Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/628

Брюксел, 23 април 2009 г.

Европейската комисия приветства приемането на пакет от документи във връзка с изменението на климата и енергетиката

Европейската комисия приветства официалното приемане днес на пакета от документи във връзка с изменението на климата и енергетиката, както и на нормативните изисквания за намаляване на емисиите на CO2 от нови автомобили и при производството на транспортни горива. Съгласуваните през декември миналата година мерки поставят Европа категорично на пътя към постигането на икономика с ниска въглеродна интензивност и подобряване на енергийната сигурност. В пакета от документи са формулирани правно обвързващи цели – за намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % под количествата от 1990 г. и за увеличение на дела на възобновяемата енергия до 20 %, като и двете посочени цели следва да бъдат постигнати до 2020 г. Също така, пакетът от документи ще допринесе и за реализиране на целта на ЕС за подобряване с 20 % на енергийната ефективност в рамките на посочения период. Тези документи превръщат Европа в първия регион в света, в който се въвеждат такива значителни и правно обвързващи цели във връзка с изменението на климата и енергетиката. Те представляват важен принос за постигането на амбициозно международно споразумение на Конференцията на ООН по изменението на климата, която предстои да се проведе през месец декември.

Председателят на Европейската комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Днес постигнахме споразумение по един от най-важните приоритети на Комисията. Пакетът от документи за енергетиката и изменението на климата представлява лакмусов тест за възможностите на Европа да действа в интерес на своите граждани. Като се има предвид и вчерашното споразумение за укрепване на вътрешния енергиен пазар на ЕС, ние направихме важна стъпка по посока на подобряване на енергийната ефективност и сигурност, както и за укрепване на европейската позиция в преговорите за постигане по-късно тази година на ново международно споразумение в областта на изменението на климата“.

В пакета от документи са отразени ангажиментите на лидерите от ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20 % спрямо количествата от 1990 г. и за увеличаване на дела на потреблението на енергия от възобновяеми източници до равнище от 20 %, като и двете цели следва да бъдат постигнати до 2020 г. Също така, пакетът от документи ще допринесе и за подобряване с 20 % на енергийната ефективност.

Тези документи поставят основата и за евентуално по-голямо намаление на емисиите — с 30 % вместо с 20 %, в контекста на удовлетворително международно споразумение в областта на изменението на климата, с което и други развити и развиващи се страни да поемат своя справедлив дял в ограничаването на глобалните емисии. Сключването на такова международно споразумение е планирано да се реализира в месец декември, на конференцията на ООН относно изменението на климата, която ще се проведе в Копенхаген.

Пакетът от документи във връзка с изменението на климата и енергетиката се състои от четири законодателни текста:

  • Директива за преразглеждане на Европейската схема за търговия с емисии (EU ETS), в която схема са обхванати около 40 % от емисиите на парникови газове в ЕС;
  • Решение за „разпределяне на усилията“, в което са формулирани обвързващи национални цели за емисиите в тези сектори, които не са обхванати от Европейската схема за търговия с емисии (вижте Приложението);
  • Директива, с която се формулират обвързващи национални цели за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийния баланс (вижте Приложението);
  • Директива, с която се създава нормативна рамка за безопасно и екологосъобразно използване на технологиите за улавяне и съхранение на CO2.

Пакетът от документи се допълва от още два законодателни акта, които бяха съгласувани по същото време:

  • Регламент с изискване за намаляване на специфичните емисии на CO2 от нови автомобили — до средна стойност от 120 g/km, което трябва да стане на няколко етапа в периода между 2012 г. и 2015 г., като е предвидено по-нататъшно намаляване на тези емисии до 95 g/km в периода до 2020 г. Сама по себе си, тази мярка ще предизвика една трета от намаленията на емисии в секторите, които не са обхванати от Европейската схема за търговия с емисии;
  • Изменение на Директивата за качеството на горивата, с което се въвежда изискване към производителите и доставчиците на горива до 2020 г. да намалят със 6 % емисиите на парникови газове по производствената верига на горивата.

Следващи стъпки

Горепосочените шест законодателни акта ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник, което се очаква през месец май.

Допълнителна информация

За повече информация относно пакета от документи и придружаващото го законодателство, вижте IP/08/1998, както и следните записки във връзка с:

Европейската схема за търговия с емисии: MEMO/08/796

Разпределянето на усилията: MEMO/08/797

Възобновяемите енергийни източници: MEMO/08/33

Улавянето и съхранението на СО2: MEMO/08/798

Емисиите на CO2 от автомобилите, използвани за превоз на хора: MEMO/08/799

Качествата на горивата: MEMO/08/800

Страница на Европейската комисия относно дейностите във връзка с изменението на климата: http://ec.europa.eu/climateaction

Приложение

Правно обвързващи цели, които държавите-членки следва да изпълнят до 2020 г.


Изменение в емисиите на парникови газове от секторите, които не са обхванати от Европейската схема за търговия с емисии
Дялове на енергията от възобновяеми източници в крайното енергопотребление в 2020 г.
AT
-16,0 %
34 %
BE
-15,0 %
13 %
BG
20,0 %
16 %
CY
-5,0 %
13 %
CZ
9,0 %
13 %
DK
-20,0 %
30 %
EE
11,0 %
25 %
FI
-16,0 %
38 %
FR
-14,0 %
23 %
DE
-14,0 %
18 %
EL
-4,0 %
18 %
HU
10,0 %
13 %
IE
-20,0 %
16 %
IT
-13,0 %
17 %
LV
17,0 %
40 %
LT
15,0 %
23 %
LU
-20,0 %
11 %
MT
5,0 %
10 %
NL
-16,0 %
14 %
PL
14,0 %
15 %
PT
1,0 %
31 %
RO
19,0 %
24 %
SK
13,0 %
14 %
SI
4,0 %
25 %
ES
-10,0 %
20 %
SE
-17,0 %
49 %
UK
-16,0 %
15 %


Side Bar