Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Bruksela, dnia 29 kwietnia 2009 r.

Usługi finansowe: Komisja proponuje doskonalsze środki ochrony inwestorów w odniesieniu do detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach

Komisja Europejska zobowiązała się do znacznego udoskonalenia środków ochrony inwestorów w odniesieniu do najważniejszych produktów inwestycyjnych przeznaczonych dla inwestorów detalicznych. Niespójności w istniejących standardach mogą być niekorzystne dla inwestorów i doprowadzać do zakłóceń konkurencji na rynku detalicznych produktów inwestycyjnych. Zgodnie z wnioskami Komisji, określonymi w Komunikacie w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach, należy udoskonalić i uspójnić wymogi dotyczące informacji o produktach i przepisy w zakresie ich sprzedaży. W komunikacie przedstawiono wniosek dotyczący nowego, horyzontalnego podejścia legislacyjnego, opierającego się na najlepszych istniejących wymogach i stosującego je do wszystkich rodzajów odnośnych produktów. Komisja będzie mogła teraz pracować nad szczegółowymi wnioskami legislacyjnymi niezbędnymi w kontekście nowego podejścia i przedstawi kierunek tych prac do końca 2009 r.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Kryzys finansowy pokazał raz jeszcze, jak ważne jest, by inwestorzy detaliczni mogli podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Inwestorzy muszą otrzymywać wiarygodne i zrozumiałe informacje o dokonywanych przez siebie inwestycjach, a ci, którzy sprzedają im produkty inwestycyjne, muszą traktować ich uczciwie i wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Zapowiedziany przez nas dzisiaj ambitny program prac pozwoli nam zbliżyć się do tego celu, gwarantując, że informacje dotyczące sprzedaży detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach będą regulowane rygorystycznymi i spójnymi standardami.”

Wniosek koncentruje się na kwestii ujawniania informacji o produktach i procesach sprzedaży w odniesieniu do wszystkich rodzajów detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach, takich jak fundusze inwestycyjne, inwestycje oparte na ubezpieczeniach oraz różne typy strukturyzowanych produktów. Tego rodzaju produkty przeważają na rynku inwestycji detalicznych, zaspokajają podobne potrzeby inwestorów, ale stwarzają też porównywalne, poważne problemy, jeśli chodzi o ochronę inwestorów

Na tym etapie komunikat nie zawiera szczegółowych wniosków legislacyjnych, ale określa nadrzędne zasady podejścia horyzontalnego dotyczącego ujawniania informacji o produktach i praktyk sprzedażowych, oraz zobowiązuje Komisję do przedstawienia wniosków legislacyjnych w celu osiągnięcia takich wyników.

Kontekst

  • Rynek detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach jest bardzo duży, jego zyski na koniec 2008 r. szacuje się na około 8 bilionów euro.
  • Produkty te pozwalają osiągnąć istotne zyski inwestorom detalicznym. Są one jednak często złożone a inwestorom trudno je w pełni zrozumieć, w szczególności jeśli chodzi o związane z nimi zagrożenia i koszty.
  • Wspomniane wnioski stanowią część programu reform określonego w komunikacie Komisji przygotowanym na wiosenny szczyt Rady Europejskiej (IP/09/351), którego celem jest odbudowa zaufania oraz zapewnienie odpowiedzialnych rynków finansowych w przyszłości.
  • We współpracy z Komitetem Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR) Komisja pracowała nad wnioskami dotyczącymi „kluczowych informacji dla inwestorów” - dokumentu informacyjnego o UCITS[1], opracowanego z myślą o inwestorach, który stanowi właściwy punkt odniesienia dla innych detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach.
  • Przepisy w zakresie sprzedaży produktów, prowadzonej przez pośredników lub dostawców produktów, obejmują takie obszary jak konflikt interesów, zachęty i adekwatność sprzedaży. Komisja uważa, że odpowiednie przepisy dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) stanowią właściwy punkt odniesienia dla sprzedaży wszelkiego rodzaju detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach.

Więcej informacji na ten temat pod adresem:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe


Side Bar