Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Brüsszel, 2009. április 29.

Igazgatói fizetések – a Bizottság további útmutatást határoz meg az igazgatók bérének szerkezete és megállapítása tekintetében

A Bizottság ajánlást fogadott el a jegyzett társaságok igazgatóinak javadalmazási rendszerére vonatkozóan, amely ajánlás két korábbi ajánlást (2004/913/EK és 2005/162/EK) hivatott kiegészíteni. Megfelelő javadalmazási politika alkalmazásával biztosítható, hogy a vállalatok igazgatói a teljesítményüknek megfelelő javadalmazásban részesüljenek, és ösztönzést kapjanak a vállalat közép- és hosszú távú fenntarthatóságának szavatolására. Az igazgatói javadalmazásról szóló meglévő ajánlás a teljesítményalapú díjazás és a javadalmazási politika közzétételének koncepcióján alapul. Az új ajánlásban a Bizottsági további útmutatást fogalmaz meg az említett célok elérésére: megállapítja a megfelelő javadalmazási politika kialakítására legjobban bevált gyakorlatokat. Ennek érdekében az ajánlás kiemelten foglalkozik az igazgatói bérek szerkezetének egyes vonatkozásaival és megállapításuk folyamatával, ideértve a részvényesi felügyelet szerepét is. A Bizottság ezenkívül ajánlást fogadott el a pénzügyi szolgáltató szektorban alkalmazandó javadalmazási politikáról is (ld. IP/09/674).

A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos, Charlie McCreevy a következőket nyilatkozta: „A jegyzett társaságok ügyvezető igazgatóinak esetében alkalmazott ösztönző rendszerek hatása sok esetben az, hogy túl rövid távra hoznak intézkedéseket, és az intézkedések sikertelensége esetén is jutalomban részesülnek. A meglévő közösségi szabályokat ki kell egészíteni olyan útmutatással, amely segít eligazodni az igazgatói bérek szerkezetével kapcsolatos egyes kulcsfontosságú kérdésekben. Szigorításokat vezettünk be az igazgatói bérek megállapításának folyamatára vonatkozóan is: ennek egyik eleme a részvényesek felügyelete a folyamatban. Üzenetünk egyértelmű: az igazgatói béreket egyértelműen teljesítményhez kell kötni, és nem szabad jutalmazni a sikertelenséget.”

Az igazgatói bérek szerkezetének tekintetében az ajánlás a következőkre kéri fel a tagállamokat:

  • állapítsanak meg korlátot a végkielégítés („arany ejtőernyők”) mértékére (legfeljebb két év, az éves bér nem változó összetevője alapján), és sikertelenség esetén tiltsák meg a végkielégítés fizetését,
  • határozzák meg a bér nem változó és változó összetevője közötti egészséges arányt, valamint az utóbbit előre meghatározott és mérhető teljesítménykritériumoktól tegyék függővé, így a teljesítménnyel arányosabbá tehető a díjazás mértéke,
  • az igazgatók díjazásához megszabott rövid és hosszú távú teljesítménykritériumok egyensúlyának megteremtésével, a változó bérkomponens kifizetésének elhalasztásával, valamint a részvények tekintetében minimális (legalább 3 éves) megszolgálási időszak előírásával ösztönözzék a vállalatok hosszú távú fenntarthatóságát, és kötelezzék az igazgatókat arra, hogy megbízatásuk végéig megtartsák részvényeik egy részét,
  • tegyék lehetővé a vállalatok számára, hogy visszaköveteljék az igazgatóktól változó bérkomponensük azon részét, amelyeket utólag nyilvánvalóan tévesnek bizonyult adatok alapján fizettek ki nekik.

Az igazgatói bérek megállapítása folyamatának tekintetében az ajánlás a következőkre kéri fel a tagállamokat:

  • terjesszenek ki bizonyos, a jelenlegi ajánlásban szereplő közzétételi előírásokat, és ezáltal biztosítsanak nagyobb rálátást a részvényesek számára a javadalmazási politikák alakulására,
  • gondoskodjanak róla, hogy a részvényesek, különösen az intézményi részvényesek adott esetben vegyenek részt a közgyűléseken és szavazati jogukat az igazgatók javadalmazása tekintetében megfontoltan használják,
  • az összeférhetetlenség elkerülésének érdekében írják elő, hogy a nem vezetőségi alkalmazottak bérének nem képezheti részét részvényopció,
  • erősítsék meg a javadalmazási bizottság szerepét és működését a következőkre vonatkozó új elvek alapján: (i) a bizottság összetétele, (ii) tagjainak részvételi kötelezettsége a javadalmazási politikáról szóló közgyűléseken a részvényeseknek adandó tájékoztatás céljából, (iii) a javadalmazási tanácsadók esetében az összeférhetetlenség megelőzése.

Az ajánlásban a Bizottság kellően figyelembe veszi az egyes tagállamokban a pénzügyi válsággal kapcsolatban eddig tett erőfeszítéseket, és célja, hogy ezeket az eredményeket a legjobban bevált gyakorlatok rögzítésével szilárdítsa meg az unión belüli nagyobb fokú konvergencia megvalósulása érdekében. A Bizottság gondosan figyelemmel kíséri az ajánlás végrehajtását, és az eredményeket eredménytáblákon teszi közzé.

Egy év elteltével a Bizottság az összegyűlt tapasztalatok és a nyomon követés eredményei alapján mindkét ajánlást felülvizsgálja, és értékelő jelentésben számol be a két ajánlás tagállamok általi végrehajtásáról.

Az ajánlás teljes szövege az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar