Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Brüssel, 29 aprill 2009

Finantsteenused: komisjon pakub jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistoodete puhul välja paremad investorite kaitse meetmed

Euroopa Komisjon on otsustanud oluliselt tõhustada investorite kaitse meetmeid jaeinvestorite ostetavate peamiste investeerimistoodete puhul. Olemasolevates normide esinevaid vastuolusid saab pöörata investorite kahjuks ning need võivad viia konkurentsimoonutusteni jaeinvesteeringute turul. Teatises pealkirjaga Jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistooted” jõudis komisjon järeldusele, et tuleb parandada ja ühtlustada toote kohta antava teabe nõudmisi ja toote müügieeskirju. Teatises rõhutatakse vajadust uue, horisontaalse õigusalase lähenemise järele, milles oleks võetud arvesse parimat osa olemasolevatest nõudmistest, samuti vajadust kohaldada neid nõudmisi kõikidele asjakohastele toodetele. Komisjon alustab tööd, et valmistada ette uut lähtekohta kajastav üksikasjalik õigusalane ettepanek, ning esitab 2009. aasta lõpuks oma tegevussuunised.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy sõnas: „Taas on finantskriis näidanud, kui oluline on jaeinvestorite suutlikkus teha informeeritusel põhinevaid investeerimisotsuseid. Investoritele peaks olema tagatud usaldusväärne teave, mis aitaks neil tehtavatest investeeringutest aru saada. Investeerimistoodete müüjad omalt poolt peaksid kohtlema investeerijaid täie aususega, pöörates tähelepanu investeerija vajadustele. Ambitsioonikas töökava, mille me täna oleme välja kuulutanud, peaks meid selle eesmärgi poole viima, tagades samas, et teave jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistoodete müügi kohta vastaks kõrgetele ja ühtsetele nõuetele.

Ettepanekus keskendutakse toodet käsitleva teabe avaldamisele ja jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistoodete (investeerimisfondid, kindlustustooted ja erinevad struktureeritud tooted) müügi reguleerimisele. Kombineeritud investeerimistooted vastavad investorite vajadustele ja neid esineb investeeringuteturul kõige rohkem, nendega on seotud ka kõige enam võrreldavaid ja olulisi probleeme seoses investorite kaitsega.

Praeguses staadiumis ei sisalda teatis veel üksikasjalikke õigusalaseid ettepanekuid, kuid selles sätestatakse horisontaalse lähenemise üldised põhimõtted toodet käsitleva teabe avaldamise ja müügipraktika suhtes ning tehakse komisjonile ülesandeks töötada välja õigusalased ettepanekud soovitud tulemuste saavutamiseks.

Taustteave

  • Jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistoodete turg on väga suur. 2008. aasta lõpus ulatus see hinnanguliselt 8 triljoni euroni.
  • Jaeinvestorid võivad teenida kõnealuste toodete abil märkimisväärset kasumit. Kuid kuna sageli on tegemist komplekssete toodetega, on investoritel keeruline neist täielikult aru saada, eelkõige hinnata toodete riske ja maksumust.
  • Ettepanekud on üks osa reformiprogrammist, mis esitati komisjon teatises Euroopa Ülemkogu kevadisele kohtumisele (IP/09/351) ning mille eesmärk on taastada usaldus ja luua tuleviku tarbeks vastutustundlikud finantsturud.
  • Koos Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komiteega on komisjon töötanud välja ettepaneku kehtestada eurofondi[1] tooteinfo kohta investorisõbralik dokument pealkirjaga „Investori põhiteave”, mis oleks hea alusdokument ka muude jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistoodete puhul.
  • Toote müügieeskirjad, olenemata kas müüjaks on vahendaja või algne väljalaskja, hõlmavad selliseid valdkondi nagu huvide konflikt, hüved ning müügi sobivus või asjakohasus. Komisjon leiab, et finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi vastavad sätted on jaekliendile suunatud kombineeritud investeerimistoodete puhul hea viiteallikas.

Täiendav teave veebilehel:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)


Side Bar