Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Briselē, 2009. gada 23. aprīlī

Komisija atzinīgi vērtē klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma pieņemšanu

Eiropas Komisija pauž gandarījumu par to, ka šodien ir oficiāli pieņemts klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums un tiesību akti, kuru mērķis ir samazināt jaunu automobiļu un transporta degvielu radītās CO2 emisijas. Pasākumi, par kuriem vienojās decembrī, palīdzēs Eiropai virzīties uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku un uzlabos energoapgādes drošību. Tiesību aktos noteikti juridiski saistoši mērķi līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 20 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, un palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru līdz 20 %. Turklāt tie palīdzēs minētajā termiņā sasniegt ES mērķi uzlabot energoefektivitāti par 20 %. Pieņemot šo tiesību aktu kopumu, Eiropa ir kļuvusi par pasaulē pirmo reģionu, kas īstenos tik tālejošus, juridiski saistošus mērķus klimata un enerģētikas jomā. Tas ir būtisks ieguldījums, lai ANO Klimata konferencē decembrī noslēgtu vērienīgu starptautisku nolīgumu klimata jautājumos.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: “Šodien mēs panācām vienošanos par vienu no pašreizējās Komisijas augstākajām prioritātēm. Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums pierāda Eiropas spēju rīkoties savu iedzīvotāju labā. Kopā ar vakar panākto vienošanos par ES iekšējā enerģijas tirgus stiprināšanu šis tiesību aktu kopums ir nozīmīgs solis, lai uzlabotu energoefektivitāti un energoapgādes drošību un nostiprinātu Eiropas pozīcijas, kad šā gada beigās tiks apspriests jauns starptautisks nolīgums klimata jautājumos.”

Tiesību aktos iestrādāta ES līderu paustā apņēmība līdz 2020. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 20 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni, un palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas bilancē līdz 20 %. Turklāt tie palīdzēs sasniegt mērķi uzlabot energoefektivitāti par 20 %

Tiesību aktu kopums ir radījis pamatu, lai varētu noteikt lielāku emisiju samazinājumu (par 30 %, nevis 20 %), ja tiks pieņemts attiecīgs starptautisks nolīgums klimata jomā, kurā citas attīstītās valstis un jaunattīstības valstis apņemas īstenot līdzvērtīgus globālo emisiju samazinājumus. Starptautisko nolīgumu paredzēts noslēgt decembrī ANO Klimata konferencē Kopenhāgenā.

Klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu veido četri dokumenti:

  • direktīva, ar kuru pārskata ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS), kas aptver aptuveni 40 % ES siltumnīcefekta gāzu emisiju;
  • lēmums par “uzdevumu sadali”, kurā katrai valstij noteikti saistoši mērķi samazināt emisijas nozarēs, kas nav ietvertas ES ETS (skatīt pielikumu);
  • direktīva, kurā katrai valstij noteikti saistoši mērķi atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai enerģijas bilancē (skatīt pielikumu);
  • direktīva, ar kuru izveido tiesisko regulējumu oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju izmantošanai drošā un videi nekaitīgā veidā.

Šo kopumu papildina vēl divi tajā pašā laikā pieņemti tiesību akti:

  • regula, kurā paredzēts no 2012. līdz 2015. gadam pakāpeniski samazināt jaunu automobiļu radītās CO2 emisijas vidēji līdz 120 g/km un panākt, lai 2020. gadā tās nepārsniegtu 95 g/km. Tikai ar šo pasākumu vien izdosies panākt vairāk nekā trešo daļu tā emisiju samazinājuma, kas jāsasniedz ETS neiekļautajās nozarēs;
  • pārskatītā Degvielas kvalitātes direktīva, kurā degvielas piegādātājiem paredzēts uzdevums līdz 2020. gadam degvielas ražošanas ciklā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 6 %.

Perspektīva

Paredzams, ka šie seši tiesību akti stāsies spēkā maijā, 20. dienā pēc to publicēšanas “Oficiālajā Vēstnesī”.

Papildu informācija

Turpmāka informācija par šo tiesību aktu kopumu un to papildinošiem dokumentiem atrodama IP/08/1998 un norādītajos informatīvajos paziņojumos.

ES ETS: MEMO/08/796

Uzdevumu sadale: MEMO/08/797

Atjaunojamie energoresursi: MEMO/08/33

Oglekļa uztveršana un uzglabāšana: MEMO/08/798

CO2 no vieglajiem automobiļiem: MEMO/08/799

Degvielas kvalitāte: MEMO/08/800

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par klimata pārmaiņu iegrožošanu: http://ec.europa.eu/climateaction

Pielikums

Juridiski saistoši dalībvalstu mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam


Izmaiņas ES ETS neiekļautu nozaru emisiju apjomā (salīdzinot ar 2005. gadu)
Atjaunojamās enerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā 2020. gadā
AT
-16,0 %
34 %
BE
-15,0 %
13 %
BG
20,0 %
16 %
CY
-5,0 %
13 %
CZ
9,0 %
13 %
DK
-20,0 %
30 %
EE
11,0 %
25 %
FI
-16,0 %
38 %
FR
-14,0 %
23 %
DE
-14,0 %
18 %
EL
-4,0 %
18 %
HU
10,0 %
13 %
IE
-20,0 %
16 %
IT
-13,0 %
17 %
LV
17,0 %
40 %
LT
15,0 %
23 %
LU
-20,0 %
11 %
MT
5,0 %
10 %
NL
-16,0 %
14 %
PL
14,0 %
15 %
PT
1,0 %
31 %
RO
19,0 %
24 %
SK
13,0 %
14 %
SI
4,0 %
25 %
ES
-10,0 %
20 %
SE
-17,0 %
49 %
UK
-16,0 %
15 %


Side Bar