Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Brüssel, 29. aprill 2009

Tippjuhtide palk: komisjon annab täiendavaid suuniseid äriühingute juhtide töötasu struktuuri ja määramise kohta

Euroopa Komisjon võttis vastu soovituse noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamiskorra kohta, millega täiendatakse varasemaid soovitusi 2004/913/EÜ ja 2005/162/EÜ. Asjakohane palgapoliitika peaks tagama tulemustele vastava tasu ja innustama juhte kindlustama äriühingu jätkusuutlikkuse keskmises ja pikas perspektiivis. Varasem soovitus haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamiskorra kohta põhineb eeldusel, et tulemustele vastava tasu saab tagada palgapoliitika avalikustamisega. Uus soovitus annab täiendavaid suuniseid, kuidas seda saavutada ja määrates kindlaks parimad tavad asjakohase palgapoliitika kujundamiseks. Selleks keskendutakse haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete töötasu struktuuri ja haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete töötasu määramise teatavatele aspektidele, sealhulgas aktsionäride poolsele järelevalvele. Komisjon võttis vastu ka soovituse finantsteenuste sektori palgapoliitika kohta (vt IP/09/674).

Siseturu ja teenuste voliniku Charlie McCreevy kommentaar oli järgmine: „Noteeritud äriühingute tegevjuhtide motiveerimissüsteemid põhjustavad liiga sageli äärmiselt lühiajalisi juhtimismeetmeid ja mõnikord preemiaid ebaõnnestumise eest. Kehtivaid ELi eeskirju on vaja täiendada suunistega äriühingute juhtide tasustamise korraldamise teatavate põhiaspektide kohta. Me oleme karmistanud haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete töötasu määramise protsessi, sealhulgas aktsionäridepoolset järelevalvet. Meie sõnum on väga selge: juhtide töötasu peab olema selgesti seotud töö tulemustega ja see ei tohi premeerida läbikukkumise eest.”

Seoses juhtide tasustamise korraldamisega kutsutakse soovituses liikmesriike üles:

  • määrama lahkumishüvitiste (nn kuldne käepigistus) piirmäär (maksimaalselt 2 aasta põhipalga ulatuses);
  • nõudma põhi- ja muutuvpalga tasakaalustamist ning siduda muutuvpalk eelnevalt kindlaksmääratud ja mõõdetavate tulemuskriteeriumidega, et tugevdada töö tulemuslikkuse ja töötasu seost;
  • edendama äriühingute pikaajalist jätkusuutlikkust pika- ja lühiajaliste tulemuskriteeriumide tasakaalustamisega juhtide töötasus, muutuvpalga väljamaksmise edasilükkamisega, aktsiaoptsioonide ja aktsiate puhul õiguste omandamise miinimumperioodi (vähemalt kolm aastat) kehtestamisega ning nõudega, et osa aktsiaid tuleb kuni töösuhte lõppemiseni alles hoida;
  • lubama äriühinguil tagasi nõuda muutuvpalka, mis maksti välja märkimisväärselt ebatäpseks osutunud andmete alusel.

Seoses juhtide töötasu määramise protsessiga kutsutakse soovituses liikmesriike üles:

  • laiendama varasemas soovituses sisalduvaid avalikustamisnõudeid, et parandada aktsionäride järelevalvet palgapoliitika üle;
  • tagama, et aktsionärid, eriti institutsionaalsed investorid, võtaksid osa üldkoosolekutest ja kasutaksid arukalt oma hääleõigust juhtide töötasu küsimustes;
  • huvikonfliktide vältimiseks tagama, et tegevjuhtkonda mittekuuluvate isikute töötasu ei sisaldaks aktsiaoptsioone;
  • tugevdama töötasu komisjoni rolli ja tegevust uute põhimõtetega, mis on seotud i) töötasu komisjonide koosseisu; ii) töötasu komisjonide liikmete kohustusega viibida üldkoosolekul, kus arutatakse palgapoliitikat, et anda selgitusi aktsionäridele; iii) töötasukonsultantide huvikonfliktide vältimisega.

Soovituses võetakse vajalikul määral arvesse jõupingutusi, mida mitmed liikmesriigid on finantskriisi tingimustes juba teinud, ja püütakse sellist tööd edendada, tuvastades parimad tavad suurema ühtluse tagamiseks Euroopa Liidus. Komisjon jälgib tähelepanelikult soovituse kohaldamist ja avaldab oma tähelepanekud tulemustabelitena.

Aasta pärast vaatab komisjon mõlemad soovitused omandatud kogemusi ja jälgimise tulemusi arvestades läbi ning koostab aruande selle kohta, kuidas liikmesriigid on kõnealuseid soovitusi kohaldanud.

Soovituse tervikteksti leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar