Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Briselē, 2009. gada 29. aprīlī

Finanšu pakalpojumi: Komisija ierosina veikt efektīvākus ieguldītāju aizsardzības pasākumus standartizēto privāto ieguldījumu produktu jomā

Eiropas Komisija ir apņēmusies panākt būtiskus uzlabojumus, veicot ieguldītāju aizsardzības pasākumus attiecībā uz galvenajiem ieguldījumu produktiem, kurus iegādājas privātie ieguldītāji. Neatbilstības spēkā esošajos standartos var kaitēt ieguldītājiem un var izraisīt konkurences traucējumus privāto ieguldījumu tirgū. Komisijas secinājumos, kuri ietverti paziņojumā par standartizētiem privāto ieguldījumu produktiem, norādīts, ka jāuzlabo un jāsaskaņo prasības par informācijas sniegšanu par produktiem un noteikumi par produktu tirdzniecību. Paziņojumā iekļauti priekšlikumi jaunai, horizontālai pieejai tiesību aktiem, izmantojot lietderīgāko no spēkā esošajām prasībām un piemērojot tās visiem attiecīgajiem produktiem. Komisija uzsāks darbu pie tiesību aktu detalizētu priekšlikumu izstrādes, kas vajadzīgi jaunajai pieejai, un sniegs norādījumus par veicamo darbu līdz 2009. gada beigām.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Čārlijs Makrīvijs teica: „Finanšu krīze kārtējo reizi ir uzsvērusi to, cik svarīgi ir tas, ka privātie ieguldītāji spēj pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties uz piemērotu informāciju. Ir būtiski, ka ieguldītāji, veicot ieguldījumus, saņem par tiem informāciju, kurai tie var uzticēties un kuru tie var izprast, un ka cilvēki, kas pārdod ieguldījumu produktus, vienmēr godīgi izturas pret ieguldītājiem un koncentrējas uz to vajadzībām. Mūsu šodien paziņotā vērienīgā darba programma ir izstrādāta, lai panāktu šo mērķi, nodrošinot, ka informāciju par standartizētiem privāto ieguldījumu produktiem un to tirdzniecību reglamentē stingri un saskaņoti standarti.”

Priekšlikumā galvenā uzmanība pievērsta informācijas sniegšanai un pārdošanas procesiem attiecībā uz tādiem standartizētiem privāto ieguldījumu produktiem kā ieguldījumu fondi, ieguldījumu fondiem piesaistīta apdrošināšana un dažādi strukturētu produktu veidi. Minētie produkti dominē privāto ieguldījumu tirgū, apmierina līdzīgas ieguldītāju vajadzības un norāda uz salīdzināmām un svarīgām ieguldītāju aizsardzības problēmām.

Šajā posmā paziņojumā nav ietverti tiesību aktu detalizēti priekšlikumi, bet gan izklāstīti horizontālās pieejas augsta līmeņa principi, ko piemēro informācijas sniegšanai par produktu un tirdzniecības praksei, un paziņojumā Komisija apņemas izstrādāt tiesību aktu priekšlikumus, lai sasniegtu minētos rezultātus.

Vispārīga informācija

  • Standartizēto privāto ieguldījumu produktu tirgus ir ļoti plašs, un lēš, ka 2008. gada beigās tā vērtība bija 8 triljoni euro.
  • Minētie produkti piedāvā ievērojamus ieguvumus privātajiem ieguldītājiem. Tomēr bieži vien tie ir sarežģīti, un ieguldītāji tos pilnībā nespēj izprast, jo īpaši attiecībā uz to riskiem un izmaksām.
  • Minētie priekšlikumi ir daļa no reformas programmas, kas izklāstīta Eiropadomes pavasara sanāksmei iesniegtajā Komisijas paziņojumā (IP/09/351), ar ko paredzēts atjaunot uzticību finanšu tirgiem un darīt tos atbildīgus nākotnē.
  • Komisija kopā ar Eiropas vērtspapīru regulatoru komiteju (EVRK) izstrādā priekšlikumus par ieguldītājiem labvēlīgas produktu informācijas dokumentu — „Pamatinformācija ieguldītājam” — kas paredzēts PVKIU[1] fondiem un ir labs paraugs citiem standartizētiem privāto ieguldījumu produktiem.
  • Noteikumos par produktu tirdzniecību, neatkarīgi no tā, vai to veic starpnieks vai produkta sniedzējs, ietvertas tādas jomas kā interešu konflikti, pamudinājumi un pārdošanas piemērotība vai atbilstība. Komisija uzskata, ka Direktīvā par finanšu instrumentu tirgiem (DpFIT) paredzētie attiecīgie noteikumi nodrošina labu paraugu visu standartizētu privāto ieguldījumu produktu tirdzniecībai.

Papildu informācija ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi


Side Bar