Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/625

Bryssel den 23 april 2009

Europeiska unionen fördjupar sina förbindelser med grannländerna och fortsätter att understödja deras reformer

I de årliga lägesrapporterna granskar Europeiska kommissionen de konkreta framsteg i reformarbetet som har gjorts av de länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken (grannskapsländerna) under 2008 och identifierar områden där ytterligare ansträngningar fordras. I ett policydokument om genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken som lades fram i dag ger kommissionen en översikt över utvecklingen i de tolv grannskapsländerna. Dessutom redogör kommissionen för finanskrisens inverkan på dessa länder och ger ett antal förslag på hur EU kan bidra till deras återhämtning. Trots den svåra situationen under 2008, som präglades av politiska och ekonomiska problem och en allmän avmattning av reformtakten, särskilt på området samhällsstyrning, redovisade partnerländerna betydande resultat inom viktiga samarbetsområden, till exempel tätare politiska kontakter, ökad handel, fördjupat samarbete inom forskning och innovation och ökad mobilitet hos ungdomar. Förbindelserna fördjupades även påtagligt tack vare två nya regionala ramar som kompletterar de differentierade bilaterala förbindelserna: unionen för Medelhavsområdet och det östliga partnerskapet. Policydokumentet åtföljs av en individuell landsrapport för varje land som har en handlingsplan för den europeiska grannskapspolitiken[1] samt av en sektorsrapport.

”Under 2008 har det framgått vilken stor strategisk betydelse den europeiska grannskapspolitiken har. EU-medborgarnas välstånd och säkerhet påverkas av den ekonomiska och finansiella krisen, våldsamma konflikter i våra grannländer och politisk instabilitet. Därför är det ytterst viktigt att EU tillhandahåller konkret, riktat och trovärdigt stöd till grannländerna för att skapa stabilitet och välstånd för alla berörda parter” sade Benita Ferrero-Waldner, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken.

Trots den svåra situationen under 2008 (den globala ekonomiska och finansiella krisen, konflikten mellan Ryssland och Georgien i augusti 2008 och Israels intervention i Gaza i december 2008–januari 2009) fördjupade EU förbindelserna med sina grannländer ytterligare under året. EU:s partnerländer gjorde framsteg när det gäller att reformera sina ekonomier och skapa ökade möjligheter för sina samhällen genom moderniseringsåtgärder.

Benita Ferrero-Waldner tillade ”Trots den svåra internationella situationen under 2008 fortsatte den europeiska grannskapspolitiken att ge resultat och fördjupades ytterligare genom två nya initiativ, nämligen unionen för Medelhavsområdet och det östliga partnerskapet. Våra partnerländer har gjort betydande framsteg på nyckelområden såsom handel, beskattning och bättre företagsklimat, men behöver göra avsevärt mer, särskilt på områdena politiska reformer, god samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Den europeiska grannskapspolitiken fortsätter att tjäna som EU:s instrument för att främja reformer i de närmaste omgivande grannländerna.”

Stärkning av det politiska samarbetet

 • Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina anslöt sig till de allra flesta av de förklaringar som avgivits inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som de inbjöds av ansluta sig till och talade därmed med samma röst som EU på den internationella arenan.
 • Europeiska kommissionen satt som medordförande för en givarkonferens till förmån för palestinierna (utfästelse på 440 miljoner euro under 2008) och gav sitt stöd till en politisk stabilisering och nationell försoning (valreform) i Libanon.
 • I samband med den väpnade konflikten med Ryssland spelade EU en central roll i överenskommelsen om eldupphör i Georgien, stödde dess territoriella integritet, sände snabbt EU-observatörer till platsen, gav akut humanitärt bistånd till internflyktingar och stödde Genève-samtalen om en lösning av konflikten. Europeiska kommissionen satt som medordförande för en internationell givarkonferens till förmån för Georgien och utfäste upp till 500 miljoner euro för perioden 2008–2010.

