Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Bruksela, dnia 23 kwietnia 2009 r.

Komisja z zadowoleniem wita przyjęcie pakietu klimatyczno-energetycznego

Komisja Europejska wyraża zadowolenie z dokonanego dzisiaj formalnego przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego oraz przepisów zapewniających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z nowych samochodów i paliw używanych w transporcie. Uzgodnione w grudniu środki sprawią, że gospodarka europejska stanie się zdecydowanie niskoemisyjna oraz przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii. W perspektywie do 2020 r. pakiet wyznacza prawnie wiążące cele dotyczące zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem 1990 oraz zwiększenia do 20% udziału odnawialnych źródeł energii. Pakiet będzie również pomocny w osiągnięciu w tym samym okresie wyznaczonego przez UE celu dotyczącego poprawy o 20% efektywności energetycznej. Dzięki pakietowi Europa staje się pierwszym w świecie regionem, w którym zostaną wprowadzone w życie tak daleko idące, prawnie wiążące cele w zakresie klimatu i energii. Stanowi to istotny wkład w osiągnięcie ambitnego międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu podczas grudniowej konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej klimatowi.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso powiedział: „W dniu dzisiejszym osiągnęliśmy porozumienie w sprawie jednego z ważniejszych priorytetów obecnej Komisji. Pakiet klimatyczno-energetyczny stanowi sprawdzian zdolności Europy do działania dla dobra swoich obywateli. W połączeniu z wczorajszym porozumieniem w sprawie wzmocnienia wewnętrznego rynku energii w UE stanowi to dla nas istotny krok ku poprawie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw energii oraz umacnia pozycję Europy, jeśli chodzi o osiągnięcie nowego międzynarodowego porozumienia w zakresie zmian klimatu, jakie ma zostać podpisane w ciągu tego roku.”

Pakiet klimatyczno-energetyczny zobowiązuje przywódców UE, aby do roku 2020 emisje gazów cieplarnianych zostały zmniejszone o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r., a udział energii odnawialnej w zużyciu energii zwiększył się do 20%. Pakiet przyczynia się również do realizacji celu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej o 20%.

Pakiet ten tworzy podstawę do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z 20 do 30% w kontekście zadowalającego międzynarodowego porozumienia w sprawie zmian klimatu, w którym inne, rozwinięte i rozwijające się kraje mają swój słuszny udział w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w skali światowej. Międzynarodowe porozumienie ma zostać zawarte podczas konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej klimatowi, jaka ma odbyć się w grudniu w Kopenhadze.

Pakiet energetyczno-klimatyczny składa się z czterech aktów prawnych:

  • dyrektywy zmieniającej system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), który obejmuje około 40% emisji gazów cieplarnianych w UE;
  • decyzji w sprawie wspólnych starań na rzecz ograniczenia emisji, ustanawiającej wiążące krajowe cele dla sektorów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (zob. załącznik);
  • dyrektywy ustanawiającej wiążące krajowe cele w zakresie wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym danego kraju (zob. załącznik);
  • dyrektywy stwarzającej ramy prawne dla bezpiecznego i ekologicznego stosowania technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Pakiet uzupełniono dwoma dodatkowymi aktami prawnymi przyjętymi w tym samym czasie:

  • rozporządzeniem nakładającym wymóg zmniejszenia emisji CO2 w nowych samochodach do średniego poziomu 120 g/km w okresie od 2012 do 2015 r. i dalszego zmniejszenia tego poziomu do 95 g/km w 2020 r. Już sam ten środek doprowadzi do wymaganego w sektorach nieobjętych EU ETS zmniejszenia poziomu emisji o ponad jedną trzecią.
  • przeglądem dyrektywy w sprawie jakości paliwa wymagającej od dostawców paliwa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji paliw o 6% do 2020 r.

Kolejne kroki

Sześć aktów legislacyjnych wejdzie w życie dwadzieścia dni po spodziewanym w maju ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

Dalsze informacje

Dalsze informacje i przepisy uzupełniające można znaleźć w komunikacie IP/08/1998 oraz w notatkach dotyczących:

EU ETS: MEMO/08/796

wspólnych starań na rzecz ograniczenia emisji: MEMO/08/797

energii ze źródeł odnawialnych: MEMO/08/33

wychwytywania i składowania dwutlenku węgla: MEMO/08/798

emisji CO2 z samochodów osobowych: MEMO/08/799

jakości paliwa: MEMO/08/800

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona działaniom w obszarze energii i zmian klimatu:

http://ec.europa.eu/climateaction

Załącznik

Prawnie wiążące cele, które państwa członkowskie powinny osiągnąć do 2020 r.


Zmiany w poziomie emisji w sektorach nieobjętych EU ETS (w stosunku do roku 2005)
Udział energii ze źródeł odnawialnych w zaspokajaniu końcowego zapotrzebowania na energię w 2020 r.
AT
-16.0%
34%
BE
-15.0%
13%
BG
20.0%
16%
CY
-5.0%
13%
CZ
9.0%
13%
DK
-20.0%
30%
EE
11.0%
25%
FI
-16.0%
38%
FR
-14.0%
23%
DE
-14.0%
18%
EL
-4.0%
18%
HU
10.0%
13%
IE
-20.0%
16%
IT
-13.0%
17%
LV
17.0%
40%
LT
15.0%
23%
LU
-20.0%
11%
MT
5.0%
10%
NL
-16.0%
14%
PL
14.0%
15%
PT
1.0%
31%
RO
19.0%
24%
SK
13.0%
14%
SI
4.0%
25%
ES
-10.0%
20%
SE
-17.0%
49%
UK
-16.0%
15%


Side Bar