Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2009

Αποδοχές διευθυντικών στελεχών: Η Επιτροπή χαράσσει νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διάρθρωση και τον καθορισμό των αποδοχών των διευθυντικών στελεχών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με το καθεστώς αποδοχών των διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, η οποία συμπληρώνει τις προηγούμενες συστάσεις 2004/913/EK και 2005/162/EK. Μια σωστή πολιτική αποδοχών πρέπει να συνδέει τις αποδοχές με την απόδοση και να παρακινεί τα διευθυντικά στελέχη να εξασφαλίζουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας. Η υπάρχουσα σύσταση σχετικά με τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών βασίζεται στην ιδέα της σύνδεσης των αποδοχών με την απόδοση μέσω της δημοσιοποίησης της πολιτικής αποδοχών. Η νέα σύσταση θα παράσχει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη του στόχου αυτού, με τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών για τον σχεδιασμό μιας σωστής πολιτικής αποδοχών. Για τον λόγο αυτό, εστιάζεται σε ορισμένες πτυχές της διάρθρωσης των αποδοχών των διευθυντικών στελεχών καθώς και στη διαδικασία καθορισμού τους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας από τους μετόχους. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης σύσταση σχετικά με την πολιτική αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (βλ. IP/09/674).

Ο κ. Charlie McCreevy, επίτροπος αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς και υπηρεσιών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Τα συστήματα παροχής κινήτρων στους εκτελεστικούς διευθυντές των εισηγμένων εταιρειών οδηγούν πολύ συχνά σε διαχειριστικές ενέργειες υπερβολικά βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και, μερικές φορές, "ανταμείβουν την αποτυχία". Οι υπάρχοντες κανόνες της ΕΕ πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες βασικές πτυχές της διάρθρωσης των αποδοχών των διευθυντικών στελεχών. Ενισχύσαμε επίσης τις διαδικασίες καθορισμού των αποδοχών των διευθυντικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας από τους μετόχους. Το μήνυμά μας είναι απόλυτα ξεκάθαρο: οι αποδοχές των διευθυντικών στελεχών πρέπει να συνδέονται σαφώς με την απόδοση και δεν πρέπει να ανταμείβουν την αποτυχία.»

Όσον αφορά τη διάρθρωση των αποδοχών των διευθυντικών στελεχών, η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη:

  • να θέσουν ένα όριο (ποσό ίσο με τις σταθερές αποδοχές το πολύ 2 ετών του διευθυντικού στελέχους) για την αποζημίωση απόλυσης («χρυσά αλεξίπτωτα») και να απαγορεύσουν την αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση αποτυχίας·
  • να απαιτήσουν ισορροπία μεταξύ του σταθερού και του μεταβλητού τμήματος των αποδοχών και να συνδέσουν το μεταβλητό τμήμα των αποδοχών με προκαθορισμένα και μετρήσιμα κριτήρια απόδοσης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ απόδοσης και αμοιβής·
  • να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εταιρειών με τους εξής τρόπους: ισορροπία μεταξύ μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων κριτηρίων απόδοσης για τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών· αναβολή της καταβολής των μεταβλητών αμοιβών· θέσπιση ελάχιστης περιόδου θεμελίωσης για τα μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης και τις μετοχές (τουλάχιστον τρία έτη)· και παρακράτηση μέρους των μετοχών μέχρι το τέλος της απασχόλησης.
  • να επιτρέπουν στις εταιρείες να ανακτούν τις μεταβλητές αμοιβές που καταβλήθηκαν βάσει στοιχείων τα οποία αποδείχθηκαν προδήλως αναληθή [ανάκτηση («clawback»)].

Όσον αφορά τη διαδικασία καθορισμού των αποδοχών των διευθυντικών στελεχών, η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη:

  • να επεκτείνουν ορισμένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης που περιλαμβάνονται στην υπάρχουσα σύσταση, έτσι ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα των μετόχων να ελέγχουν την πολιτική αποδοχών·
  • να εξασφαλίσουν ότι οι μέτοχοι, και ειδικότερα οι θεσμικοί επενδυτές, συμμετέχουν στις γενικές συνεδριάσεις, όταν κρίνεται σκόπιμο, και κάνουν λελογισμένη χρήση της ψήφου τους όσον αφορά τις αποδοχές των διευθυντικών στελεχών·
  • να ορίσουν ότι τα κατώτερα διοικητικά στελέχη δεν πρέπει να λαμβάνουν δικαιώματα αγοράς μετοχών ως τμήμα των αποδοχών τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων·
  • να ενισχύσουν τον ρόλο και τη λειτουργία της επιτροπής αποδοχών με τη θέσπιση νέων αρχών για τα ακόλουθα θέματα: (i) σύνθεση των επιτροπών αποδοχών· (ii) υποχρέωση των μελών της επιτροπής αποδοχών να είναι παρόντα στη γενική συνέλευση κατά την οποία συζητείται η πολιτική αποδοχών, για την παροχή εξηγήσεων στους μετόχους· (iii) αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων των συμβούλων αποδοχών.

Η σύσταση λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προσπάθειες που καταβάλλονται ήδη από διάφορα κράτη μέλη στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και επιδιώκει να διευκολύνει αυτές τις εξελίξεις με τον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σύγκλιση στην ΕΕ. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει με προσοχή την εφαρμογή της σύστασης και θα δημοσιοποιήσει τα πορίσματά της με πίνακες αποτελεσμάτων.

Έπειτα από ένα έτος η Επιτροπή θα εξετάσει και τις δύο συστάσεις με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί και το αποτέλεσμα της παρακολούθησης και θα υποβάλει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή των δύο συστάσεων από τα κράτη μέλη.

Το πλήρες κείμενο της σύστασης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar