Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/659

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2009

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει δέσμη μέτρων απλούστευσης για να επισπεύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δέσμη μέτρων απλούστευσης για τις κρατικές ενισχύσεις που περιλαμβάνει έναν κώδικα βέλτιστων πρακτικών και μια ανακοίνωση απλοποιημένης διαδικασίας. Και τα δύο κείμενα αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων σε κάθε στάδιο μιας έρευνας, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την εθελοντική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Ειδικότερα, και τα δύο κείμενα προτείνουν την αύξηση των επαφών των κρατών μελών πριν από την κοινοποίηση των μέτρων ενίσχυσης, με σκοπό την επίλυση των πιθανών προβλημάτων στα αρχικά στάδια της διαδικασίας, και περιλαμβάνουν μια σειρά βελτιωμένων εργαλείων προγραμματισμού για την αντιμετώπιση τόσο των δύσκολων όσο και των απλών υποθέσεων. Η υιοθέτηση της δέσμης μέτρων απλούστευσης αποτελεί σημαντικό στάδιο της μεταρρύθμισης που εξήγγειλε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις του 2005(βλ. IP/05/680).

Η αρμόδια για τον Ανταγωνισμό Επίτροπος Neelie Kroes προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η δέσμη μέτρων απλούστευσης για τις κρατικές ενισχύσεις θα είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις διότι διευκολύνει την ταχύτερη έκδοση αποφάσεων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως με την πιο έγκαιρη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Με την έκδοση του κώδικα βέλτιστων πρακτικών και της ανακοίνωσης απλοποιημένης διαδικασίας, η Επιτροπή τήρησε την υπόσχεσή της να εκσυγχρονίσει και να απλοποιήσει τις διαδικασίες κρατικών ενισχύσεων όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις.»

Η δέσμη μέτρων απλούστευσης σκοπό έχει να διευκολύνει και έτσι να επισπεύσει την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων: απλά μέτρα που κοινοποιούνται στην Επιτροπή, περίπλοκες υποθέσεις που δημιουργούν ιδιόμορφα προβλήματα, ή καταγγελίες. Αυτή η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στον στόχο που είχε εξαγγελθεί στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις του 2005 (IP/05/680), για αποτελεσματικότερες, απλούστερες και προβλέψιμες διαδικασίες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Η δέσμη μέτρων απλούστευσης συζητήθηκε διεξοδικά με τα κράτη μέλη και τρίτους ενδιαφερόμενους (βλ. IP/08/1950) και έτυχε ευρείας θετικής ανταπόκρισης.

Ο κώδικας βέλτιστων πρακτικών περιγράφει αναλυτικά πώς θα πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη οι διαδικασίες κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια, τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητά τους.

Στον κώδικα περιλαμβάνονται ορισμένες εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για την επίτευξη πιο βελτιωμένων και προβλέψιμων διαδικασιών σε κάθε στάδιο των ερευνών που διεξάγονται για κρατικές ενισχύσεις. Θα ισχύει σε όλες τις υποθέσεις που δεν καλύπτονται από τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (βλ. IP/08/1110) ούτε υπάγονται στην ανακοίνωση για απλοποιημένη διαδικασία.

Ο κώδικας βέλτιστων πρακτικών στηρίζεται σε κοινή δέσμευση που αναλήφθηκε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Από τη μια πλευρά, η Επιτροπή θα είναι διατεθειμένη να πραγματοποιεί επαφές πριν το στάδιο της κοινοποίησης σε τακτικότερη βάση προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η πληρότητα των κοινοποιήσεων. Ένα χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνείται από κοινού θα πλαισιώνει τον τρόπο αντιμετώπισης ιδιαίτερα ιδιόμορφων, σύνθετων ή επειγουσών υποθέσεων. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει επίσης να υποβάλει με συγκεντρωτικό τρόπο τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών που απευθύνει στα κράτη μέλη. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη καλούνται να απαντούν ταχύτερα και πληρέστερα σε ερωτήματα που θέτει η Επιτροπή σχετικά με επιμέρους υποθέσεις. Προς τούτο, ο κώδικας συνιστά επίσης την αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων διαδικαστικών μέσων ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται χωρίς καθυστερήσεις και να προχωρούν γρήγορα οι διαδικασίες. Ο κώδικας βέλτιστων πρακτικών αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της διαδικασίας για την αντιμετώπιση καταγγελιών, μεταξύ άλλων, με τον καθορισμό ενδεικτικών προθεσμιών και την καλύτερη ενημέρωση των καταγγελλόντων.

Η απλοποιημένη διαδικασία αποσκοπεί στη βελτίωση της αντιμετώπισης από την Επιτροπή απλών υποθέσεων, όπως εκείνων που είναι σαφές ότι συμφωνούν με τα υφιστάμενα οριζόντια μέσα ή την καθιερωμένη πρακτική λήψης αποφάσεων της Επιτροπής. Η Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι οι ενισχύσεις που είναι σαφώς συμβατές θα μπορούν να εγκρίνονται εντός ενός μηνός εφόσον το κράτος μέλος έχει υποβάλει πλήρη κοινοποίηση. Για τον σκοπό αυτόν, η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης έναν ενδεικτικό κατάλογο μέτρων ενίσχυσης, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ορισμένες ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ, ενισχύσεις για το περιβάλλον, ενισχύσεις για την καινοτομία και ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, που κατ’ αρχήν ενδείκνυνται για την απλοποιημένη διαδικασία.

Η νέα αυτή διαδικασία δεν θα είναι μόνο ταχύτερη αλλά και διαφανέστερη: τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν μια νέα δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το προτεινόμενο μέτρο κρατικής ενίσχυσης, δεδομένου ότι βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας θα δημοσιεύεται εκ των προτέρων περίληψη των μέτρων που έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν προορίζεται να εφαρμοστεί στα μέτρα που κοινοποιούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της παρούσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, για την οποία έχουν θεσπιστεί ad hoc εσωτερικές διαδικασίες που επιτρέπουν στην Επιτροπή να αντιμετωπίζει κατεπειγόντως τα κοινοποιούμενα μέτρα.

Ο κώδικας και η ανακοίνωση διατίθενται στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html

Σύντομα θα διατίθενται και σε άλλες γλώσσες.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. MEMO/09/208.


Side Bar