Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Bryssel 29. huhtikuuta 2009

Komissio haluaa parantaa yksityishenkilöille myytävien pakattujen sijoitustuotteiden sijoittajansuojaa

Euroopan komissio aikoo parantaa huomattavasti yksityishenkilöiden suosituimpien sijoitustuotteiden sijoittajansuojaa. Nykyiset vaatimukset eivät ole tarpeeksi yhdenmukaiset, mikä voi aiheuttaa vahinkoa sijoittajille ja vääristää kilpailua yksityishenkilöille tarkoitettujen sijoitustuotteiden markkinoilla. Komissio toteaa kyseisiä sijoitustuotteita koskevassa tiedonannossaan, että tuotetietovaatimuksia ja sijoitustuotteiden myyntiä koskevia sääntöjä on parannettava ja yhdenmukaistettava. Tiedonannossa hahmotellaan uutta kattavaa säädöspakettia, jossa hyödynnettäisiin jo olemassa olevien vaatimusten parhaat puolet ja jota sovellettaisiin kaikkiin tällaisiin sijoitustuotteisiin. Komissio aloittaa nyt näiden uusien periaatteiden mukaisten yksityiskohtaisten säädösehdotusten valmistelun ja raportoi työn edistymisestä tämän vuoden loppupuolella.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy totesi: ”Finanssikriisi on tuonut esiin sen, että yksityissijoittajilla on oltava riittävästi tietoa sijoituspäätöksiä tehdessään. On tärkeää, että sijoittajat saavat sijoitustuotteista luotettavia tietoja helppotajuisessa muodossa ja että sijoitustuotteiden myyjät kohtelevat sijoittajia aina oikeudenmukaisesti heidän tarpeensa huomioiden. Tänään käynnistyneen kunnianhimoisen työohjelmamme tarkoituksena on tuoda tämä tavoite lähemmäksi varmistamalla, että yksityissijoittajille tarkoitetuista pakatuista sijoitustuotteista annettaviin tietoihin ja kyseisten tuotteiden myyntiin sovelletaan tiukkoja yhdenmukaisia vaatimuksia.”

Tiedonantoon sisältyvät ehdotukset koskevat kaikenlaisista yksityishenkilöille tarkoitetuista pakatuista sijoitustuotteista annettavia tietoja ja kyseisten tuotteiden myyntiä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sijoitusrahastot, vakuutussidonnaiset sijoitustuotteet ja erityyppiset strukturoidut sijoitustuotteet. Näillä tuotteilla on määräävä asema yksityishenkilöille tarkoitettujen sijoitustuotteiden markkinoilla, niiden kohderyhmä on sama ja niihin liittyy samanlaisia merkittäviä sijoittajansuojaan liittyviä ongelmia.

Tiedonantoon ei vielä tässä vaiheessa sisälly yksityiskohtaisia säädösehdotuksia vaan siinä vasta vahvistetaan periaatteet, joita noudattaen tuotetietoihin ja sijoitustuotteiden myyntiin liittyviä kysymyksiä tullaan käsittelemään laaja-alaisesti. Tiedonannossa komissio niin ikään sitoutuu laatimaan säädösehdotuksia kyseisten periaatteiden mukaisesti.

Taustaa

  • Yksityishenkilöille tarkoitettujen pakattujen sijoitustuotteiden markkinat ovat suuret; niiden arvoksi arvioitiin 8 biljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa.
  • Yksityissijoittajat voivat saada näistä sijoitustuotteista huomattavia hyötyjä. Tuotteet ovat kuitenkin usein monimutkaisia, ja sijoittajilla on vaikeuksia ymmärtää, mitä ne itse asiassa pitävät sisällään, erityisesti kun kyse on riskeistä ja kustannuksista.
  • Ehdotukset ovat osa keväällä kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle annettuun komission tiedonantoon sisältyvää uudistusohjelmaa (IP/09/351), jolla pyritään palauttamaan luottamus rahoitusmarkkinoihin ja luomaan vastuulliset rahoitusmarkkinat.
  • Komissio on tehnyt yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) kanssa valmistellessaan yhteissijoitusyritysten[1] rahastoja koskevaa tuotetietoasiakirjaa eli ”sijoittajille annettavia avaintietoja”. Näissä avaintiedoissa otetaan huomioon yksityissijoittajien tarpeet ja ne muodostavat hyvän perustan muista yksityissijoittajille tarkoitetuista paketoiduista sijoitustuotteista annettaville tiedoille.
  • Tuotteiden myyntiä – hoitaapa sitä välittäjä tai tuotteen tarjoaja – koskevat säännöt kattavat muun muassa eturistiriidat, kannustimet sekä myyntitavan sopivuuden ja asianmukaisuuden. Komission mielestä rahoitusmarkkinadirektiivin (Mifid) asiaa koskevat säännökset tarjoavat hyvän perustan kaikenlaisten yksityishenkilöille tarkoitettujen pakattujen sijoitustuotteiden myynnille.

Lisätietoja internetsivustolla

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/index_en.htm

MEMO/09/210


[1] Arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset.


Side Bar