Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2009

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θέσπιση μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την επίσημη έκδοση, σήμερα, της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια και της νομοθεσίας για την περιστολή των εκπομπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα και τα καύσιμα μεταφορών. Τα μέτρα, τα οποία συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο, ωθούν την Ευρώπη σε προδιαγεγραμμένη πορεία μετασχηματισμού της σε οικονομία χαμηλών εκπομπών (διοξειδίου του) άνθρακα και θα αυξήσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η δέσμη μέτρων τάσσει νομικώς δεσμευτικούς στόχους για την περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδα κατά 20% χαμηλότερα από εκείνα του 1990 και για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας σε 20%, αμφότεροι οι στόχοι προς επίτευξη μέχρι το 2020. Η δέσμη μέτρων θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση του κοινοτικού στόχου της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η δέσμη μέτρων καθιστά την Ευρώπη την πρώτη περιφέρεια στον κόσμο που εφαρμόζει τόσο μακράς εμβέλειας και νομικώς δεσμευτικές επιδιώξεις για το κλίμα και την ενέργεια. Αντιπροσωπεύει σημαντική συμβολή στην επίτευξη φιλόδοξης διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών με θέμα το κλίμα, τον Δεκέμβριο.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso δήλωσε τα εξής: «Σήμερα καταλήξαμε σε συμφωνία ως προς μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της τρέχουσας Επιτροπής. Η δέσμη μέτρων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή αντιπροσωπεύει τη καλύτερη απόδειξη της ικανότητας της Ευρώπης να ενεργεί προς όφελος των πολιτών της. Σε συνδυασμό με τη χθεσινή συμφωνία για την ενίσχυση της εσωτερικής κοινοτικής ενεργειακής αγοράς, έχει πραγματοποιηθεί σοβαρό βήμα προόδου για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού, ενώ η θέση της Ευρώπης βγαίνει ενισχυμένη για τη σύναψη μιας νέας διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα σε μεταγενέστερη στιγμή εντός του έτους».

Η δέσμη μέτρων ανταποκρίνεται στη βούληση των ευρωπαίων ηγετών για περιστολή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% έναντι των επιπέδων τους το 1990 και για αύξηση του μεριδίου της ενεργειακής κατανάλωσης που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές σε 20%, αμφότερα προς επίτευξη μέχρι το 2020. Θα συμβάλει επίσης στο στόχο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά ποσοστό 20%.

Η δέσμη μέτρων αποτελεί τη βάση για εντονότερη μείωση των εκπομπών, από ποσοστό 20% σε ποσοστό 30%, στο πλαίσιο μιας ικανοποιητικής διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα, στην οποία οι υπόλοιπες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν ισότιμα για να περιοριστούν οι παγκόσμιες εκπομπές. Η διεθνής συμφωνία αναμένεται να συνομολογηθεί τον Δεκέμβριο κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών με θέμα το κλίμα, στην Κοπεγχάγη.

Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια περιλαμβάνει τέσσερα νομοθετικά κείμενα:

  • Οδηγία με την οποία αναθεωρείται το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ), το οποίο καλύπτει ποσοστό περίπου 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ.
  • Απόφαση για επιμερισμό της προσπάθειας, με την οποία τάσσονται δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για τις εκπομπές από τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ-ΕΕ (βλέπε παράρτημα).
  • Οδηγία με την οποία τάσσονται δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα (βλέπε παράρτημα).
  • Οδηγία με την οποία δημιουργείται νομικό πλαίσιο για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς άρτια χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Η δέσμη μέτρων συμπληρώνεται από δύο περαιτέρω νομοθετικές πράξεις που συμφωνήθηκαν ταυτοχρόνως:

  • Κανονισμό με τον οποίο απαιτείται μείωση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα σε 120 g ανά km κατά μέσον όρο, που θα εφαρμοστεί σταδιακώς μεταξύ 2012 και 2015, και περαιτέρω μείωση σε 95 g ανά km το 2020. Το μέτρο αυτό από μόνο του θα συμβάλει κατά ένα τρίτο και πλέον στην απαιτούμενη περιστολή των εκπομπών στους τομείς εκτός του ΣΕΔΕ.
  • Αναθεώρηση της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, με την οποία απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την αλυσίδα παραγωγής καυσίμων κατά ποσοστό 6% μέχρι το 2020.

Επόμενα βήματα

Οι έξι νομοθετικές πράξεις θα αρχίσουν να ισχύουν 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, που αναμένεται να γίνει τον Μάιο.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περαιτέρω λεπτομέρειες της δέσμης μέτρων και για τη συμπληρωματική νομοθεσία, βλέπε IP/08/1998 και τα εξής:

ΣΕΔΕ-ΕΕ: MEMO/08/796

Επιμερισμός της προσπάθειας: MEMO/08/797

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: MEMO/08/33

Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα: MEMO/08/798

CO2 από τα επιβατικά αυτοκίνητα: MEMO/08/799

Ποιότητα καυσίμων: MEMO/08/800

Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τις δράσεις για το κλίμα:

http://ec.europa.eu/climateaction

Παράρτημα

Νομικώς δεσμευτικοί στόχοι που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη μέχρι το 2020


Ποσοστό διαφοράς εκπομπών από τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ-ΕΕ (έναντι του επιπέδου των το 2005)
Μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην τελική ζήτηση ενέργειας το 2020
AT
-16,0%
34%
BE
-15,0%
13%
BG
20,0%
16%
CY
-5,0%
13%
CZ
9,0%
13%
DK
-20,0%
30%
EE
11,0%
25%
FI
-16,0%
38%
FR
-14,0%
23%
DE
-14,0%
18%
EL
-4,0%
18%
HU
10,0%
13%
IE
-20,0%
16%
IT
-13,0%
17%
LV
17,0%
40%
LT
15,0%
23%
LU
-20,0%
11%
MT
5,0%
10%
NL
-16,0%
14%
PL
14,0%
15%
PT
1,0%
31%
RO
19,0%
24%
SK
13,0%
14%
SI
4,0%
25%
ES
-10,0%
20%
SE
-17,0%
49%
UK
-16,0%
15%


Side Bar