Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

V Bruselu dne 29. dubna 2009

Finanční služby: Komise navrhuje lepší opatření na ochranu investorů u strukturovaných retailových investičních produktů

Evropská komise se zavázala k tomu, že se zasadí o významná zlepšení opatření na ochranu investorů u hlavních investičních produktů, které kupují retailoví investoři. Nejednotnost stávajících norem může investory poškozovat a vést k narušení hospodářské soutěže na trhu retailových investic. V závěrech Komise uvedených ve Sdělení o strukturovaných retailových investičních produktech se praví, že je třeba zlepšit a sjednotit požadavky na informace o produktech a pravidla prodeje produktů. Sdělení nastiňuje návrhy nového, horizontálního legislativního přístupu čerpajícího z nejlepších stávajících požadavků a uplatňujícího tyto požadavky na všechny relevantní produkty. Komise nyní zahájí práci na podrobných legislativních návrzích, které jsou pro tento nový přístup potřebné, a do konce roku 2009 stanoví zaměření práce.

Komisař Charlie McCreevy odpovědný za vnitřní trh a služby prohlásil: „Finanční krize znovu zdůraznila, jak je důležité, aby retailoví investoři mohli dělat informovaná rozhodnutí o investicích. Je nezbytné, aby se investorům dostávalo informací, kterým mohou důvěřovat, a aby rozuměli svým investicím, přičemž ti, kdo investice prodávají, by měli s investory vždy jednat čestně a zaměřovat se na jejich potřeby. Ambiciózní pracovní program, který jsme dnes ohlásili, je sestaven tak, aby nás vedl směrem k tomuto cíli tak, že zajistí, aby informace o strukturovaných retailových investičních produktech a jejich prodej byly regulovány podle vysokých a konzistentních norem.“

Návrhy se zaměřují na informace o produktech a na postupy při jejich prodeji v případě všech strukturovaných retailových investičních produktů, jako jsou investiční fondy, investice na základě pojištění a různé druhy strukturovaných produktů. Tyto produkty jsou na trhu retailových investic dominantní, uspokojují podobné potřeby investorů a kladou srovnatelné vysoké nároky z hlediska ochrany investorů.

Sdělení neobsahuje v této fázi podrobné legislativní návrhy, stanoví však hlavní zásady horizontálního přístupu k informacím o produktech a k postupům při prodeji těchto produktů. Stejně tak se v uvedeném sdělení Komise zavazuje k předložení legislativních návrhů zaměřených na dosažení těchto výsledků.

Souvislosti

  • Trh se strukturovanými retailovými investičními produkty je velmi velký a odhaduje se, že na konci roku 2008 byla jeho hodnota 8 bilionů EUR.
  • Tyto produkty mohou retailovým investorům nabídnout značné výhody. Jsou však často složité a pro investory je obtížné jim plně porozumět, zejména pokud jde o související rizika a náklady.
  • Tyto návrhy tvoří součást programu reforem stanoveného ve sdělení Komise pro jarní zasedání Evropské rady (IP/09/351). Tento program se zaměřuje na obnovení důvěry a vybudování odpovědných finančních trhů pro budoucnost.
  • Komise spolupracovala s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) na přípravě návrhů dokumentu s informacemi o produktu pro fondy SKIPCP[1], které by byly pro investory snadno srozumitelné. Jedná se o „Klíčové údaje pro investory“, které představují referenční dokument pro další strukturované retailové investiční produkty.
  • Pravidla pro prodej produktů, ať už prostřednictvím zprostředkovatele nebo poskytovatele produktu, zahrnují takové oblasti, jako je střet zájmů, ovlivňování a vhodnost nebo přiměřenost prodeje. Komise má za to, že směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) poskytuje dobrý referenční dokument pro prodej všech strukturovaných retailových investičních produktů.

Další informace jsou přístupné na internetové adrese

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.


Side Bar