Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/644

Брюксел, 27 април 2009 г.

Нова ера за политиките на ЕС за младежта

Комисията прие нова стратегия на ЕС за политиката за младежта за следващото десетилетие. Новата стратегия за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал констатира, от една страна, че младите хора са сред най-уязвимите групи в обществото, особено в условията на настоящата икономическа и финансова криза, а от друга страна, че те са скъпоценен ресурс в нашето застаряващо общество. Новата стратегия е многосекторна и включва както краткосрочни, така и дългосрочни действия в основни политики от значение за младите хора в Европа — най-вече образование, трудова заетост, творчество и предприемачество при младите, социално приобщаване, здраве и спорт, гражданска позиция и доброволчество. С новата стратегия също така се акцентира върху значимостта на работата с младежи и се определят засилени мерки за подобряване изпълнението на политиките за младежта на равнище ЕС.

Младите поколения са намаляващ ресурс, чийто дял от понастоящем 20% от населението се очаква до 2050 г. да спадне на 15%. Нашите младежи са и скъпоценен ресурс и настоящата икономическа и финансова криза ясно демонстрира необходимостта от полагане на грижи за младежкия човешки капитал. Успоредно с по-големите възможности, с които младите хора разполагат днес в ЕС, те са изправени и пред сложни предизвикателства, тъй като много от тях отпадат от училище и от числото на заетите лица или са заплашени от бедност и социално изключване.

Според проучванията образованието, намирането на работа, социалното изключване и здравето са въпросите, които най-много тревожат младите хора днес. Европейската младеж трябва да разполага също и с възможности да се възползва от участието в гражданския и политическия живот, доброволческата дейност, творчеството и предприемачеството, спорта и ангажирането в общочовешки каузи. За да даде отговор на тези предизвикателства и да разкрие възможности за всички млади хора, Комисията предлага обновена стратегия на ЕС за младежта, в която излага решение с широк обхват.

Със стратегията за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал, която е продължение на обявената през 2008 г. Обновена социална програма, се поставят следните цели:

- създаване на повече възможности за младежта в областта на образованието и трудовата заетост,

- подобряване на достъпа и пълноценното участие в обществото на всички млади хора, както и

- насърчаване на взаимната солидарност между младежта и обществото.

В стратегията се подчертава важната роля на работата с младежта за преодоляване на безработицата, несправянето в училище и социалното изключване, както и за подобряване на уменията и предвиждането на свободно време.

Комисията предлага да се приложи многосекторен подход при решаването на всички въпроси, свързани с младите хора, като новата стратегия очертава различни действия, които Комисията и държавите-членки трябва да предприемат. По този начин тя представлява част от координирания отговор на ЕС на настоящата криза.

Стратегията предлага по-добър, по-гъвкав и опростен метод за координиране на дейността на държавите-членки в сферата на политиката за младежта при засилено обвързване с Лисабонската стратегия за по-голям растеж и повече работни места.

В своя коментар за новата стратегия на ЕС за младежта европейският комисар по въпросите на образованието, обучението, културата и младежта Ян Фигел заяви: „Младежта е нашето настояще и нашето бъдеще и ние трябва да положим целенасочени усилия, за да разкрием колкото е възможно повече перспективи пред нашите млади граждани, особено в условията на настоящата икономическа и финансова криза. Основното е да предоставим възможности на нашите младежи да се справят с многобройните предизвикателства, пред които се изправят в днешния глобализиран свят. Нашата нова стратегия е навременен отговор на тези предизвикателства, който полага началото на нова ера в развитието на политиките за младежта на равнище ЕС.“

Приемането от Комисията на новата стратегия за младежта бе предшествано от обширни консултации, проведени през 2008 г., в които участие взеха националните власти, Европейският форум на младежта, младежки организации и други заинтересовани лица. Бе проведено онлайн допитване до самите млади хора и сега те ще бъдат приканени да изразят мнението си по предложенията на Комисията в рамките на новия етап на постоянния диалог между ЕС и неговите млади хора.

Днес се публикува и първият „Доклад за младежта в ЕС“ на Комисията, който съдържа подробни данни и анализи, събрани от Евростат. Тези доклади ще се публикуват на всеки три години и ще допринасят за осигуряването на по-пълни познания в областта на младежта.

За повече информация относно политиката на ЕС за младежта:

основната уебстраница на Европейската комисия за младежта:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Европейски младежки портал:

http://europa.eu/youth/index.cfm

Доклад за младежта в ЕС:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Вж. MEMO/09/201 (консултации, проведени преди приемането от Комисията на новата стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал)

MEMO/09/202 (първи доклад за младежта в ЕС)

MEMO/09/204 (политиките на ЕС за младежта: често задавани въпроси)


Side Bar