Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Brussel, 27 april 2009

Voor het EU-jeugdbeleid breekt een nieuwe tijd aan

De Commissie heeft voor de komende tien jaar een nieuwe EU-strategie voor het jeugdbeleid vastgesteld. De nieuwe strategie, met de titel "Jongeren – Investeringen en empowerment", erkent het feit dat 1) jongeren juist in de huidige economische en financiële crisis een van de kwetsbaarste groepen in de samenleving vormen en 2) dat zij in onze vergrijzende samenleving een waardevolle resource zijn. De nieuwe strategie is sectordoorsnijdend, met zowel korte- als langetermijnacties op beleidsterreinen die voor de jongeren in Europa van belang zijn, met name onderwijs, werkgelegenheid, creativiteit en ondernemerschap, sociale inclusie, gezondheid en sport, burgerparticipatie en vrijwilligerswerk. De nieuwe strategie legt ook de nadruk op het belang van jeugdwerk en behelst versterkte maatregelen voor een betere uitvoering van het jeugdbeleid op EU-niveau.

De jonge generatie krimpt: maakt die nu nog 20% van de bevolking uit, tegen 2050 zal haar aandeel zijn gedaald tot 15%. Onze jeugd is ook een waardevolle resource en de huidige economische en financiële crisis maakt vooral duidelijk dat jong menselijk kapitaal gekoesterd moet worden. Hoewel jongeren vandaag de dag in de EU meer kansen hebben, staan zij ook voor moeilijke uitdagingen, aangezien er veel voortijdig de school verlaten en hun baan verliezen of in armoede dreigen te vervallen en met sociale uitsluiting bedreigd worden.

Enquêtes wijzen uit dat jongeren zich vooral zorgen maken over de volgende specifieke uitdagingen: onderwijs, werkgelegenheid, sociale inclusie en gezondheid. Europese jongeren moeten kansen kunnen benutten op het gebied van politieke en burgerparticipatie, vrijwilligerswerk, creativiteit, ondernemerschap, sport en wereldwijd engagement. Om die uitdagingen aan te gaan en alle jongeren kansen te bieden stelt de Commissie een vernieuwd EU-jeugdbeleid van verreikende betekenis voor.

De strategie "Jongeren – Investeringen en empowerment" ligt in het verlengde van de in 2008 door de Commissie aangekondigde vernieuwde sociale agenda en heeft ten doel:

  • meer kansen voor jongeren te creëren in onderwijs en werkgelegenheid;
  • de toegang van alle jongeren tot en hun volledige deelname aan het maatschappelijk leven te verbeteren, en
  • de solidariteit tussen jongeren en de samenleving te bevorderen.

Zij legt de nadruk op de belangrijke rol van het jeugdwerk in de aanpak van problemen als werkloosheid, schooluitval en sociale uitsluiting, en bij de verbetering van vaardigheden en vrijetijdsbesteding.

De Commissie stelt een sectordoorsnijdende aanpak van alle jeugdgerelateerde vraagstukken voor en de nieuwe strategie schetst verschillende maatregelen die de Commissie en de lidstaten moeten uitvoeren. Als zodanig maakt zij deel uit van het gecoördineerde antwoord van de EU op de huidige crisis.

De strategie stelt een betere, flexibelere en vereenvoudigde methode voor de coördinatie van het jeugdbeleid tussen de lidstaten voor met versterkte banden met de Lissabonstrategie voor meer groei en werkgelegenheid.

In een toelichting op de nieuwe EU-strategie voor jongeren merkte de Europese commissaris voor onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken, Ján Figeľ, op: "De jeugd is ons heden en onze toekomst – daarom moeten we, vooral in het licht van de huidige economische en financiële crisis, een gecoördineerde inspanning leveren om voor onze jonge burgers zo veel mogelijk deuren te openen. Het belangrijkste is onze jeugd in staat te stellen de vele uitdagingen op te pakken waarmee zij in de geglobaliseerde wereld van vandaag geconfronteerd worden. Onze nieuwe strategie is een tijdige reactie op deze uitdagingen en leidt een nieuw tijdperk in voor de ontwikkeling van het jeugdbeleid op EU-niveau."

De goedkeuring van de nieuwe jeugdstrategie door de Commissie volgt op een uitgebreide raadpleging in 2008 van de nationale overheden, het Europees Jeugdforum, jongerenorganisaties en andere belanghebbenden. De jongeren zelf werden online geraadpleegd en zullen nu worden gevraagd te reageren op de voorstellen van de Commissie in een nieuwe fase van de permanente dialoog tussen de EU en haar jeugd.

Vandaag verschijnt ook het eerste Europese jeugdverslag met gedetailleerde gegevens en analyses die door Eurostat zijn verzameld. Deze verslagen zullen voortaan om de drie jaar worden gepubliceerd en zullen bijdragen tot een betere kennisbasis op het gebied van de jeugd.

Meer informatie over het jeugdbeleid van de EU:

Jongerenwebsite van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Jongerenportaal:

http://europa.eu/youth/index.cfm

EU-jeugdverslag:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Zie:

MEMO/09/201 (Consultations undertaken prior to the Commission's adoption of a new EU Youth Strategy on "Youth-investing and empowering")

MEMO/09/202 (The First EU Youth Report)

MEMO/09/204 (EU Youth policies: Frequently Asked Questions)


Side Bar