Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

V Bruselu dne 29. dubna 2009

Odměňování členů správních orgánů: Komise vydává další pokyny pro stanovení odměn členů správních orgánů a jejich struktury

Evropská komise přijala doporučení ohledně systému odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze, které doplňuje předchozí doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES. Vhodná politika odměňování by měla zajistit odměnu za výkon a motivovat členy správních orgánů, aby zajistili střednědobou a dlouhodobou udržitelnost společnosti. Stávající doporučení ohledně odměňování členů správních orgánů je založeno na myšlence odměny za výkon formou uveřejňování politiky odměňování. Nové doporučení poskytne další pokyny pro dosažení tohoto výsledku tím, že představí osvědčené postupy pro navržení vhodné politiky odměňování. Za tímto účelem se zaměřuje na určité aspekty struktury odměn členů správních orgánů a na proces stanovení odměn členů správních orgánů, včetně dohledu akcionářů. Komise rovněž přijala doporučení ohledně politiky odměňování v odvětví finančních služeb (viz IP/09/674).

Komisař Charlie McCreevy odpovědný za vnitřní trh a služby prohlásil: „Systémy pobídek pro výkonné členy správních orgánů ve společnostech kótovaných na burze příliš často vedly k řídícím opatřením s nepřiměřeně krátkodobým účinkem a někdy také k „odměně za selhání“. Stávající pravidla EU je třeba doplnit o další pokyny, které se týkají určitých klíčových aspektů struktury odměňování členů správních orgánů. Posílili jsme také procesy stanovení odměn členů správních orgánů, včetně dohledu akcionářů. Naše sdělení je velice jasné: odměna členů správních orgánů musí mít zřetelnou vazbu na výkon a nesmí odměňovat selhání.“

Pokud jde o strukturu odměn členů správních orgánů, doporučení vyzývá členské státy, aby:

  • stanovily horní hranici odstupného, takzvaných zlatých padáků (v maximální výši stálé složky odměny členů správních orgánů za dva roky), a zakázaly výplatu odstupného v případě selhání;
  • vyžadovaly rovnováhu mezi stálou a proměnnou složkou odměny a spojily proměnnou složku s předem stanovenými a měřitelnými výkonnostními kritérii, a posílily tak vazbu odměny na výkon;
  • podpořily dlouhodobou udržitelnost společností budováním rovnováhy mezi dlouhodobými a krátkodobými výkonnostními kritérii odměňování členů správních orgánů, odložením výplaty proměnné složky a zavedením minimální doby pro uznání nároku na akciové opce a akcie (nejméně tři roky), a ponecháním části akcií v držení až do ukončení platnosti smlouvy;
  • umožnily společnostem žádat zpět proměnnou složku odměny vyplacené na základě údajů, o nichž se ukázalo, že byly zjevně nesprávně uvedeny.

Pokud jde o proces stanovení odměn členů správních orgánů, vyzývá doporučení členské státy, aby:

  • rozšířily určité požadavky na zveřejňování uvedené ve stávajícím doporučení s cílem zlepšit dohled akcionářů nad politikou odměňování;
  • zajistily účast akcionářů, zejména institucionálních investorů, na jednáních valné hromady tam, kde je to na místě, a uvážlivé využívání jejich hlasů v souvislosti s odměňováním členů správních orgánů;
  • zamezily střetu zájmů tím, že znemožní, aby nevýkonní členové správních orgánů jako součást své odměny získávali akciové opce;
  • posílily roli a fungování výboru pro odměňování pomocí nových zásad týkajících se i) složení výborů pro odměňování; ii) povinné přítomnosti členů výboru pro odměňování na valné hromadě, která projednává politiku odměňování, aby mohli akcionářům podat vysvětlení; iii) zamezení střetu zájmů u poradců pro odměňování.

Doporučení náležitě zohledňuje kroky, které několik členských států již v souvislosti s finanční krizí provedlo, a snaží se tento vývoj podpořit určením osvědčených postupů, které v rámci EU zajistí větší sblížení. Komise bude provádění uvedeného doporučení pozorně sledovat a svá zjištění zveřejní v přehledu výsledků.

Po uplynutí jednoho roku Komise obě doporučení přezkoumá s ohledem na získané zkušenosti a výsledky sledování a předloží hodnotící zprávu o provádění obou doporučení členskými státy.

Doporučení je v úplném znění k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar