Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Bryssel den 29 april 2009

Finansiella tjänster: Kommissionen föreslår bättre skydd för dem som investerar i paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare

Europeiska kommissionen har lovat att åstadkomma betydande förbättringar av skyddet för dem som investerar i de viktigaste investeringsprodukter som köps av icke-professionella investerare. Inkonsekvenser mellan gällande krav kan skada investerare och leda till att konkurrensen snedvrids på marknaden för produkter för icke-professionella investerare. Kommissionens slutsatser återfinns i meddelandet om paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare. Där konstateras att kraven på produktinformation och bestämmelserna om produktförsäljning måste förbättras och bli mer samstämmiga. I meddelandet skisseras förslag till ny övergripande lagstiftning som ska bygga på bästa befintliga krav och tillämpas på alla relevanta produkter. Kommissionen kommer nu att börja utarbeta de detaljerade lagstiftningsförslag som behövs och kommer att rapportera om arbetet i slutet av 2009.

Charlie McCreevy, kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, säger följande: ”Finanskrisen har återigen visat hur viktigt det är att icke-professionella investerare kan fatta välgrundade investeringsbeslut. Investerarna måste få tillförlitlig information och förstå följderna av de investeringar de gör, och de som säljer investeringar måste alltid behandla investerarna rättvist och fokusera på deras behov. Det ambitiösa arbetsprogram vi har informerat om i dag är utformat för att vi ska komma en bra bit på vägen mot detta mål, genom att se till att höga och konsekventa krav införs för information om och försäljning av paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare.”

Förslagen inriktas på produktinformation och metoder för försäljning av alla paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare, t.ex. investeringsfonder, försäkringsbaserade investeringar och olika typer av strukturerade produkter. Dessa produkter dominerar på marknaden för icke-professionella investerare, uppfyller i stort sett samma investerarbehov och medför i stort sett samma stora svårigheter när det gäller investerarskydd.

Meddelandet innehåller inga mer detaljerade lagstiftningsförslag utan fastställer principerna för övergripande bestämmelser om produktinformation och försäljningsmetoder. Det anges att kommissionen ska lägga fram lagstiftningsförslag för att se till att dessa resultat uppnås.

Bakgrund

  • Marknaden för paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare är mycket stor och uppskattas ha varit värd upp till 8 biljoner euro i slutet av 2008.
  • Produkterna kan ge stora fördelar för icke-professionella investerare. De är dock ofta komplexa och svåra att förstå helt och hållet, framför allt när det gäller risker och kostnader.
  • Förslagen ingår i det reformprogram som fastställs i kommissionens meddelande inför Europeiska rådets vårmöte (IP/09/351) för att återskapa förtroendet och se till att de finansiella marknaderna i framtiden tar sitt ansvar.
  • Kommissionen har samarbetat med Europeiska värdepapperstillsyns-kommittén (CESR) om förslag till ett investeraranpassat dokument om produktinformation för UCITS-fonder[1] (basinformation till investerare). Dokumentet utgör en bra referensram för andra paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare.
  • Bestämmelserna om produktförsäljning, antingen den sköts av mellanhänder eller produktleverantörer, omfattar områden som intressekonflikter, incitament eller försäljningens lämplighet. Kommissionen anser att de tillämpliga bestämmelserna i direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) är en bra referensram för försäljningen av alla paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare.

Mer information finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] UCITS: företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper.


Side Bar