Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Bryssel 29. huhtikuuta 2009

Komissio antaa lisäohjeita johtajien palkkojen ja palkkioiden rakenteesta ja määrittämisestä

Euroopan komissio on antanut suosituksen pörssiyhtiöiden johtajien palkitsemisjärjestelmästä. Suosituksella täydennetään aiempia suosituksia 2004/913/EY ja 2005/162/EY. Tarkoituksenmukaisella palkka- ja palkkiopolitiikalla taataan, että palkitseminen perustuu tuloksiin, ja kannustetaan johtajia varmistamaan yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Nykyinen johtajien palkitsemista koskeva suositus perustuu ajatukseen tulosperusteisesta palkitsemisesta ja tietojen antamiseen palkitsemispolitiikasta. Uudessa suosituksessa annetaan lisäohjeita tulosperusteisen palkitsemisen toteuttamisesta esittämällä parhaat toimintatavat, joita tulisi noudattaa palkitsemispolitiikan suunnittelussa. Suosituksessa keskitytään joihinkin johtajien palkka- ja palkkiorakenteeseen liittyviin näkökohtiin sekä johtajien palkkoja ja palkkioita koskevaan päätöksentekomenettelyyn, johon sisältyy myös osakkaiden harjoittama valvonta. Lisäksi komissio on antanut suosituksen rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (ks. IP/09/674).

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Charlie McCreevyn mukaan pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien kannustinjärjestelmät ovat liian usein olleet syynä siihen, että yhtiöitä on johdettu lyhytnäköisesti, ja joskus niillä on myös palkittu johtajia epäonnistumisesta. Komissaarin mielestä nykyisiä EU-sääntöjä on täydennettävä antamalla lisäohjeita tietyistä keskeisistä kysymyksistä, jotka liittyvät johtajien palkkojen ja palkkioiden rakenteeseen. Lisäksi komissio on vahvistanut johtajien palkkoja ja palkkioita koskevaa päätöksentekomenettelyä, johon sisältyy myös osakkaiden harjoittama valvonta. Komissaarin mielestä komission viesti on hyvin selvä: johtajien palkoilla ja palkkioilla on oltava selvä kytkös tuloksiin, eikä johtajia tulisi palkita epäonnistumisesta.

Uudessa suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita muuttamaan johtajien palkkojen ja palkkioiden rakennetta seuraavasti:

  • Erorahojen (”kultaisten kädenpuristusten”) ylärajaksi olisi asetettava johtajan kahden vuoden kiinteä palkka, eikä erorahoja saisi maksaa, jos eroaminen johtuu epäonnistumisesta.
  • Palkkojen ja palkkioiden kiinteiden ja muuttuvien osien olisi oltava tasapainossa, ja muuttuvien osien maksaminen olisi kytkettävä ennalta määriteltyihin ja mitattavissa oleviin tulosperusteisiin, joilla lujitetaan palkitsemisen riippuvuutta tuloksista.
  • Yhtiöiden pitkän aikavälin elinkelpoisuutta olisi tuettava tasapainottamalla pitkän ja lyhyen aikavälin tulosperusteet, joiden pohjalta johtajia palkitaan, sekä lykkäämällä palkkojen ja palkkioiden muuttuvien osien maksamista ja soveltamalla vähimmäisaikoja, joiden kuluessa osakeoptioiden käyttöoikeuksia ja osakkeiden omistusoikeuksia ei siirretä saajalle (vähintään kolme vuotta). Osa osakkeista olisi säilytettävä työsuhteen päättymiseen saakka.
  • Yhtiöillä tulisi olla mahdollisuus vaatia palkkojen ja palkkioiden muuttuvat osat takaisin, jos ne on maksettu sellaisten tietojen perusteella, jotka ovat osoittautuneet selvästi virheellisiksi.

Suosituksessa kehotetaan myös jäsenvaltioita muuttamaan johtajien palkkoja ja palkkioita koskevaa päätöksentekomenettelyä seuraavasti:

  • Nykyisen suosituksen tiettyjä ohjeita, jotka koskevat palkka- ja palkkiotietojen antamista, olisi laajennettava, jotta osakkaat saisivat paremman käsityksen palkitsemispolitiikasta.
  • Olisi varmistettava, että osakkaat ja erityisesti yhteisösijoittajat osallistuvat yhtiökokouksiin ja käyttävät harkiten äänioikeuksiaan johtajien palkkoja ja palkkioita koskevissa kysymyksissä.
  • Eturistiriitojen välttämiseksi hallintoelinten jäseniä, jotka eivät kuulu toimivaan johtoon, ei tulisi palkita osakeoptioilla.
  • Palkkiokomitean asemaa ja toimintaa olisi vahvistettava uusilla periaatteilla, joiden tavoitteena on a) määritellä palkkiokomitean koostumus, b) velvoittaa palkkiokomitean jäsenet olemaan läsnä yhtiökokouksissa, joissa keskustellaan yhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta, jotta he voisivat tiedottaa asiasta osakkaille, ja c) välttää palkkioasioissa neuvoviin konsultteihin liittyvät eturistiriidat.

Suosituksessa on otettu huomioon toimet, joita monet jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet finanssikriisin johdosta, ja pyritty tukemaan tätä kehitystä määrittelemällä parhaat toimintatavat, joilla voidaan varmistaa, että EU:ssa noudatetaan yhtenäisempää linjaa. Komissio seuraa tarkasti suosituksen soveltamista ja julkistaa seurannan perusteella tulostauluja.

Komissio tarkastelee molempia suosituksia vuoden kuluttua uudelleen niistä saatujen kokemusten ja seurannan tulosten valossa ja antaa arviointikertomuksen siitä, miten jäsenvaltiot ovat suosituksia noudattaneet.

Koko suositus on saatavissa seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar