Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/673

Брюксел, 29 април 2009 г.

Заплащането на директорите: Комисията определя по-нататъшни насоки относно структурата и определянето на възнагражденията на директорите

Европейската комисия прие Препоръка относно режима на възнаграждения на директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, в допълнение на предишните Препоръки 2004/913/ЕО и 2005/162/ЕО. Една подходяща политика на възнагражденията следва да гарантира заплащане според постигнатите резултати и да стимулира директорите да осигурят устойчивостта на дружеството в средносрочен и дългосрочен план. Съществуващата Препоръка относно възнагражденията на директорите се основава на идеята да се плаща според постигнатите резултати чрез прозрачност на политиката на възнагражденията. Новата Препоръка ще даде по-нататъшни насоки за постигането на това чрез определяне на най-добрите практики за изготвяне на подходяща политика на възнагражденията. За тази цел тя се съсредоточава върху някои аспекти на структурата на възнагражденията на директорите и на процеса на определяне на тези възнаграждения, включително надзора от страна на акционерите. Комисията прие и Препоръка относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (виж IP/09/674).

Чарли Маккрийви, комисар за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Системите за стимулиране на изпълнителните директори в дружествата, регистрирани на фондовата борса, водят твърде често до прекомерни действия за управление в краткосрочен план и понякога до „заплащане за неуспех“. Съществуващите правила на ЕС трябва да бъдат разширени с допълнителни насоки за някои ключови аспекти на структурата на възнагражденията на директорите. Ние също укрепихме процесите на определяне на възнагражденията на директорите, включително надзора на акционерите. Нашето послание е много ясно: възнагражденията на директорите трябва да бъдат пряко свързани с постигнатите резултати, а не да бъдат награда за неуспех.“

Относно структурата на възнагражденията на директорите Препоръката приканва държавите-членки:

  • да определят ограничение (максимум 2 години от фиксирания компонент на директорската заплата) на обезщетението при напускане („златните парашути“) и да забранят обезщетение при напускане в случай на неуспех.
  • да изискат равновесие между фиксираното и променливото заплащане и връзка на променливото заплащане с предварително определени и измерими критерии за постигнати резултати, за да се засили връзката между постиженията и заплащането.
  • да насърчат устойчивостта на дружествата в дългосрочен план чрез равновесие между критериите за краткосрочни и дългосрочни резултати при възнагражденията на директорите, отлагане на променливото заплащане, минимален период преди встъпване във владение на опции върху акции или акции (поне три години); задържане на част от акциите до края на трудовите взаимоотношения.
  • да позволят на дружествата да изискат обратно променливата част от заплатата, изплатена въз основа на данни, които са доказано неверни (възстановяване на средства).

Относно процеса на определяне на възнагражденията на директорите Препоръката приканва държавите-членки:

  • да разширят някои изисквания за разкриване, съдържащи се в съществуващата Препоръка, за да се подобри надзорът на акционерите върху политиката на възнагражденията;
  • да гарантират, че акционерите, по-специално институционалните инвеститори, участват в общите събрания, когато е уместно, и гласуват по обмислен начин за възнагражденията на директорите;
  • да гарантират, че лицата, които не са част от изпълнителното ръководство, не получават опции върху акции като част от своето възнаграждение, за да се избегне конфликтът на интереси;
  • да усилят ролята и действието на комитета по възнагражденията чрез нови принципи (i) за състава на комитетите по възнагражденията; (ii) задължението за членовете на комитета по възнагражденията да присъстват на общото събрание, където се обсъжда политиката на възнагражденията, с цел да предоставят обяснения на акционерите; (iii) избягване на конфликти на интересите при консултантите по възнагражденията.

Препоръката надлежно взема предвид вече направените усилия от редица държави-членки в контекста на финансовата криза и цели да поощри тези развития, като идентифицира най-добрите практики за гарантиране на по-голямо сближаване в ЕС. Комисията ще наблюдава отблизо прилагането на Препоръката и ще направи заключенията от нея публично достояние чрез таблици на резултатите.

След една година Комисията ще разгледа двете Препоръки в светлината на натрупания опит и на резултата от наблюдението и ще представи доклад за оценката на тяхното прилагане от страна на държавите-членки.

Пълният текст на Препоръката може да бъде намерен на следния адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm

MEMO/09/213


Side Bar