Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Bryssel 27.4.2009

EU:n nuorisopolitiikka uuteen uskoon

Meneillään oleva talous- ja rahoituskriisi vaikuttaa nuoriin voimakkaammin kuin juuri mihinkään toiseen ryhmään. Väestön ikääntyessä nuorison merkitys voimavarana on entistäkin suurempi. Näistä lähtökohdista EU-komissio on laatinut EU:lle tulevaa vuosikymmentä varten uuden nuorisopoliittisen strategian, jonka mottona on ”Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin”. Tässä monialaisuuteen pohjautuvassa strategiassa ehdotetaan sekä välittömiä että pitemmällä aikavälillä toteutettavia toimia aloilla, joilla on erityistä merkitystä nuorille. Esiin nostetaan etenkin koulutus, työllisyys, luovuus ja yrittäjyys, sosiaalinen osallisuus, terveys ja urheilu, kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö. Painoa strategiassa saa myös nuorisotyö, ja pyrkimyksenä on parantaa nuorisopolitiikan toteuttamista EU:n tasolla.

Nuorisoa voidaan luonnehtia ehtyväksi luonnonvaraksi. Vuonna 2050 nuorten osuus väestöstä putoaa ennusteiden mukaan 15 prosenttiin nykyisestä 20:stä. Tämän päivän talous- ja rahoituskriisin vuoksi on entistäkin tärkeämpää, että nuorten arvokkaasta henkisestä pääomasta pidetään huolta. Eurooppalaisilla nykynuorilla on toki käytettävissään enemmän mahdollisuuksia kuin aiemmilla sukupolvilla, mutta heillä on edessään myös haastavia ongelmia. Koulunkäynti jää monelta vähiin, ja köyhyys ja syrjäytyminenkin voivat uhata.

Tutkimusten mukaan nykynuoria huolestuttavat etenkin koulutukseen, työllisyyteen, sosiaaliseen osallisuuteen ja terveyteen liittyvät asiat. Nuorille on annettava lisää mahdollisuuksia osallistua kansalais- ja poliittiseen toimintaan. Sama pätee myös vapaaehtoistyöhön, luovaan toimintaan ja yrittäjyyteen, urheiluun ja globaaliin vaikuttamiseen. Komissio haluaakin uudistetulla nuorisostrategiallaan vastata näihin haasteisiin ja avata toimintamahdollisuuksia kaikille nuorille.

Uusi Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin -strategia on jatkoa Euroopan komission vuonna 2008 esittämälle uudistetulle sosiaaliselle toimintaohjelmalle. Strategialla pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

- Lisätään nuorten mahdollisuuksia koulutukseen ja työntekoon.

- Parannetaan kaikkien nuorten mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan.

- Edistetään nuorten ja muun yhteiskunnan välistä solidaarisuutta.

Strategiassa korostetaan nuorisotyön roolia työttömyyteen, heikkoon koulumenestykseen ja syrjäytymiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa, taitojen parantamisessa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien tarjoamisessa.

Komissio ehdottaa monialaista tapaa lähestyä kaikkia nuorisoon liittyviä kysymyksiä. Uudessa strategiassa hahmotellaan toimenpiteitä sekä komission että jäsenvaltioiden toteutettaviksi. Strategia on tällä tavoin osa EU:n koordinoituja toimia talouskriisin ratkaisemiseksi.

Strategialla on määrä parantaa EU-maiden nuorisopolitiikan koordinointia entistä joustavammilla ja yksinkertaisemmilla järjestelyillä. Linkkejä Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaan on vahvistettu.

”Nuoriso on paitsi tätä päivää myös tulevaisuutta”, totesi koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoasioista vastaava EU-komissaari Jan Figeľ strategiaa esitellessään. Hänen mukaansa nyt on yhteisin toimin avattava nuorille mahdollisimman paljon etenemisväyliä – etenkin näin talous- ja rahoituskriisin aikaan. Figeľ haluaa antaa nuorille valmiudet vastata niihin haasteisiin, joita he globalisoituneessa nykymaailmassa kohtaavat. Hän kertoo, että uudella nuorisostrategialla pyritään viivyttelemättä vastaamaan näihin haasteisiin ja aloittamaan uusi aikakausi EU:n tason nuorisopolitiikan kehittämisessä.

Komission uutta nuorisostrategiaa valmisteltiin vuonna 2008 järjestetyllä laajalla kuulemiskierroksella, jossa kuultiin kansallisten viranomaisten, Euroopan nuorisofoorumin, nuorisojärjestöjen ja muiden sidosryhmien näkemyksiä. Nuoret pääsivät sanomaan sanansa online-kuulemisessa, ja nyt heitä pyydetään kommentoimaan komission ehdotuksia EU:n ja nuorten pysyvän vuoropuhelun uudessa vaiheessa.

Nyt on julkaistu myös komission ensimmäinen EU:n nuorisoraportti, jossa on Eurostatin kokoamia yksityiskohtaisia tietoja ja analyyseja. Nuorisoraportti laaditaan tästedes kolmen vuoden välein, ja sen avulla halutaan syventää tietoja nuorisoon liittyvistä kysymyksistä.

Lisätietoja EU:n nuorisopolitiikasta:

Euroopan komission nuorisoaiheiset verkkosivut:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Nuorisoportaali:

http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=fi

EU:n nuorisoraportti:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Ks. myös

MEMO/09/201 (kuulemiset ennen kuin komissio hyväksyi EU:n uuden nuorisostrategian "Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin")

MEMO/09/202 (EU:n ensimmäinen nuorisoraportti)

MEMO/09/204 (usein esitettyjä kysymyksiä EU:n nuorisopolitiikasta)


Side Bar