Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/625

V Bruseli 23. apríla 2009

EÚ prehlbuje vzťahy so svojimi susedmi a pokračuje v podpore ich reforiem

Európska komisia zrekapitulovala vo svojej výročnej správe o pokroku konkrétne reformné úspechy, ktoré v roku v roku 2008 dosiahli krajiny zúčastňujúce sa na európskej susedskej politike (ESP), a uviedla v nej oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok. V dnes predloženom politickom dokumente o implementácii ESP Komisia poskytuje prehľad vývoja v 12 krajinách zúčastňujúcich sa na ESP. Sústreďuje sa v ňom aj na vplyv finančnej krízy na tieto krajiny a navrhuje niekoľko spôsobov, ako by im EÚ mohla pomôcť pri zotavovaní sa z krízy. Napriek ťažkej situácii v roku 2008, ktorá bola poznamenaná politickými a hospodárskymi problémami a celkovým spomalením reforiem najmä v oblasti správy vecí verejných, bolo na strane partnerských krajín zaznamenaných mnoho úspechov v kľúčových oblastiach spolupráce, ako bolo nadviazanie užších politických vzťahov, posilnenie obchodovania, prehĺbenie spolupráce v oblasti výskumu a inovácie, posilnenie mobility mládeže atď. Vzájomné vzťahy sa do značnej miery prehĺbili aj vďaka dvom novým regionálnym rámcom dopĺňajúcim diferencované dvojstranné vzťahy – Únii pre Stredozemie a Východného partnerstva. K tomuto politickému dokumentu sú priložené správy o jednotlivých krajinách spolu s akčným plánom ESP[1] a správou venovanou jednotlivým odvetviam.

„Rok 2008 jasne poukázal na strategický význam európskej susedskej politiky. Hospodárska a finančná kríza, násilné konflikty u našich susedov a politická nestabilita majú vplyv na bezpečnosť a blahobyt občanov EÚ. A preto je pre EÚ aj naďalej dôležité, aby svojim susedom poskytovala hmatateľnú, cielenú a spoľahlivú podporu na zaistenie vzájomnej bezpečnosti a prosperity,“ povedala Benita Ferrerová-Waldnerová, komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku.

Napriek celkovo ťažkej situácii (globálnej hospodárskej a finančnej kríze, konfliktu medzi Ruskom a Gruzínskom v auguste 2008, izraelskému zásahu v pásme Gazy v decembri 2008/januári 2009) sa vzťahy EÚ s jej susedmi v roku 2008 zintenzívnili. Partneri Európy dosiahli pokrok v reforme svojich hospodárstiev a svojim občanom poskytli vďaka modernizačnému úsiliu lepšie príležitosti.

Benita Ferrerová-Waldnerová uviedla: „ESP prinášala aj napriek zložitej medzinárodnej situácii v roku 2008 výsledky a bola ešte posilnená dvoma novými iniciatívami – Úniou pre Stredozemie a Východným partnerstvom. Naši partneri dosiahli značný pokrok v kľúčových oblastiach, ako je obchod, daňový systém a vytváranie lepšieho podnikateľského prostredia, musia však vo veľkej miere posilniť svoje úsilie, najmä pokiaľ ide o politické reformy, dobrú správu vecí verejných a ľudské práva. ESP bude preto aj naďalej slúžiť ako nástroj, ktorým EÚ podporuje reformné úsilie svojich najbližších susedov.“

Posilnila sa politická spolupráca

 • Arménsko Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina zosúladili podľa požiadaviek svoje systémy s väčšinou vyhlásení o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a teraz na medzinárodnej scéne vystupujú v zhode s EÚ.
 • Európska komisia spolupredsedala konferencii darcov venovanej situácii Palestínčanov (na ktorej sa zaviazala poskytnúť v roku 2008 sumu 440 mil. EUR) a podporuje politickú stabilizáciu a národné zmierenie (reformu volebného systému) v Libanone.
 • EÚ zohrala dôležitú úlohu pri dohode o prímerí v Gruzínsku počas ozbrojeného konfliktu s Ruskom, podporila územnú celistvosť Gruzínska, bezodkladne na miesto vyslala pozorovateľov EÚ, poskytla okamžitú humanitárnu pomoc interne presídleným osobám a patrila medzi iniciátorov ženevského rokovania o vyriešení konfliktu. Európska komisia spolupredsedala medzinárodnej konferencii darcov pre Gruzínsko a zaviazala sa poskytnúť krajine v rokoch 2008 – 2010 až 500 mil. EUR.

