Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

V Bruseli 27. apríla 2009

Nová éra politík EÚ týkajúcich sa mládeže

Komisia prijala novú stratégiu EÚ pre politiku týkajúcu sa mládeže na nadchádzajúce desaťročie. V novej stratégii nazvanej „Mládež – investície do mladých ľudí a zvyšovanie ich angažovanosti“ sa uvádza, že 1) mladí ľudia patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti, najmä v období súčasnej hospodárskej a finančnej krízy, a 2) v našej starnúcej spoločnosti sú mladí ľudia cenným zdrojom. Nová stratégia má nadodvetvový charakter a zahŕňa krátkodobé i dlhodobé opatrenia týkajúce sa kľúčových oblastí politiky, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí v Európe, najmä vzdelávania mládeže, zamestnanosti, tvorivosti a podnikania, sociálneho začlenenia, zdravia a športu, občianskej angažovanosti a dobrovoľníckej činnosti. V novej stratégii sa tiež zdôrazňuje dôležitosť práce s mládežou a vymedzujú sa posilnené opatrenia na lepšie vykonávanie politík týkajúcich sa mládeže na úrovni EÚ.

Mladá generácia je zmenšujúcim sa zdrojom, o ktorom sa predpokladá, že jeho súčasný 20 % podiel na populácii sa do roku 2050 zníži na 15 %. Naši mladí ľudia sú aj cenným zdrojom a v súčasnej hospodárskej a finančnej kríze sa obzvlášť ukazuje potreba starať sa o mladý ľudský kapitál. Hoci mladí ľudia v EÚ dnes majú viac príležitosti, stretávajú sa aj s ťažšími výzvami, keď mnohí opúšťajú školu predčasne alebo sú nezamestnaní, alebo sú ohrozovaní chudobou a sociálnym vylúčením.

Podľa prieskumov sú vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie a zdravie záležitosťami, ktoré najviac znepokojujú dnešných mladých ľudí. Európska mládež tiež musí dostať možnosť využívať príležitosti, akými sú občianska a politická angažovanosť, dobrovoľnícka činnosť, tvorivosť a podnikanie, šport a aktívna účasť na celosvetovom dianí. S cieľom čeliť takýmto výzvam a ponúknuť príležitosti pre všetkých mladých ľudí Komisia navrhuje obnovenú a široko koncipovanú stratégiu EÚ pre mládež.

Stratégia „Mládež – investície do mladých ľudí a zvyšovanie ich angažovanosti“, ktorá je pokračovaním obnovenej sociálnej agendy oznámenej Európskou komisiou v roku 2008, má tieto ciele:

- vytvoriť viac príležitostí pre mládež v oblasti vzdelávania a zamestnanosti,

- zlepšiť prístup a plné zapojenie všetkých mladých ľudí do spoločnosti a

- posilňovať solidaritu medzi mládežou a spoločnosťou.

Zdôrazňuje sa v nej dôležitá úloha práce s mládežou pri riešení nezamestnanosti, neúspechu v škole a sociálnom vyčlenení, ako aj zlepšovanie zručností a zabezpečenie času na oddych.

Komisia navrhuje využívať nadodvetvový prístup na riešenie všetkých záležitostí týkajúcich sa mládeže a v novej stratégii uvádza rozličné opatrenia, ktoré majú Komisia a členské štáty prijať. Stratégia samotná je súčasťou koordinovanej odpovede EÚ na súčasnú krízu.

V stratégii sa navrhuje lepšia, flexibilnejšia a jednoduchšia metóda koordinovania politiky týkajúcej sa mládeže medzi členskými štátmi s posilnenými prepojeniami s lisabonskou stratégiou pre rast a zamestnanosť.

V súvislosti s novou stratégiou EÚ pre mládež európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ povedal: „Mládež je naša súčasnosť a naša budúcnosť – a musíme vyvinúť zvláštne úsilie, aby sme pre našich mladých spoluobčanov vytvorili čo najviac príležitostí, najmä v období súčasnej hospodárskej a finančnej krízy. Kľúčom je umožniť našej mládeži riešiť mnohé výzvy, ktorým čelí v dnešnom globalizovanom svete. Naša nová stratégia je dobre načasovanou odpoveďou na tieto výzvy a otvára dvere novej ére v rozvoji politík týkajúcich sa mládeže na úrovni EÚ.“

Prijatie tejto novej stratégie Komisiou nasleduje po rozsiahlych konzultáciách, ktoré sa uskutočnili v roku 2008 a do ktorých sa zapojili vnútroštátne orgány, Európske fórum mládeže, mládežnícke organizácie a iné zainteresované subjekty. So samotnými mladými ľuďmi sa uskutočnili on-line konzultácie a teraz budú môcť reagovať na návrhy Komisie v novej fáze pokračujúceho dialógu medzi EÚ a jej mládežou.

Dnes Komisia vydáva aj prvú „Správu EÚ o mládeži“, ktorú pripravil EUROSTAT a ktorá obsahuje podrobné údaje a analýzu. Tieto správy sa budú odteraz uverejňovať každé tri roky a prispejú k lepšej informovanosti o oblasti mládeže.

Viac informácií o politike EÚ týkajúcej sa mládeže:

Internetová stránka Európskej komisie pre mládež:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Európsky portál pre mládež:

http://europa.eu/youth/index.cfm

Správa o mládži v EÚ:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Pozri tiež:

MEMO/09/201 (Konzultácie predchádzajúce prijatiu novej stratégie EÚ v oblasti mládeže „Investovanie do mládeže a posilnenie jej postavenia“ Komisiou)

MEMO/09/202 (Prvá správa o mládeži v EÚ)

MEMO/09/204 (Politika EÚ v oblasti mládeže: často kladené otázky)


Side Bar