Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

V Bruselu dne 27. dubna 2009

Nová etapa politiky EU v oblasti mládeže

Komise přijala novou strategii EU pro politiku mládeže na nadcházející desetiletí. Tato nová strategie, nazvaná „Investování do mládeže a posílení jejího postavení“, zohledňuje skutečnost, že mladí lidé jsou na jedné straně jednou z nejzranitelnějších skupin společnosti, zejména v dnešní době poznamenané hospodářskou a finanční krizí, a na straně druhé představují pro naši stárnoucí společnost cennou hodnotu. Nová strategie se týká celé řady odvětví a zahrnuje krátkodobá i dlouhodobá opatření, jež by měla být přijata v klíčových oblastech ovlivňujících život mladých lidí v Evropě: vzdělávání mládeže, zaměstnanost, tvořivost a podnikavost, sociální začleňování, zdraví a sport, občanská účast a dobrovolná činnost. Strategie rovněž klade důraz na význam práce mladých lidí a stanoví posílená opatření pro lepší provádění politiky mládeže na úrovni EU.

Mladých lidí ve společnosti ubývá: současný 20% podíl mladé generace v populaci by měl do roku 2050 klesnout na 15 %. Jsou také cenným lidským zdrojem a současná hospodářská a finanční krize obzvláště upozornila na potřebu tento zdroj podporovat. Je pravda, že mladí lidé v EU dnes mají větší příležitosti, avšak musí také čelit značným obtížím, neboť mnozí z nich předčasně opouštějí školu či odcházejí ze zaměstnání nebo jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením.

Podle průzkumů dnešním mladým lidem nejvíce leží na srdci otázky vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního začleňování a zdraví. Mladým lidem v Evropě musí být dána možnost, aby využívali příležitostí v oblasti občanské a politické účasti, dobrovolné činnosti, tvořivosti a podnikání, sportu a angažovanosti ve světovém měřítku. S cílem zvládnout tyto výzvy a nabídnout všem mladým lidem nové příležitosti Komise předkládá obnovenou strategii EU pro mládež se širokou působností.

Strategie „Investování do mládeže a posílení jejího postavení“, jež navazuje na obnovenou sociální agendu vyhlášenou Evropskou komisí v roce 2008, má tyto cíle:

  • vytvářet více příležitostí pro mladé lidi, pokud jde o vzdělávání a zaměstnání,
  • zlepšit začlenění a plnou účast všech mladých lidí ve společnosti a
  • posílit solidaritu mezi mladou generací a společností jako celkem.

Důraz je kladen na význam práce mladých lidí v boji proti nezaměstnanosti, školním neúspěchům a sociálnímu vyloučení, stejně jako na zlepšování jejich dovedností a přístup k volnočasovým aktivitám.

Nová strategie, v níž Komise přijala přístup zahrnující řadu odvětví ve snaze zabývat se všemi otázkami týkajícími se mládeže, stanoví různá opatření, která by měla být prováděna Komisí a členskými státy. Představuje tak součást koordinované reakce EU na stávající krizi.

Opírá se o lepší, flexibilnější a zjednodušenou metodu koordinace jednotlivých vnitrostátních politik mládeže a lepší provázanost s Lisabonskou strategií pro růst a zaměstnanost.

Evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figeľ v komentáři k nové strategii EU pro mládež řekl: „Mládež představuje naši přítomnost i budoucnost – a my musíme soustředit naše úsilí na to, abychom našim mladým občanům poskytli co nejvíce příležitostí, zejména s ohledem na současnou hospodářskou a finanční krizi. Důležité je vybavit mladé lidi tak, aby byli schopni zvládnout četné problémy, se kterými se v dnešním globalizovaném světě setkávají. Naše nová strategie je vhodně načasovanou odpovědí na tyto problémy a představuje začátek nové etapy vývoje politiky mládeže na úrovni EU.“

Přijetí nové strategie pro mládež Komisí předcházely četné konzultace s vnitrostátními orgány, Evropským fórem mládeže, mládežnickými organizacemi a dalšími stranami, uskutečněné v roce 2008. Samotní mladí lidé byli konzultováni online a nyní se budou moci vyjádřit k návrhu Komise v rámci nové fáze dialogu, který mezi EU a mladými lidmi neustále probíhá.

Dnes také bude zveřejněna první zpráva Komise o mládeži v EU, která obsahuje podrobné údaje a analýzy sestavené Eurostatem. Tyto zprávy budou zveřejňovány každé tři roky a přispějí k vytváření lepší databáze poznatků týkajících se mládeže.

Více informací o politice EU v oblasti mládeže:

Internetové stránky Evropské komise „Mládež“:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Evropský portál pro mládež:

http://europa.eu/youth/index.cfm

Zpráva o mládeži v EU:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Viz také:

MEMO/09/201 (konzultace předcházející přijetí nové strategie EU pro mládež „Investování do mládeže a posílení jejího postavení“ Komisí)

MEMO/09/202 (první zpráva o mládeži v EU)

MEMO/09/204 (politika EU v oblasti mládeže: často kladené otázky)


Side Bar