Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

V Bruseli 23. apríla 2009

Komisia víta prijatie balíka opatrení týkajúcich sa klímy a energetiky

Európska komisia víta dnešné oficiálne prijatie balíka opatrení a právnych predpisov týkajúcich sa klímy a energetiky, ktoré majú za cieľ znížiť emisie CO2 z nových automobilov a palív pre dopravu. Opatrenia, ktoré boli odsúhlasené v decembri, upevnia postavenie Európy na ceste k dosiahnutiu nízkouhlíkového hospodárstva a zvýšia energetickú bezpečnosť. V balíku sa stanovujú právne záväzné ciele na dosiahnutie zníženia množstva emisií skleníkových plynov do roku 2020 o 20 % v porovnaní s ich množstvom v roku 1990 a zvýšenia podielu energie z obnoviteľných zdrojov v rámci rovnakého časového obdobia na 20 %. Prijaté opatrenia zároveň umožnia dosiahnuť cieľ EÚ, ktorým je zlepšenie energetickej účinnosti o 20 % v rámci rovnakého časového horizontu. Prijatím tohto balíka opatrení sa Európa stáva prvým regiónom vo svete, ktorý zavádza takéto ďalekosiahle právne záväzné ciele v oblasti klímy a energetiky. Uvedené opatrenia predstavujú významný prínos k dosiahnutiu ambicióznej dohody o klíme na konferencii OSN, ktorá sa uskutoční v decembri.

Predseda Komisie José Manuel Barroso uviedol: „Dnes sme dosiahli dohodu v oblasti, ktorá je jednou z najväčších priorít tejto Komisie. Balík opatrení týkajúcich sa energetiky a zmeny klímy predstavuje skúšku schopnosti Európy konať v prospech svojich občanov. Spoločne s dohodou o posilnení vnútorného trhu EÚ s energiou, ktorá sa včera dosiahla, sme podnikli významný krok vpred na ceste k zvyšovaniu energetickej účinnosti a bezpečnosti a posilneniu postavenia Európy v rámci novej medzinárodnej dohody o klíme plánovanej na koniec tohto roka“.

Tento balík opatrení je splnením záväzkov vedúcich predstaviteľov EÚ znížiť množstvo emisií skleníkových plynov do roku 2020 aspoň o 20 % v porovnaní s ich množstvom v roku 1990 a zvýšiť v rovnakom období podiel spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na 20 %. Takisto prispieva k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zvýšenie energetickej účinnosti o 20 %.

Balík opatrení vytvára základ pre nárast znižovania emisií z 20 % na 30 % v rámci uspokojivej medzinárodnej dohody o klíme, na základe ktorej iné rozvinuté a rozvojové krajiny prispievajú k obmedzeniu množstva celosvetových emisií spravodlivým dielom. Medzinárodná dohoda by sa mala uzavrieť na konferencii OSN o klíme, ktorá sa bude konať v decembri v Kodani.

Balík opatrení týkajúcich sa klímy a energetiky tvoria štyri právne dokumenty:

  • smernica, ktorou sa upravuje systém obchodovania s emisnými kvótami EÚ (EÚ ETS) a ktorá sa vzťahuje na približne 40 % emisií skleníkových plynov EÚ;
  • rozhodnutie o „spoločnom úsilí“, v ktorom sa ustanovujú záväzné vnútroštátne ciele týkajúce sa množstva emisií zo sektorov, na ktoré sa nevzťahuje EÚ ETS (pozri prílohu);
  • smernica, v ktorej sa stanovujú záväzné ciele pre jednotlivé členské štáty týkajúce sa zvýšenia podielu energie z obnoviteľných zdrojov v štruktúre energetických zdrojov (pozri prílohu);
  • smernica, ktorou sa vytvára právny rámec pre bezpečné využívanie technológií na zachytávanie a ukladanie uhlíka, ktoré je zároveň prijateľné pre životné prostredie.

Balík opatrení dopĺňajú dva ďalšie právne akty schválené v rovnakom čase:

  • nariadenie, v ktorom sa ustanovuje povinnosť znížiť postupne emisie CO2 z nových automobilov v období rokov 2012 až 2015 na priemerne 120 g/km a do roku 2020 na 95 g/km. Toto samotné opatrenie prispeje k zníženiu množstva emisií, ktoré sa požaduje v sektoroch mimo systému ETS, o viac ako tretinu;
  • revízia smernice o kvalite palív, v ktorej sa od dodávateľov palív požaduje zníženie emisií skleníkových plynov z výrobného reťazca palív do roku 2020 o 6 %.

Ďalšie kroky

Šesť právnych aktov nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, ktoré je naplánované na máj.

Ďalšie informácie

Ďalšie podrobnosti o balíku opatrení a doplňujúcich právnych predpisoch nájdete na: IP/08/1998 a krátke písomné správy na:

Systém EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami: MEMO/08/796

Spoločné úsilie: MEMO/08/797

Obnoviteľné zdroje energie MEMO/08/33

Zachytávanie a ukladanie uhlíka: MEMO/08/798

CO2 z osobných vozidiel: MEMO/08/799

Kvalita paliva: MEMO/08/800

Stránka Európskej komisie o opatreniach na ochranu klímy :

http://ec.europa.eu/climateaction

Príloha

Právne záväzné ciele, ktoré majú členské štáty dosiahnuť do roku 2020


Zmena v množstve emisií zo sektorov, na ktoré sa nevzťahuje EÚ ETS (v porovnaní s množstvom v roku 2005)
Podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovom dopyte po energii v roku 2020
AT
-16,0 %
34 %
BE
-15,0 %
13 %
BG
20,0 %
16 %
CY
-5,0 %
13 %
CZ
9,0 %
13 %
DK
-20,0 %
30 %
EE
11,0 %
25 %
FI
-16,0 %
38 %
FR
-14,0 %
23 %
DE
-14,0 %
18 %
EL
-4,0 %
18 %
HU
10,0 %
13 %
IE
-20,0 %
16 %
IT
-13,0 %
17 %
LV
17,0 %
40 %
LT
15,0 %
23 %
LU
-20,0 %
11 %
MT
5,0 %
10 %
NL
-16,0 %
14 %
PL
14,0 %
15 %
PT
1,0 %
31 %
RO
19,0 %
24 %
SK
13,0 %
14 %
SI
4,0 %
25 %
ES
-10,0 %
20 %
SE
-17,0 %
49 %
UK
-16,0 %
15 %


Side Bar