Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Briselē, 2009. gada 27. aprīlī

Jauns laikmets ES jaunatnes politikā

Komisija ir pieņēmusi jaunu ES jaunatnes politikas stratēģiju nākamajiem desmit gadiem. “Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” — tā sauc jauno stratēģiju, kurā atzīts, ka 1) jaunieši ir viena no visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, īpaši pašreizējos ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos, un 2) novecojošā sabiedrībā jaunieši ir vērtīgs resurss. Jaunajā stratēģijā izmantota starpnozaru pieeja, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa rīcības saistībā ar svarīgākajām politikas jomām, kas skar Eiropas jauniešus, jo īpaši jauniešu izglītību, nodarbinātību, radošumu un uzņēmējdarbību, sociālo iekļautību, veselību un sportu, pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo kustību. Jaunajā stratēģijā uzsvērts arī, cik nozīmīgs ir darbs ar jauniešiem, un noteikti pastiprināti pasākumi, kā ES līmenī labāk īstenot jaunatnes politiku.

Jaunā paaudze ir resurss, kas sarūk, — patlaban jauniešu ir 20 % no visiem iedzīvotājiem, bet paredzams, ka līdz 2050. gadam to skaits samazināsies līdz 15 %. Turklāt jaunatne ir vērtīgs resurss, un patlabanējās ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos īpaši izceļas vajadzība attīstīt jaunu cilvēkkapitālu. Lai gan mūsdienās ES jauniešiem paveras plašākas iespējas, tie sastopas arī ar sarežģītām problēmām — ir daudz jauniešu, kas pārtrauc mācības skolā un nestrādā vai arī dzīvo nabadzībā un ir sociāli atstumti.

Pētījumi rāda, ka mūsdienu jauniešiem visaktuālākie jautājumi ir izglītība, nodarbinātība, sociālā iekļautība un veselība. Eiropas jauniešiem vajadzīgas iespējas līdzdarboties, piemēram, šādās jomās: pilsoniskā un politiskā līdzdalība, brīvprātīgo kustības, radošums un uzņēmējdarbība, sports un vispārēja iesaistīšanās. Lai cīnītos pret minētajām problēmām un visiem jauniešiem sniegtu iespējas līdzdarboties, Komisija ierosina atjauninātu ES jaunatnes politikas stratēģiju, kas ir visaptverošs risinājums šajā jomā.

Stratēģija “Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” papildina atjaunināto sociālo programmu, ko Eiropas Komisija izziņoja 2008. gadā, un tās mērķi ir šādi:

- piedāvāt plašākas iespējas jauniešiem izglītības un nodarbinātības jomā,

- veicināt sabiedrības atvērtību pret jauniešiem un sekmēt īstenu līdzdalību,

- veicināt solidaritāti starp jaunatni un sabiedrību.

Šādi tiek uzsvērts, ka darbam ar jauniešiem ir īpaša nozīme cīņā pret bezdarbu, skolas neapmeklēšanu un sociālo atstumtību, kā arī tas, ka ir svarīgi pilnveidot prasmes un izmantot brīvo laiku.

Lai risinātu visus ar jaunatni saistītos jautājumus, Komisija ierosina izmantot starpnozaru pieeju, jaunajā stratēģijā aprakstot daudzveidīgos pasākumus, ko īstenos Komisija un dalībvalstis. Jaunā stratēģija iekļaujas ES saskaņotajā programmā cīņai pret pašreizējo krīzi.

Tā ierosina labāku, elastīgāku un vienkāršāku metodi jaunatnes politikas koordinēšanai starp dalībvalstīm, stiprinot saistību ar Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai.

Komentējot jauno ES jaunatnes politikas stratēģiju, izglītības, mācību, kultūras un jaunatnes Eiropas komisārs Jāns Figeļs teica: “Jaunatne ir mūsu tagadne un nākotne. Mūsu pūliņiem jābūt saskaņotiem, lai gados jaunajiem iedzīvotājiem sniegtu daudz vairāk iespēju, jo īpaši patlabanējās ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos. Svarīgākais ir dot jauniešiem iespēju risināt daudzās problēmas, ar ko tie sastopas mūsdienu globalizētajā pasaulē. Mūsu jaunā stratēģija ir savlaicīga atbilde uz šīm problēmām, un tā iezīmē jaunu laikmetu jaunatnes politikas izstrādē ES līmenī.”

Jauno stratēģiju attiecībā uz jaunatni Komisija pieņēma pēc plašām apspriedēm, kuras notika 2008. gadā un kurās piedalījās valstu iestādes, Eiropas Jaunatnes forums, jauniešu organizācijas un citas iesaistītās personas. Pašu jauniešu viedokli uzklausīja tiešsaistē, un viņus aicinās izteikt domas par Komisijas ierosinājumiem, veidojot pastāvīgu dialogu starp ES un jauniešiem.

Šodien pirmo reizi publicēs arī Komisijas “ES ziņojumu par jauniešiem”, kurā būs Eiropas Statistikas biroja apkopoti sīki dati un to analīze. Turpmāk šos ziņojumus publicēs reizi trijos gados, un tie nodrošinās pilnīgāku zināšanu bāzi jaunatnes jomā.

Plašāka informācija par ES jaunatnes politiku

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne “Jaunatne”

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Jaunatnes portāls

http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=lv

ES ziņojums par jauniešiem

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Skatīt

MEMO/09/201 (pirms Komisija pieņēmusi jaunu ES jaunatnes stratēģiju “Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus”, notikusi apspriešanās)

MEMO/09/202 (pirmais ES ziņojums par jauniešiem)

MEMO/09/204 (bieži uzdoti jautājumi par ES jaunatnes politiku)


Side Bar