizējā ieteikumā iekļautām prasībām par informācijas atklāšanu, lai uzlabotu akcionāru pārraudzību pār atlīdzības politiku;
  • nodrošināt, ka akcionāri (īpaši institucionālie ieguldītāji) vajadzības gadījumā apmeklē akcionāru pilnsapulces un prātīgi izmanto savas balsstiesības, balsojot par direktoru atlīdzību;
  • lai nepieļautu interešu konfliktus, paredzēt, ka direktori bez izpildpilnvarām nevar saņemt akciju opcijas kā daļu no atalgojuma;
  • nostiprināt atlīdzības komitejas lomu un darbību, ieviešot jaunus principus attiecībā uz i) atlīdzības komiteju sastāvu; ii) atlīdzības komitejas locekļu pienākumu piedalīties pilnsapulcēs, kurās apspriež atlīdzības politiku, lai sniegtu paskaidrojumus akcionāriem; iii) atlīdzības konsultantu konfliktu novēršanu.

Ieteikumā pienācīga ievērība veltīta pasākumiem, ko finanšu krīzes apstākļos vairākas dalībvalstis jau veikušas, un tā mērķis ir sekmēt šādas norises, apzinot paraugpraksi, lai nodrošinātu lielāku konverģenci ES. Komisija rūpīgi uzraudzīs ieteikuma piemērošanu un secinājumus publiskos ziņojumos.

Pēc gada Komisija abus ieteikumus izvērtēs, ņemot vērā gūto pieredzi un uzraudzības rezultātus, un sagatavos novērtējuma ziņojumu par to, kā dalībvalstis piemērojušas abus ieteikumus.

Viss ieteikuma teksts atrodams

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar