Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Briuselis, 2009 m. balandžio 29 d.

Finansinės paslaugos. Komisija siūlo gerinti mažmeninių investicinių produktų paketų investuotojų apsaugos priemones

Europos Komisija įsipareigojo iš esmės pagerinti mažmeninių investuotojų, perkančių pagrindinius investicinius produktus, apsaugos priemones. Galiojančių standartų nenuoseklumas gali pakenkti investuotojams ir iškraipyti mažmeninio investavimo rinkos konkurenciją. Komunikate dėl mažmeninių investicinių produktų paketų Komisija padarė išvadą, kad reikia tobulinti ir derinti informacijos apie produktus reikalavimus ir prekybai produktais taikomas taisykles. Komunikate apibrėžiami pasiūlymai laikytis naujos horizontalios teisinės koncepcijos remiantis geriausiais galiojančiais reikalavimais ir juos taikant visiems aptariamiems produktams. Dabar Komisija pradės rengti išsamius su naująja koncepcija susijusius teisės aktų pasiūlymus ir šį darbą apžvelgs iki 2009 m. pabaigos.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Charlie McCreevy sakė: „Per finansų krizę dar kartą paaiškėjo, kaip svarbu, kad mažmeniniai investuotojai gebėtų priimti pagrįstą sprendimą investuoti. Labai svarbu, kad investuotojai gautų patikimą ir suprantamą informaciją apie numatomas investicijas ir kad tokių investicijų platintojai su investuotojais visuomet elgtųsi sąžiningai ir dėmesį sutelktų į jų poreikius. Plataus užmojo darbo programa, apie kurią šiandien pranešame, turėtų padėti padaryti pažangą siekiant šio tikslo ir užtikrinant, kad informacijai apie mažmeninių investicinių produktų paketus ir prekybai šiais produktais būtų taikomi aukšti ir nuoseklūs standartai.“

Pasiūlymuose didžiausias dėmesys skiriamas taisyklėms, susijusioms su atskleidžiama informacija apie visų mažmeninių investicinių produktų paketus ir prekybos jais procedūromis, apibrėžti. Šie produktai, kaip antai: investicinių fondų investiciniai vienetai, su investiciniais vienetais susijęs gyvybės draudimas ir įvairių rūšių struktūrizuotieji produktai, daugiausia parduodami mažmeniniams investuotojams, atitinka panašių investuotojų poreikius ir kelia panašių didelių investuotojų apsaugos problemų.

Komunikate šiuo metu nepateikta išsamių teisės aktų pasiūlymų, bet yra išdėstyti aukšto lygio horizontalios informacijos atskleidimo ir pardavimo praktikos koncepcijos principai. Todėl komunikate Komisija įsipareigoja pateikti teisės aktų pasiūlymus.

Pagrindinė informacija

  • Mažmeninių investicinių produktų paketų rinka labai didelė – į ją investuoto turto vertė 2008 m. pabaigoje buvo iki 8 trilijonų eurų.
  • Šie produktai gali būti labai naudingi mažmeniniams investuotojams. Tačiau dažnai jie yra sudėtingi ir ne iki galo suprantami investuotojams, visų pirma jų rizika ir susijusios išlaidos.
  • Šie pasiūlymai yra Komisijos pranešime pavasario Europos Vadovų Tarybai (IP/09/351) apibrėžtos reformų programos dalis pasitikėjimui atkurti ir patikimoms ateities finansų rinkoms sukurti.
  • Komisija su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu nagrinėjo pasiūlymus dėl informacijos apie investicinius produktus dokumento (vadinamosios pagrindinės informacijos investuotojams), kuriame kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius fondų[1] investuotojams pateikiama lengvai suprantama informacija ir kuris yra tinkamas informacijos apie kitus mažmeninių investicinių produktų paketus etalonas.
  • Prekybos produktais, nesvarbu, ar juos parduoda tarpininkai, ar patys produktų teikėjai, taisyklės taikomos siekiant išvengti interesų konfliktų ir reglamentuoti tarpininkų skatinimą ir pardavimo proceso tinkamumą. Komisijos nuomone, svarbios Finansinių priemonių rinkų direktyvos nuostatos yra tinkamas visų mažmeninių investicinių produktų paketų pardavimo etalonas.

Daugiau informacijos galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai, KIPVPS.


Side Bar