Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Briuselis, 2009 m. balandžio 27 d.

Nauja ES jaunimo politikos era

Komisija priėmė naują ateinančio dešimtmečio ES jaunimo politikos strategiją. Naujojoje strategijoje „Jaunimas. Investicijos ir galimybių suteikimas“ pripažįstama, kad jaunimas yra viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių, ypač dėl dabartinės ekonominės ir finansinės krizės, ir kad jis yra didelis mūsų senėjančios visuomenės turtas. Ši strategija apima įvairius sektorius, joje nurodomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai veiksmai, susiję su pagrindinėmis įtakos Europos jaunimui turinčiomis politikos sritimis, t. y. jaunimo švietimu, užimtumu, kūrybiškumu ir verslumu, socialine įtrauktimi, sveikata ir sportu, pilietiškumu ir savanoriška veikla. Naujojoje strategijoje taip pat pabrėžiama jaunimo užimtumo svarba ir apibrėžiamos sustiprintos geresnio jaunimo politikos vykdymo ES lygmeniu priemonės.

Jaunuolių skaičius nuolat mažėja: jaunimas šiuo metu sudaro 20 % populiacijos. Manoma, kad iki 2050 m. jų skaičius sumažės iki 15 %. Mūsų jaunimas yra vertingas žmogiškasis kapitalas, kurį būtina puoselėti ypač dėl dabartinės ekonominės ir finansinės krizės. Nors šiuo metu ES jaunuoliai naudojasi didesnėmis galimybėmis, jie taip pat patiria didelių problemų: daugelis nebaigia mokyklos ar neturi darbo, todėl kyla skurdo ir socialinės atskirties grėsmė.

Remiantis apklausomis, švietimas, užimtumas, socialinė įtrauktis ir sveikata – tai labiausiai šiuo metu jaunimui rūpimi klausimai. Būtina suteikti Europos jaunimui galimybę dalyvauti pilietinėje politinėje ir savanoriškoje veikloje, išreikšti savo kūrybiškumą ir verslumą, sportuoti ir prisidėti sprendžiant pasaulinio masto klausimus. Siekdama spręsti minėtas problemas ir suteikti galimybių visam jaunimui, Komisija pateikė atnaujintą ES jaunimo strategiją, kurioje išdėstomos plačiai taikytinos priemonės.

Strategijos „Jaunimas. Investicijos ir galimybių suteikimas“, kuri yra 2008 m. Europos Komisijos paskelbtos atnaujintos socialinės darbotvarkės tęsinys, tikslai yra šie:

  • suteikti daugiau galimybių jaunimui švietimo ir užimtumo srityse,

- gerinti jaunuolių socialinę integraciją ir visapusišką dalyvavimą visuomenės gyvenime,

- stiprinti jaunimo ir visuomenės solidarumą.

Strategijoje pabrėžiama jaunimo užimtumo svarba sprendžiant nedarbo, nesimokymo ir socialinės atskirties problemas, ugdant įgūdžius ir rūpinantis laisvalaikio veikla.

Sprendžiant su jaunimu susijusius klausimus, Komisija siūlo laikytis įvairius sektorius apimančio požiūrio. Naujojoje strategijoje nurodomi įvairūs veiksmai, kurių turėtų imtis Komisija ir valstybės narės. Taigi ji yra ES koordinuotų veiksmų dabartinei krizei įveikti dalis.

Strategijoje siūlomas geresnis, lankstesnis ir paprastesnis jaunimo politikos koordinavimo tarp valstybių narių metodas ir stiprinamos sąsajos su Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija.

Komentuodamas naująją ES jaunimo strategiją, už švietimą, mokymą, kultūrą ir jaunimą atsakingas Europos Komisijos narys Jánas Figelis sakė: „Jaunimas – mūsų dabartis ir ateitis. Privalome telkti pastangas, kad mūsų jauniesiems piliečiams atvertume kuo daugiau galimybių, ypač atsižvelgdami į dabartinę ekonominę ir finansinę krizę. Svarbiausia mūsų jaunimui suteikti galimybių spręsti įvairias šiandienos globalizuotame pasaulyje kylančias problemas. Naująja strategija laiku reaguojama į šias problemas ir atveriamos durys naujai ES lygmens jaunimo politikos erai.

Komisija šią jaunimo strategiją priėmė po ilgų 2008 m. vykusių diskusijų, kuriose dalyvavo nacionalinės institucijos, Europos jaunimo forumas, jaunimo organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys. Taip pat konsultuotasi su jaunimu internetu, o, pradėjus naują nuolatinio ES ir jaunimo dialogo etapą, jaunimo bus prašoma teikti pastabas dėl Komisijos pasiūlymų.

Šiandien taip pat paskelbta pirmoji Komisijos ES jaunimo reikalų ataskaita, kurioje pateikti išsamūs EUROSTAT duomenys ir tyrimai. Tokios ataskaitos bus skelbiamos kas trejus metus ir padės gerinti žinias apie jaunimo reikalus.

Daugiau informacijos apie ES jaunimo politiką:

Europos Komisijos jaunimo reikalų svetainė

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Jaunimo reikalų portalas

http://europa.eu/youth/index.cfm

ES jaunimo reikalų ataskaita

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Taip pat žr:

MEMO/09/201 (Consultations undertaken prior to the Commission's adoption of a new EU Youth Strategy on "Youth-investing and empowering")

MEMO/09/202 (The First EU Youth Report)

MEMO/09/204 (EU Youth policies: Frequently Asked Questions)


Side Bar