Rozmach hospodárskej integrácie a obchodu

 • Ukrajina sa stala členom Svetovej obchodnej organizácie a rokuje s EÚ o rozsiahlej a komplexnej dohode o voľnom obchode v súvislosti s novou dohodou o pridružení (ide o prvú takúto dohodu, ktorá bude uzatvorená s niektorým z východných susedov).
 • Boli vypracované štúdie, v ktorých sa skúmala možnosť uzavrieť v budúcnosti rozsiahle a komplexné dohody o voľnom obchode s GruzínskomArménskom.
 • Rokovania o obchodovaní s poľnohospodárskymi produktmi a produktmi rybného hospodárstva boli v prípade Egypta a Izraela uzavreté, v prípade Maroka a Tuniska ešte prebiehajú. Začali sa rokovania s Egyptom, MarokomTuniskom o liberalizácii služieb a práve podnikať.
 • Pre krajiny, ktoré sa zúčastňujú na ESP je EÚ hlavným obchodným partnerom. V roku 2008 vzrástol vývoz do EÚ v prípade Egypta, Jordánska, LibanonuUkrajiny o dvojcifernú hodnotu.

Zjednodušenie vízového režimu a boj proti nelegálnej migrácii

 • Dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisii uzatvorené s UkrajinouMoldavskom nadobudli platnosť 1. januára 2008.
 • S Ukrajinou sa v októbri 2008 začal viesť dialóg o vízach s cieľom zaviesť v dlhodobom horizonte bezvízový režim. Zintenzívnil sa dialóg s Gruzínskom, ktorého cieľom je uzatvorenie dohody o zjednodušení vízového režimu a readmisii a nadviazanie partnerstva v oblasti mobility na uľahčenie legálnej migrácie a boj proti nelegálnej migrácii. Takéto partnerstvo v oblasti mobility bolo v polovici roka 2008 nadviazané s Moldavskom.
 • S Marokom sa prehĺbil politický dialóg a spolupráca v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o boj proti nelegálnej migrácii.
 • Tunisko modernizovalo svoje zariadenia a infraštruktúru, aby posilnilo kontrolu hraníc, a zaviedlo nové biometrické pasy. Napriek tomu však nelegálna migrácia z Tuniska v roku 2009 značne vzrástla.

Spolupráca v oblasti súdnictva

 • Vďaka zriadeniu Palestínskeho inštitútu vzdelávania v oblasti súdnictva financovaného zo strany EÚ sa zlepšili podmienky pre školenie palestínskych sudcov a prokurátorov. V Libanone sa pripravuje realizácia špecializovaného vzdelávania pre sudcov, právnikov a úradníkov.
 • Dodaním vozidiel Komisia značne zefektívnila činnosť palestínskej civilnej polície.
 • Gruzínsko dosiahlo značný pokrok v boji proti korupcii, zlepšilo podmienky vo väzniciach a posilnilo boj proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu.
 • Cieľom arménskych nových právnych predpisov týkajúcich sa utečencov a azylu je dosiahnuť zosúladenie s predpismi EÚ a medzinárodnými normami.

Spolupráca v oblasti energetiky vstúpila do novej fázy

 • Začali sa rokovania o pristúpení Moldavska a Ukrajiny k Zmluve o založení Energetického spoločenstva, s čím je spojený záväzok postupného zosúlaďovania s pravidlami EÚ v oblasti vnútorného trhu s energiou.
 • Finančné prostriedky pochádzajúce z EÚ majú mimoriadny význam pre zaistenie bezpečnej jadrovej energie na Ukrajine prostredníctvom modernizácie reaktorov sovietskeho typu. EÚ naďalej finančne pomáha Arménsku s cieľom zabezpečiť dodržiavanie minimálnych bezpečnostných noriem v jadrovej elektrárni Medzamor.
 • EÚ podpísala s Egyptom, ako dôležitým výrobcom energie, memorandum o porozumení týkajúce sa spolupráce v oblasti energetiky. Azerbajdžan je strategickým partnerom EÚ, pokiaľ ide o zdroje ropy a plynu v Kaspickej oblasti, a to ako výrobca, a aj ako tranzitná krajina.
 • Izrael, Palestínska samospráva a Európska komisia obnovili trojstrannú spoluprácu v oblasti energetiky v rámci iniciatívy „Solárna energia pre mier“, pričom palestínska samospráva vypracovala plány výstavby solárnej elektrárne v Jerichu.
 • Na samite Únie pre Stredozemie, ktorý sa konal 13. júla 2008, bol schválený plán využívania solárnej energie v Stredozemí ako prioritná iniciatíva Únie pre Stredozemie: barcelonský proces.