Stimulering av den ekonomiska integrationen och handelsutbytet

 • Ukraina blev medlem i Världshandelsorganisationen och förhandlar med EU om ett djupgående och omfattande frihandelsavtal inom ramen för det nya associeringsavtalet (det första i sitt slag med de östra grannländerna).
 • Studierna rörande möjligheterna att ingå djupgående och omfattande frihandelsavtal med Georgien och Armenien har slutförts.
 • Förhandlingarna om handel med jordbruks- och fiskeprodukter avslutades med Egypten och Israel och pågår med Marocko och Tunisien. Förhandlingar om liberalisering av tjänster och etableringsrätt inleddes med Egypten, Marocko och Tunisien.
 • EU är största handelspartner i länderna inom den europeiska grannskapspolitiken. Under 2008 steg exporten från Egypten, Jordanien, Libanon och Ukraina till EU med tvåsiffriga tal.

Förenklade viseringsförfaranden och bekämpning av illegal migration

 • Avtal om förenklade viseringsförfaranden med Ukraina och Moldavien trädde i kraft den 1 januari 2008.
 • I oktober 2008 inleddes en dialog om visering med Ukraina med målsättningen att på lång sikt avskaffa visumkravet. Dialogen med Georgien stärktes i syfte att ingå avtal om återtagande och om förenklade viseringsförfaranden och sluta ett partnerskap för rörlighet för att underlätta laglig migration och samtidigt bekämpa olaglig migration. Ett sådant partnerskap för rörlighet slöts med Moldavien i mitten av 2008.
 • Den politiska dialogen och säkerhetssamarbetet kring bekämpning av olaglig migration fördjupades med Marocko.
 • Tunisien förbättrade sin utrustning och infrastruktur för att skärpa gränsövervakningen och införde nya biometriska pass. Trots detta ökade antalet olagliga invandrare av tunisiskt ursprung kraftigt under 2008.

Rättsligt samarbete

 • Förutsättningarna för utbildning av palestinska domare och åklagare förbättrades genom inrättandet av det gemenskapsfinansierade Palestinian Judicial Training Institute. Förberedelser inför en specialiserad utbildning av domare, advokater och domstolspersonal ägde rum i Libanon.
 • Kommissionen tillhandahöll fordon till den palestinska civilpolisen, vilket ökade dess effektivitet avsevärt.
 • Georgien gjorde stora framsteg när det gäller kampen mot korruption, förbättrade förhållanden i fängelserna och kampen mot tortyr och misshandel.
 • Ny flykting- och asyllagstiftning har antagits i Armenien i syfte att tillnärma den till EU-lagstiftningen och de internationella normerna.

En ny fas i energisamarbetet

 • Förhandlingar inleddes med Moldavien och Ukraina om en anslutning till fördraget om energigemenskapen, vari ingår åtaganden om stegvis anpassning till EU-reglerna för den inre energimarknaden.
 • När det gäller kärnkraftssäkerheten i Ukraina är EU-finansieringen avgörande för att landet ska kunna uppgradera sina reaktorer av sovjetisk typ. Europeiska kommissionen fortsätter att ge finansiellt stöd till Armenien när det gäller att garantera miniminormer för säkerheten i kärnkraftverket i Medzamor.
 • EU undertecknade ett samförståndsavtal om energisamarbete med Egypten, som är en viktig energiproducent. Azerbajdzjan är en strategisk partner för EU när det gäller olje- och gasfyndigheter i Kaspiska havet, både som producent och transitland.
 • Israel, den palestinska myndigheten och Europeiska kommissionen inledde på nytt det trilaterala energisamarbetet Solar for Peace, och den palestinska myndigheten utvecklade planerna på ett solvärmekraftverk i Jeriko.
 • Unionen för Medelhavsområdet godkände vid sitt toppmöte den 13 juli 2008 solenergiplanen för Medelhavsområdet som ett prioriterat initiativ för unionen för Medelhavsområdet: Barcelonaprocessen.

