Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Briuselis, 2009 m. balandžio 29 d.

Direktorių darbo užmokestis. Komisija pateikia tolesnes direktorių atlyginimų struktūros ir nustatymo gaires

Europos Komisija priėmė rekomendaciją dėl bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, direktorių atlyginimų nustatymo tvarkos, kuria papildomos ankstesnės rekomendacijos 2004/913/EB ir 2005/162/EB. Tinkama atlyginimų nustatymo politika turėtų užtikrinti užmokestį už darbo rezultatus ir skatinti direktorius užtikrinti bendrovės veiklos tvarumą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Galiojanti rekomendacija dėl direktorių atlyginimų nustatymo paremta atlygio už veiklos rezultatus idėja ir atlyginimų nustatymo politikos atskleidimu. Naująja rekomendacija suteikiamos tolesnės gairės šiam tikslui pasiekti remiantis gerąja tinkamos atlyginimų nustatymo politikos kūrimo patirtimi. Todėl joje didžiausias dėmesys skiriamas tam tikriems direktorių atlyginimo struktūros ir direktorių atlyginimų nustatymo proceso aspektams, įskaitant akcininkų vykdomą priežiūrą. Komisija taip pat priėmė rekomendaciją dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos (žr. IP/09/674).

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy sakė: „Bendrovių, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos sąrašus, vykdomųjų direktorių skatinimo sistemos gana dažnai lėmė pernelyg trumpalaikius vadovybės veiksmus, ir atlygis kartais buvo mokamas už prastus rezultatus. Galiojančias ES taisykles būtina papildyti tikrų esminių direktorių atlyginimų struktūros aspektų nuostatomis. Mes taip pat sustiprinome direktorių atlyginimų nustatymo procesus, įskaitant akcininkų vykdomą priežiūrą. Mūsų pozicija labai aiški: direktorių atlyginimai turi būti aiškiai susieti su veiklos rezultatais ir neturi būti atlyginama už prastus rezultatus.“

Direktorių atlyginimo struktūros srityje šia rekomendacija valstybės narės raginamos:

  • nustatyti išeitinės išmokos (vadinamojo auksinio parašiuto) dydžio ribą (ne daugiau kaip 2 metų fiksuotosios direktorių atlyginimo dalies dydžio) ir uždrausti išeitines išmokas esant prastiems veiklos rezultatams;
  • reikalauti fiksuotosios ir kintamosios atlyginimo dalies pusiausvyros ir susieti kintamąją atlyginimo dalį su iš anksto nustatytais ir išmatuojamais veiklos rezultatų vertinimo kriterijais, siekiant sustiprinti veiklos rezultatų ir darbo užmokesčio ryšį;
  • skatinti ilgalaikį bendrovių veiklos tvarumą siekiant ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos rezultatų vertinimo kriterijų pusiausvyros nustatant direktorių atlyginimus, atidedant kintamosios atlyginimo dalies išmokėjimą, nustatant trumpiausią akcijų pasirinkimo sandorių ir akcijų teisių suteikimo laikotarpį (mažiausiai treji metai); išlaikant dalį akcijų iki darbo bendrovėje pabaigos;
  • leisti bendrovėms susigrąžinti kintamąją atlyginimo dalį, išmokėtą remiantis duomenimis, kurie vėliau pasirodė akivaizdžiai neteisingi.

Direktorių atlyginimų nustatymo proceso srityje šia rekomendacija valstybės narės raginamos:

  • išplėsti tam tikrus galiojančioje rekomendacijoje esančius informacijos atskleidimo reikalavimus siekiant gerinti akcininkų vykdomą atlyginimų nustatymo politikos priežiūrą;
  • užtikrinti, kad akcininkai, visų pirma instituciniai investuotojai, dalyvautų visuotiniuose susirinkimuose, kai taikoma, ir tinkamai pasinaudotų savo balsavimo teisėmis balsuojant direktorių atlyginimų nustatymo klausimais;
  • numatyti, kad, siekiant išvengti interesų konflikto, direktoriai konsultantai negautų akcijų pasirinkimo sandorių kaip atlyginimo dalies;
  • sustiprinti atlyginimo komiteto vaidmenį ir veiklą, taikant naujus principus, susijusius su: i) atlyginimo komiteto sudėtimi; ii) atlyginimo komiteto narių prievole dalyvauti visuotiniame susirinkime, kai jame svarstoma atlyginimų ataskaita, kad galėtų pateikti akcininkams paaiškinimus; iii) atlyginimų nustatymo konsultantų interesų konflikto vengimu.

Rekomendacijoje deramai atsižvelgiama į kelių valstybių narių finansų krizės metu jau priimtas priemones ir siekia skatinti tokias pastangas nustatydama gerąją patirtį, kad būtų užtikrinta didesnė ES konvergencija. Komisija atidžiai stebės šios rekomendacijos taikymą ir rezultatų suvestinėse viešai skelbs savo išvadas.

Po metų Komisija išnagrinės abi rekomendacijas, atsižvelgdama į įgytą patirtį ir stebėsenos rezultatus ir pateiks vertinimo ataskaitą apie tai, kaip valstybės narės tas rekomendacijas taiko.

Visą rekomendacijos tekstą galima rasti:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar