Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT LV

IP/09/646

Brüssel, 27 aprill 2009

Energeetikavolinik Andris Piebalgs tunneb heameelt kolme Balti riigi kokkuleppe üle, mis käsitleb elektrivõrkude vastastikuse sidumise projekti kõnealuste riikide ja Rootsi vahel

Energeetikavolinik Andris Piebalgs tunneb heameelt kokkuleppe üle, millele kirjutasid täna alla Leedu, Läti ja Eesti peaministrid ning millega alustatakse viivitamata Balti riikide ja Rootsi elektrivõrkude ühendamist.

„Mul on kokkuleppe üle hea meel,” ütles energeetikavolinik Andris Piebalgs, „lisaks Balti riikide ja Põhjamaade turgude vahelise elektrikaubanduse arendamisele võimaldab loodav elektrivõrkude ühendus tugevdada ka kolme Balti riigi energiavarustuse kindlust.” Kõnealune kokkulepe on eelmise aasta oktoobris president José Manuel Barroso algatatud Balti riikide energiaturgude sidumise kava rakendamisega seotud kõrgetasemelise töörühma tegevuse esimene konkreetne tulemus.

„Projekt on osa Euroopa majanduse elavdamise energeetikakavast (EEPR) ning pärast seda, kui nõukogu ja Euroopa Parlament on selle vastu võtnud, võib selle jaoks saada vastavate energeetikaprojektide jaoks ette nähtud finantsabi,” kinnitas Andris Piebalgs.

Täna Vilniuses toimunud Balti riikide tippkohtumisel edastas selle sõnumi Euroopa Komisjoni energeetika ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Matthias Ruete, kes juhib ka Balti riikide energiaturgude sidumise kavaga seotud kõrgetasemelise töörühma tegevust.

Elektrivõrkude sidumine on täielikult kooskõlas komisjoni energiapoliitika strateegilises ülevaates kindlaks määratud prioriteetidega, mille alla kuulub ka nn energiasaarte ühendamine siseturuga. Balti riigid on piirkondlike turgude kontekstis endiselt nn energiasaar ning nende elektrienergia isoleeritus on energiavarustuse kindluse ja energia siseturu nõuetekohase toimimise seisukohast pakiline probleem. Kavandatava sidumise korral ühendatakse Balti riikide elektrivõrk Põhjamaade elektrivõrguga 340 km pikkuse veealuse alalisvoolukaabli ning kahe Leedus ja Rootsis asuva muundurjaama abil.

Pärast Läänemere ääres asuvate liikmesriikide vahelist kokkulepet otsustas president Barroso 2008. aasta oktoobris luua kõrgetasemelise töörühma, mille tegevust juhib komisjon ja mis koosneb Läänemere-äärsete riikide kõrgetasemelistest esindajatest. Töörühma ülesanne on tegelda energiavõrkude sidumise ja turuolukorra parandamisega Läänemere piirkonnas. Kõrgetasemeline töörühm alustas tegevust 2008. aasta novembris. Kolme Balti riigi vahel täna allkirjastatud kokkulepe on senise töö oluline verstapost. Kõrgetasemelise töörühma eesmärk on esitada täielik ettepanek Balti riikide energiaturgude ja nende sidumise kava kohta 2009. aasta juunis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Finantskriisile reageerimiseks ja ELi energiavarustuse kindluse tugevdamiseks esitas komisjon 2009. aasta jaanuaris ettepaneku Euroopa majanduse elavdamise kava kohta. Kavas on ette nähtud ligikaudu 4 miljardi euro eraldamine gaasi- ja elektrivõrkude sidumise projektidele, avamere tuuleenergia uue põlvkonna tehnoloogiale ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tutvustusprojektidele. Nõukogu ja Euroopa Parlament peaksid peagi vastu võtma lõpliku otsuse komisjoni kõnealuse ettepaneku kohta. Ettepaneku kohaselt eraldatakse peamiste strateegiliselt tähtsate ühenduste (gaas ja elekter) rajamiseks tõenäoliselt 2365 miljonit eurot, millest 175 miljonit on ette nähtud Balti riikide ja Rootsi vahelise ühenduse jaoks. Kavandatavas õigusaktis nähakse 2010. aasta lõpuks ette suured kapitalikulutused, seega peaks projekti elluviimine algama viivitusteta. Sellega seoses peavad projektide elluviijad esitama Euroopa Komisjonile käesoleva aasta suvel üksikasjaliku ettepaneku.


Side Bar