Förstärkning av transportlänkarna

 • Luftfartsavtalet med Marocko, som slöts 2007, har lett till en ökning av trafiken med 17 %, upprättandet av 52 nya flygrutter och tillkomsten av 12 nya flygbolag på marknaden. Det leder till lägre biljettpriser och större valmöjligheter för turisterna och bidrar på så sätt till att bygga upp turistindustrin och skapa sysselsättning. Förhandlingar om ett liknande avtal inleddes med Ukraina och planeras med Georgien.
 • Horisontella luftfartsavtal undertecknades med Armenien, Israel och Jordanien, och förhandlingar om Europa-Medelhavsavtal på luftfartsområdet för de två sistnämnda länderna inleddes.
 • I södra Kaukasien inleddes upprustningen av järnvägsförbindelsen Yerevan–Tbilisi (Armenien–Georgien).
 • Ekonomiska bidrag från investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken ges till projekt såsom en järnvägsförbindelse i Rabat och landsvägar i Marocko, modernisering av Chisinau-flygplatsen och upprustningen av vägar i Moldavien.

Övrigt

 • Europeiska kommissionen ger ekonomiskt stöd till icke-statliga organisationer och lokala myndigheter i Egypten, Georgien, Jordanien, det ockuperade palestinska territoriet, Tunisien och Ukraina.
 • Ekonomiskt stöd till en reform av utbildningssystemet i Marocko syftar till att minska analfabetismen (38 % av befolkningen, främst kvinnor).
 • Kvinnornas ställning och skyddet av deras rättigheter förbättrades ytterligare i Jordanien, Tunisien och Egypten.
 • Tack vare EU:s stöd kunde en obligatorisk sjukförsäkring införas i Marocko, och EU-stödet spelar en avgörande roll i reformen av sjukvårdssektorn i Moldavien.
 • EU-finansierade förbättringar av vattenförsörjningen i Jordanien tillgodosåg behoven hos de irakiska flyktingarna i Zarqa-regionen.
 • Medel från gemenskapens civilskyddsmekanism togs i anspråk 2008 för att hjälpa Georgien efter kriget med Ryssland och för att hjälpa Ukraina och Moldavien att klara de tragiska översvämningarna.
 • Särskilt Israel (associerad medlem), Egypten, Jordanien och Marocko har deltagit med framgång i de första inbjudningarna att lämna projektförslag inom ramen för gemenskapens sjunde ramprogram för forskning.
 • Antalet ungdomar från grannskapsländerna som deltog i volontärtjänst inom ramen för EU-programmet Aktiv ungdom ökade kraftigt (+87 %), liksom utbyten för ungdomar och unga arbetstagare (+23 %).

Unionen för Medelhavsområdet, som bygger på Barcelonaprocessen, har gett ny stimulans åt EU:s förbindelser med sina sydliga grannar. Europeiska kommissionen har också föreslagit ett ambitiöst östligt partnerskap med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina, och Vitryssland med en bred och ambitiös agenda för en fördjupning av EU:s förbindelser med dessa länder.

Stödet från EU till grannskapsländerna har också ökat betydligt under 2008: 1,71 miljarder euro anslogs, jämfört med 1,67 miljarder euro 2007.

Tillgängliga handlingar

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken under 2008 (Bryssel den 23 april 2009); enskilda länderrapporter för Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Moldavien, det ockuperade palestinska territoriet, Tunisien och Ukraina samt sektorsrapporten, vilka finns på följande webbplats:
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Sammanfattningar av läget i de enskilda länderna
Armenien MEMO/09/182
Azerbajdzjan MEMO/09/183
Egypten MEMO/09/179
Georgien MEMO/09/184
Israel MEMO/09/185
Jordanien MEMO/09/186
Libanon MEMO/09/187
Marocko MEMO/09/188
Moldavien: MEMO/09/180
Det ockuperade palestinska territoriet MEMO/09/181
Tunisien MEMO/09/178
Ukraina MEMO/09/189

Ytterligare information om den europeiska grannskapspolitiken finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Moldavien, det ockuperade palestinska territoriet, Tunisien och Ukraina.


Side Bar