Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Brüssel, 27 aprill 2009

ELi noorsoopoliitika uus ajastu

Komisjon võttis vastu uue ELi noorsoopoliitika strateegia järgmise kümnendi jaoks. Uus strateegia „Noored – investeerimine ja mobiliseerimine” tunnistab fakti, et noored on praeguses majandus- ja finantskriisis üks haavatavamaid ühiskonna rühmi, ning seda, et vananevas ühiskonnas on noored väärtuslik ressurss. Uus sektoriülene strateegia hõlmab nii lühema kui ka pikema perspektiiviga meetmeid peamistes noori puudutavates poliitikavaldkondades, nagu haridus, tööhõive, loovus ja ettevõtlikkus, sotsiaalne kaasamine, tervis ja sport, kodanikuaktiivsus ja vabatahtlik töö. Samuti rõhutatakse noorsootöö tähtsust ning tõhustatakse meetmeid, et noorsoopoliitikat ELi tasandil paremini rakendada.

Uus põlvkond on kahanev ressurss, mille osakaal tänases ühiskonnas on 20 protsenti, kuid aastaks 2050 langeb see ennustuste kohaselt 15 protsendini. Noored on väärtuslik ressurss ning praeguses majandus- ja finantskriisis on noore inimkapitali eest hoolitsemine ülimalt oluline. Kuigi noortel on tänases ELis rohkelt võimalusi, seisavad nad siiski silmitsi mitmete probleemidega. Paljud langevad välja koolist või kaotavad töö ja neid ohustavad vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.

Uuringute kohaselt valmistavad tänapäeva noortele enim peavalu hariduse, tööhõive, sotsiaalse kaasamise ja tervise küsimused. Euroopa noortele on vaja anda vajalikud oskused, et kasutada võimalusi, mida pakuvad näiteks ühiskondlik ja poliitiline aktiivsus, vabatahtlik töö, loovus ja ettevõtlikkus, sport ja globaalne tegevus. Nende probleemide lahendamiseks ning noortele võimaluste tekitamiseks on komisjon esitanud uue ELi noorsoostrateegia, milles on esitatud vastused tänastele väljakutsetele.

Strateegia „Noored – investeerimine ja mobiliseerimine” on jätkuks Euroopa Komisjoni 2008. aastal esitatud uuele sotsiaalmeetmete kavale. Strateegia eesmärgid on järgmised:

  • luua noortele rohkem võimalusi hariduses ja tööhõives;
  • parandada kõikide noorte võimalusi ühiskonnas täieõiguslikult osaleda;
  • kasvatada solidaarsust noorte ja ühiskonna vahel.

Strateegias rõhutatakse noorsootöö rolli töötuse, koolist väljalangemise ja sotsiaalse tõrjutuse probleemide lahendamisel, samuti oskuste arendamisel ja vaba aja sisustamisel.

Komisjon teeb ettepaneku läheneda kõikidele noortega seotud küsimustele sektoriüleselt. Uues strateegias on välja toodud erinevad meetmed, mida rakendada komisjoni ja liikmesriikide tasandil. Olemuslikult on strateegia üks osa ELi koordineeritud reageerimisest praegusele kriisile.

Strateegia pakub välja parema, paindlikuma ja lihtsama meetodi liikmesriikide noorsoopoliitika koordineerimiseks ning tugevdab sidemeid Lissaboni majanduskasvu- ja tööhõivestrateegiaga.

ELi uut noorsoostrateegiat kommenteerides ütles Euroopa Komisjoni haridus-, koolitus-, kultuuri- ja noorsooküsimuste volinik Jàn Figel': „Noored on meie olevik ja meie tulevik. Peame üheskoos pingutama, et luua meie noortele kodanikele võimalikult palju edenemisvõimalusi, eriti praegu majandus- ja finantskriisi tingimustes. Oluline on anda noortele oskused tänapäeva globaliseerunud maailma väljakutsetega toimetulemiseks. Meie uus strateegia on õigeaegne reaktsioon nendele väljakutsetele ning see avab uue ajastu noorsoopoliitika kujundamisel ELi tasandil.”

Komisjoni uuele strateegiale eelnesid 2008. aastal laiaulatuslikud konsultatsioonid, kus osalesid riiklikud ametiasutused, Euroopa noortefoorum, noorteorganisatsioonid ja muud sidusrühmad. (Vt MEMO) Noortega konsulteeriti Interneti kaudu ning neil palutakse nüüd ELi ja noorte pideva dialoogi uue etapi raames komisjoni ettepanekuid kommenteerida.

Täna avaldati ka komisjoni esimene ELi noorsooaruanne, milles on esitatud Eurostati kogutud üksikasjalikud andmed ja analüüsid. Sarnaseid aruandeid hakatakse nüüd avaldama iga kolme aasta tagant ning nende abil loodetakse saada rohkem teadmisi noorsoovaldkonna kohta. (Vt MEMO)

Rohkem teavet ELi noorsoopoliitika kohta:

Euroopa Komisjoni noorte veebisait:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Noorteportaal:

http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=et

ELi noorsooaruanne:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Vaata lisaks:

MEMO/09/201 (Konsultatsioonid enne ELi noorsoostrateegia „Noortesse investeerimine ja noorte mobiliseerimine” vastuvõtmist)

MEMO/09/202 (Esimene ELi noorsooaruanne)

MEMO/09/204 (ELi noorsoopoliitika: Korduma kippuvad küsimused)


Side Bar