Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Briuselis, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisija palankiai vertina priimtą klimato ir energetikos teisės aktų paketą

Europos Komisija palankiai vertina šiandien oficialiai priimtą klimato ir energetikos teisės aktų paketą ir teisės aktus, kuriais siekiama sumažinti naujų automobilių išmetamo ir transporto priemonėms vartojant degalus išsiskiriančio CO2 kiekį. Priemonėmis, dėl kurių susitarta gruodį, siekiama užtikrinti, kad Europa taptų mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos regionu ir kad būtų didinamas energetinis saugumas. Teisės aktų pakete nustatyti teisiškai įpareigojantys tikslai iki 2020 m. 20 % sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m., ir iki 20 % padidinti atsinaujinančiosios energijos dalį. Juo bus padedama siekti dar vieno ES tikslo – per tą patį laikotarpį 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Priėmusi šį paketą, Europa tapo pirmuoju regionu pasaulyje, įgyvendinančiu tokius plačius, teisiškai įpareigojančius klimato ir energetikos sričių tikslus. Šis teisės aktų paketas labai svarbus siekiant plataus užmojo tarptautinio klimato susitarimo gruodį vyksiančioje Jungtinių Tautų klimato konferencijoje.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Šiandien susitarėme dėl vieno svarbiausių šios Komisijos prioritetų. Energetikos ir klimato kaitos teisės aktų paketas – tai Europos gebėjimo veikti savo piliečių labui patikrinimas. Šis paketas kartu su vakar priimtu susitarimu dėl ES vidaus rinkos stiprinimo yra svarbus žingsnis link efektyvesnio energijos vartojimo bei didesnio energetinio saugumo ir link tvirtesnės Europos pozicijos siekiant naujo tarptautinio klimato susitarimo šių metų pabaigoje“.

Šiuo teisės aktų paketu vykdomi ES vadovų įsipareigojimai iki 2020 m. sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ne mažiau kaip 20 %, palyginti su 1990 m., ir padidinti atsinaujinančių išteklių energijos dalį iki 20 %. Juo taip pat siekiama 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą.

Remiantis šiuo teisės aktų paketu, išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo normą bus galima padidinti nuo 20 % iki 30 % laikantis tinkamo tarptautinio klimato susitarimo, pagal kurį kitos išsivysčiusios ar besivystančios šalys tinkamai prisidės prie išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo pasaulyje. Toks tarptautinis susitarimas turėtų būti sudarytas gruodžio mėn. Kopenhagoje vyksiančioje JT klimato konferencijoje.

Klimato ir energetikos teisės aktų paketą sudaro keturi teisės aktai:

  • direktyva, kuria keičiama ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistema (ES ŠESD ILPS), apimanti maždaug 40 % ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;
  • sprendimas dėl pastangų pasidalijimo, kuriuo nustatomi įpareigojantys nacionaliniai išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo sektoriuose, kurių neapima ES ŠESD ILPS, tikslai (žr. priedą);
  • direktyva, kuria nustatomi įpareigojantys nacionaliniai atsinaujinančių išteklių energijos dalies didinimo tikslai (žr. priedą);
  • direktyva, kuria sukuriama anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų saugaus ir aplinkai nekenkiančio naudojimo teisinė struktūra.

Paketą papildo du vėlesni teisės aktai, dėl kurių buvo susitarta tuo pačiu metu:

  • reglamentas, kuriuo reikalaujama palaipsniui iki vidutiniškai 120 g/km sumažinti naujų automobilių išmetamo CO2 kiekį nuo 2012 iki 2015 m. ir iki 95 g/km 2020 m. Vien šia priemone išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sektoriuose, kurių neapima ŠESD ILPS, būtų sumažintas daugiau nei trečdaliu numatytos normos;
  • persvarstyta degalų kokybės direktyva, kuria reikalaujama, kad iki 2020 m. degalų tiekėjai 6 % sumažintų degalų gamybos grandinėje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Tolesni veiksmai

Šie šeši teisės aktai įsigalios dvidešimtą dieną nuo jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šiuos teisės aktus numatoma skelbti gegužę.

Išsamesnė informacija

Daugiau informacijos apie paketą ir papildomus teisės aktus rasite IP/08/1998 ir informaciniuose pranešimuose apie:

ES ŠESD ILPS – MEMO/08/796,

pastangų pasidalijimą – MEMO/08/797,

atsinaujinančius energijos išteklius – MEMO/08/33,

anglies dioksido surinkimą ir saugojimą – MEMO/08/798,

keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį – : MEMO/08/799,

degalų kokybę – MEMO/08/800

ir su klimato kaita susijusiems Europos Komisijos veiksmams skirtame tinklalapyje

http://ec.europa.eu/climateaction.

Priedas

Teisiškai įpareigojantys valstybių narių tikslai, kuriuos jos turi įgyvendinti iki 2020 m.


Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio pokytis sektoriuose, kurių neapima ES ŠESD ILPS (palyginti su 2005 m. lygiu)
Atsinaujinančiosios energijos dalis, palyginti su galutiniu suvartojamos energijos kiekiu 2020 m.
AT
-16,0 %
34 %
BE
-15,0 %
13 %
BG
20,0 %
16 %
CY
-5,0 %
13 %
CZ
9,0 %
13 %
DK
-20,0 %
30 %
EE
11,0 %
25 %
FI
-16,0 %
38 %
FR
-14,0 %
23 %
DE
-14,0 %
18 %
EL
-4,0 %
18 %
HU
10,0 %
13 %
IE
-20,0 %
16 %
IT
-13,0 %
17 %
LV
17,0 %
40 %
LT
15,0 %
23 %
LU
-20,0 %
11 %
MT
5,0 %
10 %
NL
-16,0 %
14 %
PL
14,0 %
15 %
PT
1,0 %
31 %
RO
19,0 %
24 %
SK
13,0 %
14 %
SI
4,0 %
25 %
ES
-10,0 %
20 %
SE
-17,0 %
49 %
UK
-16,0 %
15 %


Side Bar