Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Bryssel den 27 april 2009

Ny ungdomspolitisk EU-strategi

Kommissionen har antagit en ny EU-strategi för ungdomspolitiken för den kommande tioårsperioden. I den nya strategin, som inriktas på att satsa på ungdomars egna möjligheter, framhålls att ungdomar tillhör de mest utsatta grupperna i samhället, särskilt nu under den ekonomiska krisen, men också att de är en värdefull tillgång i vårt åldrande samhälle. Strategin är övergripande och omfattar åtgärder både på kort och på lång sikt inom viktiga områden som påverkar ungdomar i Europa, särskilt utbildning, jobb, kreativitet och entreprenörskap, social integration, hälsa och idrott, samhällsmedverkan och volontärverksamhet. Strategin lyfter också fram ungdomsarbetets betydelse och innehåller förstärkta åtgärder för ett bättre genomförande av EU:s ungdomspolitik.

Den unga generationen krymper. Den utgör nu 20 % av befolkningen och beräknas krympa till 15 % fram till 2050. Våra ungdomar är samtidigt en värdefull tillgång. Det är därför särskilt viktigt ta vara på detta ungdomskapital under den nuvarande ekonomiska krisen. Ungdomar i EU har idag fler möjligheter än tidigare, men står också inför svåra problem: många står utanför både utbildning och arbetsliv eller riskerar att bli fattiga och utestängda från samhället i övrigt.

Enligt undersökningar är utbildning, sysselsättning, social integration och hälsa de frågor som bekymrar dagens ungdomar mest. EU:s ungdomar måste också ges möjligheter att delta i samhällsliv och politik, eller volontärverksamhet eller få möjlighet till kreativitet och entreprenörskap, idrott och globalt engagemang. För att göra insatser på dessa områden och skapa möjligheter för alla ungdomar föreslår kommissionen en ny ungdomspolitisk strategi med många olika insatser.

Strategin för att satsa på ungdomars egna möjligheter är en uppföljning av den förnyade sociala agenda som kommissionen presenterade under 2008. Ungdomsstrategin har följande mål:

  • Att skapa fler möjligheter för ungdomar i utbildningen och i arbetslivet.
  • Att förbättra och öka ungdomars delaktighet i samhället.
  • Att främja solidaritet mellan ungdomar och samhället.

Strategin betonar ungdomsarbetets viktiga funktion för att motverka arbetslöshet, sämre skolprestationer och social utestängning samt för att förbättra kompetens och ge fritidsmöjligheter.

Kommissionen föreslår att man följer ett övergripande angreppssätt för alla typer av ungdomsfrågor och skisserar i den nya strategin olika typer av åtgärder av kommissionen och medlemsstaterna. Strategin utgör som sådan en del av EU:s samordnade åtgärder för att möta den nuvarande krisen.

I strategin föreslås en bättre, flexiblare och enklare metod för samordningen av medlemsstaternas ungdomspolitik med förstärkta kopplingar till Lissabonstrategin för ökad tillväxt och sysselsättning.

– Ungdomar är vår tillgång och vår framtid. Vi måste göra gemensamma insatser som öppnar så många vägar som möjligt för våra ungdomar, särskilt med tanke på den nuvarande ekonomiska krisen, säger ungdomskommissionär Ján Figel' i en kommentar till EU:s nya ungdomsstrategi. Det viktigaste är att vi ger våra ungdomar redskap att själva ta itu med de många utmaningar de möter i dagens globaliserade värld. Vår nya strategi innehåller aktuella åtgärder för att möta dessa utmaningar, och samtidigt banar den väg för en ny ungdomspolitik på EU-nivå.

Kommissionen antar den nya ungdomsstrategin efter ett omfattande samråd under 2008, där nationella myndigheter, Europeiska ungdomsforumet, ungdomsorganisationer och andra berörda parter deltog. Ungdomarna själva rådfrågades på Internet och kommer nu att uppmanas att ge synpunkter på kommissionens förslag under en ny fas i ett fortlöpande samråd mellan EU och dess ungdomar.

Idag offentliggörs också kommissionens första ungdomsrapport på EU-nivå, där man hittar utförligare information och analyser som har sammanställts av Eurostat. Sådana rapporter kommer nu att offentliggöras vart tredje år och kommer därmed att bidra till bättre kunskaper om ungdomar.

Mer information om EU:s ungdomspolitik:

Europeiska kommissionens webbplats för ungdomsfrågor:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Ungdomsportalen:

http://europa.eu/youth/index.cfm

EU:s ungdomsrapport:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Se även:

MEMO/09/201 (Samråd innan kommissionen antog sin nya EU-strategi för ungdomsfrågor ”Satsa på ungdomars egna möjligheter”)

MEMO/09/202 (EU:s första ungdomsrapport)

MEMO/09/204 (Vanliga frågor om EU:s ungdomspolitik)


Side Bar