Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2009

Μια νέα εποχή για τις πολιτικές της ΕΕ για τη νεολαία

Η Επιτροπή ενέκρινε νέα στρατηγική της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία όσον αφορά τις πολιτικές για τη νεολαία. Η νέα στρατηγική, με τίτλο «Νεολαία – Επένδυση και Ενδυνάμωση», αναγνωρίζει ότι 1) οι νέοι είναι μια από τις πιο ευπαθείς ομάδες στην κοινωνία, ιδίως στις σημερινές συνθήκες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και 2) στη γηράσκουσα κοινωνία μας οι νέοι είναι πολύτιμη πηγή πόρων. Η νέα στρατηγική είναι διατομεακή, περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενέργειες, στις οποίες εμπλέκονται βασικοί τομείς πολιτικής που επηρεάζουν τους νέους Ευρωπαίους, ιδίως την εκπαίδευση, την απασχόληση, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική ένταξη, την υγεία και τον αθλητισμό, τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών και τον εθελοντισμό των νέων. Η νέα στρατηγική τονίζει επίσης τη σημασία της διοργάνωσης δραστηριοτήτων για τους νέους και καθορίζει ενισχυμένα μέτρα για καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ.

Η νέα γενιά είναι μια πηγή πόρων που εξαντλείται και το ποσοστό της στον πληθυσμό αναμένεται να μειωθεί από το 20% που είναι σήμερα στο 15% έως το 2050. Οι νέοι μας είναι επίσης πολύτιμη πηγή πόρων και η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ενισχύει ιδιαιτέρως την ανάγκη υποστήριξης του ανθρώπινου κεφαλαίου που αποτελεί η νεολαία. Παρόλο που οι νέοι στην ΕΕ έχουν σήμερα περισσότερες ευκαιρίες, αντιμετωπίζουν επίσης δύσκολες προκλήσεις, αφού πολλοί εγκαταλείπουν το σχολείο και την απασχόληση ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με έρευνες, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η υγεία είναι τα θέματα που απασχολούν κυρίως τους νέους σήμερα. Οι νέοι της Ευρώπης πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ευκαιρίες όπως η συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών και στον πολιτικό βίο, ο εθελοντισμός, η δημιουργικότητα, η επιχειρηματικότητα, ο αθλητισμός και η ανάληψη δράσης για θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για όλους τους νέους, η Επιτροπή προτείνει νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, η οποία καθορίζει μια λύση σε ευρεία κλίμακα.

Οι στόχοι της στρατηγικής για τη «Νεολαία – Επένδυση και Ενδυνάμωση», η οποία αποτελεί συνέχεια της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008, είναι οι εξής:

  • δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους στην εκπαίδευση και την απασχόληση,
  • βελτίωση της πρόσβασης και πλήρης συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνία, και
  • προαγωγή της αμοιβαίας αλληλεγγύης μεταξύ της κοινωνίας και των νέων.

Η νέα στρατηγική τονίζει τη σημαντική συμβολή των νέων στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων και την παροχή ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο.

Η Επιτροπή προτείνει την εφαρμογή διατομεακής προσέγγισης για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούν τους νέους, και η νέα στρατηγική καθορίζει τις διάφορες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Επομένως, η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη συντονισμένη λύση της ΕΕ για τη σημερινή κρίση.

Η στρατηγική προτείνει μια καλύτερη, πιο ευέλικτη και απλουστευμένη μέθοδο συντονισμού της πολιτικής για τη νεολαία στα κράτη μέλη, με ενίσχυση της σχέσης με τη στρατηγική της Λισαβόνας για περισσότερη απασχόληση και ανάπτυξη.

Σχολιάζοντας τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία, ο Επίτροπος της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τη νεολαία, Jan Figel', δήλωσε: «Η νεολαία είναι το παρόν και το μέλλον μας – εμείς πρέπει να κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια για να ανοίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προοπτικές στους νέους συμπολίτες μας, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η λύση είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους μας να αντιμετωπίσουν τις πολλές προκλήσεις που συναντούν στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Η νέα στρατηγική μας αποτελεί έγκαιρη απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιόδου στην ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία.»

Η έγκριση της νέας στρατηγικής από την Επιτροπή πραγματοποιήθηκε ύστερα από εκτενή διαδικασία διαβουλεύσεων το 2008, στην οποία συμμετείχαν εθνικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, ενώσεις νέων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η γνώμη των ίδιων των νέων ζητήθηκε ηλεκτρονικά και θα ζητηθεί η αντίδρασή τους στις προτάσεις της Επιτροπής κατά τη διάρκεια μιας νέας φάσης του συνεχούς διαλόγου ανάμεσα στην ΕΕ και τη νεολαία της.

Σήμερα δημοσιεύεται επίσης η πρώτη έκθεση της Επιτροπής για τη νεολαία της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία και ανάλυση που έχει καταρτίσει η EUROSTAT. Οι εκθέσεις αυτές θα δημοσιεύονται πλέον ανά τριετία και θα συμβάλλουν στην παροχή καλύτερης βάσης γνώσεων στον τομέα της νεολαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη νεολαία:

Αρχική σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Δικτυακή πύλη της νεολαίας:

http://europa.eu/youth/index.cfm

Βλέπε:

Έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Βλέπε:

MEMO/09/201 (Διαβουλεύσεις πριν από την έγκριση από την Επιτροπή της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία «Νεολαία – Επένδυση και Ενδυνάμωση»)

MEMO/09/202 (Η πρώτη έκθεση της ΕΕ για τη νεολαία)

MEMO/09/204 (Πολιτικές της ΕΕ για τη νεολαία: συχνές ερωτήσεις)


Side Bar