Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Bryssel den 23 april 2009

Kommissionen välkomnar antagandet av klimat- och energipaketet

Europeiska kommissionen välkomnar dagens formella antagande av klimat- och energipaketet och lagstiftningen för att minska koldioxidutsläppen från nya bilar och drivmedel. Med dessa åtgärder som antogs i december har Europa tveklöst slagit in på vägen mot att bli en koldioxidsnål ekonomi och få en tryggare energiförsörjning. Paketet ställer upp bindande mål för att skära ned utsläppen av växthusgaser till 20 % under 1990 års nivåer och öka andelen förnybar energi till 20 %. Bägge målen ska ha uppnåtts till 2020. Det kommer också att bidra till EU:s mål att förbättra energieffektiviteten med 20 % inom samma tidsram. Paketet gör Europa till den första regionen i världen som genomför så långtgående och rättsligt bindande klimat- och energimål. Det utgör en viktigt bidrag i strävan efter att nå fram till ett ambitiöst internationellt klimatavtal vid Förenta nationernas klimatkonferens i december.

“”Vi har idag nått fram till ett avtal om en av den här kommissionens högsta prioriteringar”, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. ”Energi- och klimatförändringspaketet är ett lackmustest på Europas förmåga att agera för medborgarnas bästa. Med det här avtalet och gårdagens avtal om att stärka EU:s inre energimarknad har vi tagit ett stort steg framåt i strävan efter att öka energieffektiviteten, trygga energiförsörjningen och stärka Europas ställningstagande för ett nytt internationellt klimatavtal senare i år.”

Paketet ger utdelning på EU-ledarnas engagemang att minska växthusgasutsläppen med minst 20 % av utsläppsnivåerna 1990 och öka den andel av energiförbrukningen som kommer från förnybara resurser till 20 %. Båda målen ska ha uppnåtts till 2020. Det bidrar också till målet att förbättra energieffektiviteten med 20 %.

Paketet lägger grunden för en upptrappning av utsläppsminskningen till 30 i stället för 20 % inom ramen för ett tillfredsställande internationellt klimatavtal där andra industri- och i rättvis grad bidrar till att begränsa de globala utsläppen. Det internationella avtalet kommer att slutas i december vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn.

Klimat- och energipaketet består av fyra lagtexter:

  • Ett direktiv som ser över EU:s system för handel med utsläppsrätter som omfattar ca 40 % av EU:s utsläpp av växthusgaser.
  • Ett beslut om jämn insatsfördelning med bindande nationella utsläppsmål för sektorer som inte omfattas av systemet för utsläppshandel (se bilagan).
  • Ett direktiv med bindande nationella mål för att öka de förnybara energikällornas andel i energimixen (se bilagan).
  • Ett direktiv som skapar en rättslig ram för ett säkert och miljömässigt sunt utnyttjande av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid.

Paketet kompletteras med ytterligare två rättsakter som godkändes vid samma tillfälle:

  • En förordning som kräver att koldioxidutsläppen från nya bilar ska minskas till ett genomsnitt på 120 g/km (kommer att fasas in mellan 2012 och 2015) och sedan till 95 g/km 2020. Denna åtgärd kommer ensam att bidra till mer än en tredjedel av de utsläppsminskningar som krävs inom de sektorer som inte omfattas av systemet med utsläppshandel.
  • En översyn av direktivet om bränslekvalitet, som kräver att bränsleleverantörerna minskar växthusgasutsläppen från bränsleproduktionskedjan med 6 % till 2020.

Nästa steg

De sex rättsakterna kommer att träda i kraft 20 dagar efter det att de har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, dvs. någon gång i maj.

Mer information

För mer information om paketet och den kompletterande lagstiftningen se IP/08/1998, och memon på följande adresser:

EU:s system för handel med utsläppsrätter: MEMO/08/796

Insatsfördelning: MEMO/08/797

Förnybar energi: MEMO/08/33

Avskiljning och lagring av koldioxid: MEMO/08/798

Koldioxidutsläpp från personbilar: MEMO/08/799

Bränslekvalitet: MEMO/08/800

Europeiska kommissionens sida för klimatåtgärder:

http://ec.europa.eu/climateaction

Bilaga

Rättsligt bindande mål som medlemsstaterna måste ha uppnått till 2020


Förändringar i utsläppen för sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (från 2005 års nivå)
Andelen förnybar energi i den slutliga energiefterfrågan 2020
AT
-16,0 %
34 %
BE
-15,0 %
13 %
BG
20,0 %
16 %
CY
-5,0 %
13 %
CZ
9,0 %
13 %
DK
-20,0 %
30 %
EE
11,0 %
25 %
FI
-16,0 %
38 %
FR
-14,0 %
23 %
DE
-14,0 %
18 %
EL
-4,0 %
18 %
HU
10,0 %
13 %
IE
-20,0 %
16 %
IT
-13,0 %
17 %
LV
17,0 %
40 %
LT
15,0 %
23 %
LU
-20,0 %
11 %
MT
5,0 %
10 %
NL
-16,0 %
14 %
PL
14,0 %
15 %
PT
1,0 %
31 %
RO
19,0 %
24 %
SK
13,0 %
14 %
SI
4,0 %
25 %
ES
-10,0 %
20 %
SE
-17,0 %
49 %
UK
-16,0 %
15 %


Side Bar