Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Bryssel 23. huhtikuuta 2009

Komissio on tyytyväinen ilmasto- ja energiapaketin hyväksymiseen

Euroopan komissio on tyytyväinen siihen, että ilmasto- ja energiapaketti sekä uusien autojen ja ajoneuvojen polttoaineiden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat säädökset on hyväksytty tänään virallisesti. Joulukuussa sovittujen toimenpiteiden ansiosta Eurooppa siirtyy määrätietoisesti kohti vähähiilistä taloutta ja parantaa samalla energiavarmuuttaan. Paketissa vahvistetaan oikeudellisesti sitovat tavoitteet sekä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoista että uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Näillä toimilla edistetään myös kolmannen EU:n tavoitteen saavuttamista eli energiatehokkuuden parantamista 20 prosentilla myöskin vuoteen 2020 mennessä. Eurooppa on ensimmäinen alue maailmassa, joka panee täytäntöön tällaisia kauaskantoisia, oikeudellisesti sitovia ilmasto- ja energiatavoitteita. Toimilla edistetään merkittävästi kunnianhimoisen kansainvälisen ilmastosopimuksen tekemistä joulukuussa pidettävässä YK:n ilmastokonferenssissa.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi: ”Olemme tänään päässeet sopuun yhdestä komission tärkeimmistä tavoitteista. Energia- ja ilmastopaketti on ollut testi, joka on osoittanut Euroopan kyvyn toimia kansalaistensa hyödyksi. Kun tähän yhdistetään eilinen sopimus EU:n sisäisten energiamarkkinoiden vahvistamisesta, olemme ottaneet merkittävän askeleen kohti energiatehokkuuden ja energiavarmuuden lisäämistä. Euroopan asema myöhemmin tänä vuonna käytävissä uutta kansainvälistä ilmastosopimusta koskevissa neuvotteluissa on myöskin nyt vahvistunut”.

EU:n johtajat ovat sitoutuneet sekä vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna että lisäämään uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin käytetystä energiasta vuoteen 2020 mennessä. Tällä on myönteinen vaikutus tavoitteeseen, jolla energiatehokkuutta pyritään parantamaan 20 prosentilla.

Paketin säännökset mahdollistavat myös sen, että päästöjä vähennetään 20 prosentin sijasta 30 prosenttia tyydyttävän kansainvälisen ilmastosopimuksen puitteissa, jos muut teollisuusmaat ja kehitysmaat osallistuvat tasapuolisesti maailmanlaajuisten päästöjen rajoittamiseen. Kansainvälinen sopimus on tarkoitus tehdä joulukuussa Kööpenhaminassa järjestettävässä YK:n kansainvälisessä ilmastokonferenssissa.

Ilmasto- ja energiapaketti koostuu neljästä säädöksestä:

  • direktiivi EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistamisesta; päästökauppajärjestelmään kuuluu 40 prosenttia EU:n kasvihuonekaasujen päästöistä;
  • taakanjakoa koskeva päätös, jossa vahvistetaan sitovat kansalliset tavoitteet niille aloille, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään (ks. liite);
  • direktiivi, jossa vahvistetaan sitovat kansalliset tavoitteet uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamiselle käytettävien energialähteiden joukossa (ks. liite);
  • direktiivi, jolla luodaan oikeudellinen kehys hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvien teknologioiden kestävälle käytölle.

Samanaikaisesti hyväksyttiin myös kaksi muuta säädöstä, jotka täydentävät ilmasto- ja energiapakettia. Ne ovat:

  • asetus, jonka mukaan uusien autojen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä keskimäärin 120 grammaan kilometrillä vaiheittain vuosina 2012–2015 ja vuoteen 2020 mennessä 95 grammaan kilometrillä. Pelkästään tällä toimenpiteellä katetaan kolmasosa päästökauppaan kuulumattomilta aloilta edellytettävistä päästövähennyksistä,
  • polttoaineen laatua koskevan direktiivin tarkistus; uuden direktiivin mukaan polttoaineen toimittajien on vähennettävä polttoaineen tuotantoketjun kasvihuonekaasupäästöjä 6 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Jatkotoimet

Nämä kuusi säädöstä tulevat voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (todennäköisesti toukokuussa).

Lisätietoja

Lisätietoja paketista ja sitä täydentävästä lainsäädännöstä on verkkosivulla IP/08/1998; sekä seuraavissa Memo-asiakirjoissa:

EU:n päästöoikeuksien kaupan järjestelmä: MEMO/08/796

Taakanjako: MEMO/08/797

Uusiutuvat energialähteet MEMO/08/33

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi: MEMO/08/798

Henkilöautojen hiilidioksidipäästöt: MEMO/08/799

Polttoaineen laatu: MEMO/08/800

Ilmastotoimia koskevat Euroopan komission verkkosivut:

http://ec.europa.eu/climateaction

Liite

Oikeudellisesti sitovat tavoitteet, jotka jäsenvaltioiden on saavutettava vuoteen 2020 mennessä


Muutokset päästöissä aloilla, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään (verrattuna vuoden 2005 tasoon)
Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskysynnästä vuonna 2020
AT
-16 %
34 %
BE
-15 %
13 %
BG
20 %
16 %
CY
-5 %
13 %
CZ
9 %
13 %
DK
-20 %
30 %
EE
11 %
25 %
FI
-16 %
38 %
FR
-14 %
23 %
DE
-14 %
18 %
EL
-4 %
18 %
HU
10 %
13 %
IE
-20 %
16 %
IT
-13 %
17 %
LV
17 %
40 %
LT
15 %
23 %
LU
-20 %
11 %
MT
5 %
10 %
NL
-16 %
14 %
PL
14 %
15 %
PT
1 %
31 %
RO
19 %
24 %
SK
13 %
14 %
SI
4 %
25 %
ES
-10 %
20 %
SE
-17 %
49 %
UK
-16 %
15 %


Side Bar