Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Brussel, 23 april 2009

Commissie verheugd over goedkeuring klimaat- en energiepakket

De Europese Commissie verheugt zich over de formele goedkeuring van het klimaat- en energiepakket en van de regelgeving om de CO2-uitstoot van nieuwe brandstoffen voor auto's en transportvoertuigen te verminderen. Dankzij deze maatregelen, waarover in december 2008 overeenstemming is bereikt, slaat Europa doelbewust de weg in naar een koolstofarme economie en zal de energiezekerheid toenemen. Het pakket bevat wettelijk bindende doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven tot 20% onder het niveau van 1990 en om het aandeel van hernieuwbare energie met 20% te verhogen, in beide gevallen tegen 2020. Het zal er bovendien toe bijdragen de energie-efficiëntie in dezelfde periode met 20% te doen toenemen, wat ook een van de doelstellingen van de EU is. Europa is nu de eerste regio ter wereld waar dergelijke verreikende, wettelijk bindende klimaat- en energiedoelstellingen in de praktijk worden gebracht. Het betekent een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het internationale klimaatverdrag dat in december wordt gesloten in het kader van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso heeft in dit verband het volgende verklaard: "Vandaag hebben wij een overeenkomst gesloten over een van de topprioriteiten van de Commissie. Het energie- en klimaatveranderingspakket is de lakmoestest voor Europa; nu moet namelijk blijken of wij in staat zijn te zorgen voor het welzijn van onze burgers. Mede dankzij de gisteren bereikte overeenkomst over het versterken van de interne energiemarkt van de EU hebben wij een belangrijke stap gezet in de richting van een betere energie-efficiëntie en energiezekerheid en is de positie van Europa met het oog op een later dit jaar te sluiten nieuw internationaal klimaatverdrag aanzienlijk versterkt."

In het pakket zijn de verbintenissen van de Europese leiders verankerd om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven tot 20% of meer onder het niveau van 1990 en om het aandeel van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen met 20% te verhogen. In diezelfde periode moet de energie-efficiëntie met 20% toenemen.

Het pakket vormt de basis voor een verdere vermindering van de uitstoot, namelijk van 20% tot 30%, in het kader van een bevredigend internationaal klimaatverdrag waarbij ook de andere ontwikkelde en ontwikkelingslanden hun bijdrage leveren aan de wereldwijde beperking van de uitstoot. Dit internationale verdrag zal worden gesloten in december 2009 tijdens de klimaatconferentie van de VN in Kopenhagen.

Het klimaat- en energiepakket bestaat uit vier regelgevingsbesluiten:

  • een richtlijn tot herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS), die betrekking heeft op 40% van de broeikasgasemissies in de EU;
  • een beschikking, op basis van een eerlijke verdeling van de inspanningen, waarbij bindende nationale doelstellingen worden vastgelegd voor de uitstoot door sectoren die niet onder de EU-ETS vallen (zie bijlage);
  • een richtlijn waarbij bindende nationale doelstellingen worden vastgelegd voor de verhoging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energievoorziening (zie bijlage);
  • een richtlijn waarbij een wettelijk kader tot stand wordt gebracht voor een veilige en milieuvriendelijke toepassing van technologieën voor CO2-afvang en -opslag.

Ter aanvulling van het pakket zijn tegelijkertijd nog twee andere regelgevingsbesluiten vastgesteld:

  • een verordening op grond waarvan de CO2-uitstoot van nieuwe wagens moet worden teruggedrongen tot gemiddeld 120 g per km in de periode 2012-2015, en vervolgens tot 95 g per km tegen 2020. Deze maatregel op zich zal al zorgen voor meer van een derde van de voor niet-ETS-sectoren voorgeschreven vermindering van de uitstoot;
  • een herziening van de richtlijn over brandstofkwaliteit op grond waarvan brandstofproducenten de broeikasgasemissies in de brandstofproductieketen met 6% moeten terugdringen tegen 2020.

Toekomst

De zes regelgevingsbesluiten treden in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad, waarschijnlijk in mei.

Nadere informatie

Meer informatie over het pakket en de aanvullende regelgeving kan worden gevonden in IP/08/1998 en de Memo's over:

De EU-ETS: MEMO/08/796

Gezamenlijke inspanningen: MEMO/08/797

Hernieuwbare energie: MEMO/08/33

Koolstofafvang en –opslag: MEMO/08/798

CO2-uitstoot van personenwagens: MEMO/08/799

Brandstofkwaliteit: MEMO/08/800

Website van de Commissie over de klimaatmaatregelen:

http://ec.europa.eu/climateaction

Bijlage

Wettelijk bindende doelstellingen voor de lidstaten, tegen 2020


Wijziging van de emissies door niet onder de EU-ETS vallende sectoren (ten opzichte van het niveau van 2005)
Aandeel hernieuwbare energie in eindenergievraag in 2020
AT«
-16.0%
34%
BE
-15.0%
13%
BG
20.0%
16%
CY
-5.0%
13%
CZ
9.0%
13%
DK
-20.0%
30%
EE
11.0%
25%
FI
-16.0%
38%
FR
-14.0%
23%
DE
-14.0%
18%
EL
-4.0%
18%
HU
10.0%
13%
IE
-20.0%
16%
IT
-13.0%
17%
LV
17.0%
40%
LT
15.0%
23%
LU
-20.0%
11%
MT
5.0%
10%
NL
-16.0%
14%
PL
14.0%
15%
PT
1.0%
31%
RO
19.0%
24%
SK
13.0%
14%
SI
4.0%
25%
ES
-10.0%
20%
SE
-17.0%
49%
UK
-16.0%
15%


Side Bar