Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

V Bruseli 29. apríla 2009

Finančné služby: Komisia navrhuje opatrenia na lepšiu ochranu investorov v súvislosti s balíkmi retailových investičných produktov

Európska komisia sa zaviazala zásadne zlepšiť opatrenia na ochranu investorov pri kúpe hlavných retailových investičných produktov. Nezrovnalosti v platných štandardoch môžu investorov poškodiť a viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na retailovom investičnom trhu. Komisia dospela vo svojom oznámení o balíkoch retailových investičných produktov k záveru, že je potrebné zlepšiť a zjednotiť požiadavky na informácie o produktoch a pravidlá ich predaja. V tomto oznámení sa navrhuje nový horizontálny legislatívny prístup vychádzajúci z najlepších v súčasnosti platných požiadaviek, ktoré sa uplatnia na všetky príslušné produkty. Komisia začne teraz pracovať na podrobných legislatívnych návrhoch, ktorými sa tento nový prístup uplatní v praxi, pričom do konca roka 2009 poskytne informácie o tom, ktorým smerom sa táto činnosť uberá.

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy v tejto súvislosti uviedol: „Finančná kríza znova ukázala, aké je dôležité, aby drobní investori mohli prijímať informované investičné rozhodnutia. Je nevyhnutné, aby investori dostávali dôveryhodné a zrozumiteľné informácie o investíciách, ktoré uskutočňujú, a aby tí, ktorí investičné produkty predávajú, vždy zaobchádzali s investormi čestne a zameriavali sa na ich potreby. Ambiciózny pracovný program, ktorý sme dnes predstavili, by nás mal posunúť o dosť bližšie k tomuto cieľu tým, že sa ním zabezpečí regulácia informácií o balíkoch retailových investičných produktov a ich predaji na základe jednotných vysokých štandardov.“

Uvedené návrhy sa zameriavajú na poskytovanie informácií o produktoch a procesy predaja všetkých balíkov retailových investičných produktov, ako sú napríklad investičné fondy, investičné poistenie a rôzne druhy štruktúrovaných produktov. Tieto produkty majú na retailovom investičnom trhu významný podiel, uspokojujú podobné potreby investorov a predstavujú porovnateľné a dôležité výzvy, pokiaľ ide o ich ochranu.

Spomínané oznámenie v tejto etape nezahŕňa podrobné legislatívne návrhy, ale stanovuje všeobecné zásady horizontálneho prístupu k informáciám o produktoch a postupom predaja a zaväzuje Komisiu k predloženiu legislatívnych návrhov zameraných na dosiahnutie týchto výsledkov.

Kontext

  • Trh s balíkmi retailových investičných produktov je veľmi veľký, pričom jeho hodnota podľa odhadov dosahovala na konci roka 2008 výšku až 8 biliónov EUR.
  • Tieto produkty môžu drobným investorom priniesť značné výhody. Sú však často zložité a pre investorov je ťažké plne im porozumieť, najmä pokiaľ ide o ich riziká a náklady.
  • Tieto návrhy sú súčasťou programu reforiem, ktorý Komisia predstavila vo svojom oznámení pre jarné zasadnutie Európskej rady (IP/09/351) s cieľom obnoviť dôveru a do budúcnosti zabezpečiť zodpovedné finančné trhy.
  • Komisia spolupracovala s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov na návrhoch dokumentu týkajúceho sa informácií o fondoch PKIPCP[1] prínosných pre investorov (tzv. kľúčové informácie pre investorov), ktorý predstavuje dobré východisko pre ostatné balíky retailových investičných produktov.
  • Pravidlá predaja produktov, či už prostredníctvom sprostredkovateľa alebo poskytovateľa produktu, upravujú také otázky, ako je konflikt záujmov, stimuly a vhodnosť predaja. Komisia sa domnieva, že príslušné ustanovenia smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) sú dobrým štandardom pre predaj všetkých balíkov retailových investičných produktov.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov.


Side Bar