Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Brüssel, 23. aprill 2009

Komisjon rõõmustab kliima- ja energiapaketi vastuvõtmise üle

Euroopa Komisjon tunneb heameelt, et täna võeti ametlikult vastu kliima- ja energiapakett ning õigusaktid uute autode ja transpordikütuste CO2 heite vähendamiseks. Detsembris kokku lepitud meetmed hoiavad Euroopat kindlalt kursil vähese süsihappegaasi heitega majanduse suunas ning suurendavad energiajulgeolekut. Paketiga seatakse aastaks 2020 õiguslikult siduvad eesmärgid vähendada kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 1990ndate tasemega 20% võrra ning suurendada taastuvenergia osakaalu 20%-ni kogu energiatarbimisest. Samuti aitab pakett saavutada ELi eesmärki tõsta sama ajavahemiku jooksul 20% võrra energiatõhusust. Paketi vastuvõtmisega saab Euroopast esimene piirkond maailmas, kus on kehtestatud sellised kaugeleulatuvad ning õiguslikult siduvad kliima- ja energiaalased eesmärgid. See aitab oluliselt kaasa ambitsioonika rahvusvahelise kliimakokkuleppe sõlmimisele ÜRO detsembrikuus toimuval kliimakonverentsil.

Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Täna jõudsime me ühisele seisukohale praeguse komisjoni ühe kõige olulisema prioriteedi suhtes. Energia ja kliimamuutuse meetmepakett on nagu lakmuspaber, mis näitab Euroopa võimet oma kodanike hüvanguks tegutseda. Koos eilse ELi energia siseturu tugevdamist käsitleva kokkuleppega on see oluline samm edasi, et suurendada energiatõhusust ja energiajulgeolekut ning tugevdada Euroopa positsiooni seoses uue rahvusvahelise kliimaleppe sõlmimisega käesoleva aasta lõpus.”

Paketi vastuvõtmine kajastab Euroopa juhtide võetud kohustust vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 1990ndate tasemega vähemalt 20% ning suurendada sama ajavahemiku vältel taastuvenergia osakaalu 20%-ni. See aitab saavutada ka energiatõhususe 20%-list kasvu.

Vastuvõetud meetmed võimaldavad tõsta heite vähendamise kavandatud protsendimäära 20-lt 30-le, juhul kui jõutakse osapooli rahuldava rahvusvahelise kliimakokkuleppeni, mille raames ka teised arenenud riigid ja arengumaad võtavad kanda oma õiglase osa ülemaailmsete heitkoguste vähendamisel. Rahvusvaheline kokkulepe peaks sõlmitama ÜRO Kopenhaageni kliimakonverentsil detsembris.

Kliima- ja energiapaketi moodustavad neli õigusakti:

  • direktiiv, millega muudetakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, mis hõlmab ligikaudu 40% ELi kasvuhoonegaaside heitest;
  • „jagatud jõupingutuste” otsus, millega seatakse siduvad riiklikud eesmärgid seoses heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata sektorite heitega (vt lisa);
  • direktiiv, millega seatakse siduvad riiklikud eesmärgid seoses taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamisega energeetikas (vt lisa);
  • direktiiv, millega kehtestatakse õigusraamistik süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia turvaliseks ja keskkonnahoidlikuks kasutamiseks.

Paketti täiendavad veel kaks õigusakti, mille suhtes lepiti kokku samal ajal:

  • määrus, millega nõutakse uute autode CO2 heite vähendamist keskmiselt 120 grammini km kohta ajavahemikul 2012–2015 ning 95 grammini km kohta aastaks 2020. Ainuüksi selle meetmega on võimalik saavutada rohkem kui kolmandik heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata sektorite puhul nõutud heite vähendamisest;
  • muudetud kütusekvaliteedi direktiiv, millega kohustatakse kütusetarnijaid vähendama kasvuhoonegaaside heidet kütuse tooteahelas 6% võrra aastaks 2020.

Järgmised sammud

Nimetatud kuus õigusakti jõustuvad 20 päeva pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, eeldatavasti mais.

Lisateave

Lisateavet paketi ja täiendavate õigusaktide kohta võib leida aadressilt IP/08/1998 ning järgmistest memodest:

ELi heitkogustega kauplemise süsteem: MEMO/08/796

Jõupingutuste jagamine: MEMO/08/797

Taastuvenergia: MEMO/08/33

Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine: MEMO/08/798

Sõiduautode CO2: MEMO/08/799

Kütuse kvaliteet: MEMO/08/800

Euroopa Komisjoni kliimameetmed:

http://ec.europa.eu/climateaction

Lisa

Õiguslikult siduvad eesmärgid, mille liikmesriigid peavad täitma 2020. aastaks


Heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata sektorite heite vähendamine (võrreldes 2005. a tasemega)
Taastuvenergia osakaal lõplikust energiavajadusest aastaks 2020
AT
-16,0%
34%
BE
-15,0%
13%
BG
20,0%
16%
CY
-5,0%
13%
CZ
9,0%
13%
DK
-20,0%
30%
EE
11,0%
25%
FI
-16,0%
38%
FR
-14,0%
23%
DE
-14,0%
18%
EL
-4,0%
18%
HU
10,0%
13%
IE
-20,0%
16%
IT
-13,0%
17%
LV
17,0%
40%
LT
15,0%
23%
LU
-20,0%
11%
MT
5,0%
10%
NL
-16,0%
14%
PL
14,0%
15%
PT
1,0%
31%
RO
19,0%
24%
SK
13,0%
14%
SI
4,0%
25%
ES
-10,0%
20%
SE
-17,0%
49%
UK
-16,0%
15%


Side Bar