Posilňujú sa dopravné prepojenia

 • Dohoda o leteckej doprave uzatvorená v roku 2007 s Marokom mala doteraz za následok 17 % nárast v doprave, vytvorenie 52 nových liniek a vstup 12 nových leteckých spoločností na trh. Táto dohoda prináša nižšie ceny a zlepšuje ponuku pre turistov, čím súčasne napomáha rozvoju odvetvia cestovného ruchu a vytváraniu pracovných miest. Rokovania o podobnej dohode sa začali s Ukrajinou a sú plánované s Gruzínskom.
 • S Arménskom, Izraelom a Jordánskom boli podpísané horizontálne dohody o leteckej doprave a s Izraelom a Jordánskom sa začali rokovania o euro-stredomorských dohodách o leteckej doprave.
 • Na južnom Kaukaze sa začalo s obnovou železničného spojenia Jerevan – Tbilisi (Arménsko Gruzínsko).
 • Finančné príspevky pochádzajúce z investičného nástroja európskej susedskej politiky slúžia na podporu projektov ako budovanie siete električiek v Rabate a výstavba vidieckych ciest v Maroku, modernizácia letiska v Kišiňove a obnova ciest v Moldavsku.

A z iných oblastí ...

 • EÚ finančne podporuje mimovládne organizácie a miestne orgány v Egypte, Gruzínsku, Jordánsku, na okupovaných palestínskych územiach, v Tunisku a na Ukrajine.
 • Cieľom finančnej podpory reforiem systému vzdelávania v Maroku je zníženie negramotnosti (ktorá sa týka 38 % obyvateľov, väčšinou žien).
 • V Jordánsku, Tunisku a Egypte sa zlepšilo postavenie žien a ochrana ich práv.
 • Podpora z EÚ umožnila zavedenie povinného zdravotného poistenia v Maroku a je dôležitým faktorom reformy zdravotníctva v Moldavsku.
 • Zlepšenie zásobovania vodou v Jordánsku, ktoré financuje EÚ, rieši potreby irackých utečencov v regióne Zarqa.
 • V roku 2008 bol mobilizovaný mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany na pomoc Gruzínsku v dôsledku vojnového konfliktu s Ruskom a na pomoc Ukrajine a v Moldavsku po tragických záplavách.
 • Najmä Izrael (ako pridružený člen), Egypt, JordánskoMaroko boli úspešnými účastníkmi prvých výziev na predloženie návrhov v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum a vývoj.
 • Vzrástol počet mladých ľudí pochádzajúcich z krajín zúčastňujúcich sa na ESP, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej služby v rámci programu EÚ Mládež v akcii (+ 87,5 %), a nárast bol zaznamenaný aj pri výmenných pobytoch mladých ľudí a pracovníkov (+ 23 %).

Únia pre Stredozemie, ktorá rozvíja barcelonský proces, poskytla vzťahom Európy s jej južnými susedmi nový impulz. Európska komisia takisto navrhla vytvorenie ambiciózneho Východného partnerstva s Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou. Toto partnerstvo ponúka komplexný a ambiciózny program na prehĺbenie vzťahov EÚ s uvedenými krajinami.

V roku 2008 sa zvýšila aj pomoc EÚ partnerom ESP: EÚ na tento účel vyčlenila sumu 1,71 mld. EUR v porovnaní so sumou 1,67 mld. EUR, ktorú vyčlenila v roku 2007.

Dokumenty, ktoré sú k dispozícii:

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o plnení európskej susedskej politiky v roku 2008 (v Bruseli 23. apríla 2009), správy o jednotlivých krajinách – Arménsku, Azerbajdžane, Egypte, Gruzínsku, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Maroku, Moldavsku, okupovaných palestínskych územiach, Tunisku a Ukrajine a správu o pokroku dosiahnutom v jednotlivých odvetviach možno nájsť tu:

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Zhrnutia ponúkajúce prehľad o situácii v jednotlivých krajinách sú dostupné tu:
Arménsko MEMO/09/182
Azerbajdžan MEMO/09/183
Egypt MEMO/09/179
Gruzínsko MEMO/09/184
Izrael MEMO/09/185
Jordánsko MEMO/09/186
Libanon MEMO/09/187
Maroko MEMO/09/188
Moldavsko MEMO/09/180
Okupované palestínske územia MEMO/09/181
Tunisko MEMO/09/178
Ukrajina MEMO/09/189

Viac informácií o ESP nájdete tu:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


Arménsko, Azerbajdžan, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Libanon, Maroko, Moldavsko, okupované palestínske územia, Tunisko a Ukrajina[.]


Side Bar