Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Bruxelles, den 23. april 2009

Kommissionen hilser vedtagelsen af klima- og energipakken velkommen

Europa-Kommissionen ser med tilfredshed på den formelle vedtagelse i dag af klima- og energipakken og lovgivningen om nedbringelse af CO2-emissionerne fra nye biler og transportbrændstoffer. Foranstaltningerne, som der blev opnået enighed om i december, bringer Europa sikkert ind på kursen mod at blive en kulstoffattig økonomi og vil yderligere øge energiforsyningssikkerheden. I pakken fastsættes juridisk bindende mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne til 20 % under 1990-niveauerne og øge den vedvarende energis andel til 20 %, for begges vedkommende senest i 2020. Dette vil også medvirke til at opfylde EU's mål om at forbedre energieffektiviteten med 20 % inden for samme tidshorisont. Med pakken bliver Europa den første region i verden, der gennemfører så vidtrækkende, juridisk bindende klima- og energimål. Pakken er et væsentligt bidrag til bestræbelserne på at nå frem til en ambitiøs international klimaaftale ved FN's klimakonference i december.

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte: "I dag er vi nået til enighed om en af denne Kommissions allerhøjst prioriterede målsætninger. Energi- og klimapakken er lakmusprøven på Europas evne til at handle til fordel for dets borgere. Sammenholdt med gårsdagens aftale om en styrkelse af EU's indre energimarked har vi taget et vigtigt skridt fremad mod at forøge energieffektiviteten og forsyningssikkerheden og styrke Europas position med henblik på en ny international klimaaftale senere i år".

Pakken er opfyldelsen af EU-ledernes tilsagn om at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 20 % i forhold til 1990-niveauerne og hæve de vedvarende energikilders andel af energiforbruget til 20 %, for begges vedkommende senest i 2020. Den bidrager også til at opfylde målet om at forbedre energieffektiviteten med 20 %.

Pakken lægger fundamentet til en forhøjelse af emissionsreduktionen fra 20 % til 30 % som led i en tilfredsstillende international klimaaftale, hvorefter andre industri- og udviklingslande yder deres rimelige bidrag til en nedbringelse af de globale emissioner. Den internationale aftale ventes indgået i december på FN's klimakonference i København.

Klima- og energipakken består af fire lovtekster:

  • et direktiv om ændring af EU's emissionshandelsordning, som dækker omkring 40 % af EU's drivhusgasemissioner
  • en "byrdedelingsbeslutning", der fastsætter bindende nationale mål for emissionerne fra sektorer, som ikke er omfattet af EU's emissionshandelsordning (se bilaget)
  • et direktiv, der fastsætter bindende nationale mål for forhøjelse af de vedvarende energikilders andel af energiforbruget (se bilaget)
  • et direktiv, hvorved der skabes et retsgrundlag for en sikker og miljømæssigt sund anvendelse af CO2-opsamlings- og –lagringsteknologier.

Pakken suppleres af to yderligere lovtekster, som der blev opnået enighed om samtidig:

  • en forordning, der stiller krav om, at CO2-emissionerne fra nye biler nedbringes til gennemsnitlig 120 g pr. km i en indfasningsperiode mellem 2012 og 2015 og yderligere til 95 g pr. km i 2020. Alene denne foranstaltning vil bidrage med mere end en tredjedel til de emissionsreduktioner, der kræves i de sektorer, der ikke er omfattet af EU's emissionshandelsordning
  • en revision af direktivet om brændstofkvalitet, der stiller krav om, at brændstofleverandørerne skal reducere drivhusgasemissionerne fra brændstofproduktionskæden med 6 % senest i 2020.

De næste skridt

De seks lovtekster træder i kraft tyve dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, som forventes at ske i maj.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger om pakken og den supplerende lovgivning, se IP/08/1998 og memoer på:

EU’s emissionshandelsordning: MEMO/08/796

Byrdedeling: MEMO/08/797

Vedvarende energikilder: MEMO/08/33

CO2-opsamling og –lagring: MEMO/08/798

CO2 fra personbiler: MEMO/08/799

Brændstofkvalitet: MEMO/08/800

Europa-Kommissionens websted om klimaindsatsen:

http://ec.europa.eu/climateaction

Bilag

Juridisk bindende mål for medlemsstaterne for 2020


Ændring i emissionerne fra sektorer, der ikke er omfattet af EU's emissionshandelsordning (i forhold til 2005-niveauet)
Vedvarende energis andel af den endelige energiefterspørgsel i 2020
AT
-16,0 %
34 %
BE
-15,0 %
13 %
BG
20,0 %
16 %
CY
-5,0 %
13 %
CZ
9,0 %
13 %
DK
-20,0 %
30 %
EE
11,0 %
25 %
FI
-16,0 %
38 %
FR
-14,0 %
23 %
DE
-14,0 %
18 %
EL
-4,0 %
18 %
HU
10,0 %
13 %
IE
-20,0 %
16 %
IT
-13,0 %
17 %
LV
17,0 %
40 %
LT
15,0 %
23 %
LU
-20,0 %
11 %
MT
5,0 %
10 %
NL
-16,0 %
14 %
PL
14,0 %
15 %
PT
1,0 %
31 %
RO
19,0 %
24 %
SK
13,0 %
14 %
SI
4,0 %
25 %
ES
-10,0 %
20 %
SE
-17,0 %
49 %
UK
-16,0 %
15 %


Side Bar