Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/666

Брюксел, 29 април 2009 г.

Финансови услуги: Комисията предлага мерки за по-добра защита на инвеститорите за пакетите инвестиционни продукти на дребно

Европейската комисия е поела ангажимент да внесе важни подобрения в мерките за защита на инвеститорите за основните инвестиционни продукти, купувани от инвеститорите на дребно. Несъответствията в съществуващите стандарти могат да навредят на инвеститорите и да доведат до нарушения на конкуренцията на инвестиционния пазар на дребно. Според заключенията на Комисията, изложени в Съобщението относно пакетите инвестиционни продукти на дребно, изискванията за информацията относно продуктите и правилата за продажбата на продуктите трябва да бъдат подобрени и да бъде повишена съгласуваността им. В съобщението се очертават предложения за нов, хоризонтален законодателен подход въз основа на най-добрите от сега действащите изисквания, които да бъдат прилагани спрямо всички релевантни продукти. Сега Комисията започва работа по подробните законодателни предложения, които са необходими за прилагането на този нов подход, и ще даде информация за постигнатото в тази област до края на 2009 г.

Комисарят за вътрешния пазар и услугите Чарли Маккрийви заяви: „Финансовата криза още веднъж показа колко е важно инвеститорите на дребно да могат да вземат информирани инвестиционни решения. От изключително значение е инвеститорите да получават достоверна и разбираема информация относно извършваните от тях инвестиции, а лицата, които продават инвестиционни продукти, винаги да се отнасят към инвеститорите честно и да се съсредоточават върху потребностите им. Амбициозната работна програма, която обявихме днес, има за цел да ни отведе далеч напред по пътя към тази цел, осигурявайки високи и съгласувани стандарти за регулиране на информацията и продажбите на пакети инвестиционни продукти на дребно.“

В предложенията основно внимание се обръща върху предоставянето на информация относно продуктите и върху процедурите за продажба на всички инвестиционни продукти на дребно като инвестиционните фондове, инвестициите на базата на застрахователни услуги и различните видове структурирани продукти. Споменатите продукти преобладават на инвестиционния пазар на дребно, удовлетворяват сходни потребности на инвеститорите и създават сравними важни предизвикателства по отношение на защитата на инвеститорите.

В съобщението не се съдържат подробни законодателни предложения на този етап, но в него са изложени водещите принципи на един хоризонтален подход към предоставянето на информация относно продуктите и практиките за продажбата им и задължава Комисията да представи законодателни предложения за постигането на тези резултати.

История на досието

  • Пазарът на пакети инвестиционни продукти на дребно е много голям и според оценките в края на 2008 г. възлиза на 8 000 милиарда EUR.
  • Тези продукти в някои случаи предлагат големи печалби за инвеститорите на дребно. Те обаче често са сложни и за инвеститорите е трудно напълно да ги разберат, особено по отношение на свързаните с тях рискове и разходи.
  • Тези предложения са част от програмата за реформи, изложена в съобщението на Комисията за пролетното заседание на Европейския съвет (IP/09/351) за възвръщане на доверието и за създаване на отговорни финансови пазари в бъдеще.
  • Комисията работи с Комитета на европейските регулатори на ценни книжа по предложенията за приемане на документ за предоставяне на подходяща за инвеститорите продуктова информация за ПКИПЦК[1], „основната информация за инвеститора“ (ОИИ), с което се създава добра база за сравнение за другите пакети инвестиционни продукти на дребно.
  • Правилата за продажбите на продукти, независимо дали от посредник или от доставчика на продукта, обхващат такива области като конфликта на интереси, стимулите за покупка и уместността или целесъобразността на продажбата. Комисията смята, че приложимите разпоредби на Директивата за пазарите на финансови инструменти са добра база за сравнение за продажбата на всички пакети инвестиционни продукти на дребно.

Повече информация може да бъде намерена на следния адрес:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

MEMO/09/210


[1] Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа


Side Bar