Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Bruksela, dnia 27 kwietnia 2009 r.

Nowa era w unijnej polityce dotyczącej młodzieży

Komisja przyjęła nową strategię UE dotyczącą młodzieży na nadchodzącą dekadę. Nowa strategia zatytułowana „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej” uwzględnia fakt, że młodzi ludzie, szczególnie w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego, są jedną z najbardziej zagrożonych grup społecznych oraz, że stanowią oni cenną część naszego starzejącego się społeczeństwa. Nowa strategia ma charakter międzysektorowy i proponuje zarówno krótko- jak i długoterminowe działania powiązane z tymi kluczowymi obszarami polityki, które są istotne dla europejskiej młodzieży. Obejmują one w szczególności dziedziny edukacji, zatrudnienia, kreatywności i przedsiębiorczości młodych, a także włączenia społecznego, zdrowia i sportu, uczestnictwa młodzieży w społeczeństwie obywatelskim i wolontariatu. Nowa strategia podkreśla także znaczenie pracy z młodzieżą oraz określa zwiększone środki, które mają służyć lepszemu wprowadzaniu w życie polityki dotyczącej młodzieży na poziomie UE.

Młode pokolenie jest częścią zmniejszających się zasobów: stanowi ono dziś 20% populacji, a zgodnie z przewidywaniami proporcja ta ma w 2050 r. wynieść 15%. Należy ono także do zasobów wyjątkowo cennych, a obecny kryzys gospodarczy i finansowy w szczególny sposób podkreśla potrzebę dbania o młody kapitał ludzki. Choć we współczesnej UE przed młodymi ludźmi otwierają się coraz szersze możliwości, stają oni także przed trudnymi wyzwaniami, w wyniku których wielu z nich porzuca szkołę lub pracę lub też zagrożonych jest biedą i wykluczeniem społecznym.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że wśród kwestii wzbudzających wśród młodzieży największe obawy znajdują się dziś zagadnienia edukacji, zatrudnienia, włączenia społecznego i zdrowia. Europejska młodzież musi zostać przygotowana do wykorzystywania istniejących możliwości, takich jak uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, wolontariat, kreatywność, przedsiębiorczość, sport i zaangażowanie w sprawy światowe. Aby stawić czoła wyzwaniom i zwiększyć stojące przed młodymi ludźmi możliwości Komisja proponuje odnowioną, szeroko zakrojoną strategię unijną na rzecz młodzieży.

Cele strategii „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej”, będącej kontynuacją przedstawionej przez Komisję Europejską w 2008 r. odnowionej agendy społecznej, są następujące:

- otwieranie przed młodzieżą większych możliwości w obszarach edukacji i zatrudnienia,

- poprawa dostępu i pełnego uczestnictwa wszystkich młodych ludzi w życiu społecznym, oraz

- pogłębianie solidarności między młodzieżą a resztą społeczeństwa.

Strategia podkreśla znaczenie pracy z młodzieżą dla przeciwdziałania bezrobociu, niepowodzeniom szkolnym, wyłączeniu społecznemu, a także dla poprawy umiejętności i organizacji czasu wolnego.

W nowej strategii, zawierającej skrótowy opis działań, które mają być realizowane przez Komisję i państwa członkowskie, Komisja proponuje przyjęcie podejścia międzysektorowego w pracy nad wszystkimi kwestiami związanymi z młodzieżą. W tej perspektywie stanowi ona część skoordynowanych działań UE podjętych w odpowiedzi na obecny kryzys.

Strategia proponuje lepszą, bardziej elastyczną i uproszczoną metodę koordynacji polityki dotyczącej młodzieży w państwach członkowskich, której związek ze strategią lizbońską na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zostaje wzmocniony.

Odnosząc się do nowej strategii UE dotyczącej młodzieży, Ján Figel’, europejski komisarz ds. kształcenia, szkolenia, kultury i młodzieży, powiedział: Młodzież to nasze dzisiaj i nasze jutro. Musimy wspólnie podjąć wysiłek otworzenia przed młodymi obywatelami tak wielu dróg jak to możliwe, szczególnie w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego. Zasadnicze znaczenie ma przygotowanie młodzieży do podejmowania tych licznych wyzwań, które staną przed nią w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Nasza nowa strategia pojawiła się w odpowiednim momencie, gdyż odpowiada na te wyzwania i stanowi początek nowej epoki w rozwijaniu unijnej polityki dotyczącej młodzieży.

Przyjęcie przez Komisję nowej strategii dotyczącej młodzieży poprzedziły szerokie konsultacje prowadzone w 2008 r. z udziałem krajowych władz, Europejskiego Forum Młodzieży, organizacji młodzieżowych i innych zainteresowanych stron. Za pośrednictwem internetu przeprowadzono konsultacje z młodymi ludźmi, którzy teraz, w nowej fazie nieustającego dialogu między UE i młodzieżą, poproszeni zostaną o opinie na temat propozycji Komisji.

Dziś także opublikowany zostanie pierwsze opracowane przez Komisję „Sprawozdanie UE na temat młodzieży”, zawierające szczegółowe dane oraz analizy zgromadzone przez EUROSTAT. Sprawozdania te będą publikowane co trzy lata, przyczyniając się do budowy lepszej bazy wiedzy o młodzieży.

Więcej informacji na temat polityki UE dotyczącej młodzieży znajduje się na stronach:

Strona Komisji Europejskiej poświęcona młodzieży:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Europejski Portal Młodzieżowy:

http://europa.eu/youth/index.cfm

Sprawozdanie UE na temat młodzieży:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Zob:

MEMO/09/201 (Konsultacje przeprowadzone przed przyjęciem przez Komisję nowej strategii dotyczącej młodzieży „Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej”)

MEMO/09/202 (Pierwsze „Sprawozdanie UE na temat młodzieży”)

MEMO/09/204 (Strategia dotycząca młodzieży: często zadawane pytania)


Side Bar