Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/625

Brussell, it-23 ta’ April 2009

L-UE ssaħħaħ ir-rabtiet mal-ġirien tagħha u tappoġġja r-riformi tagħhom

Fir-Rapporti ta’ Progress annwali tagħha , il-Kummissjoni Ewropea qed tara f’hiex inhuma l-akkwisti konkreti tar-riforma li seħħew fil-pajjiżi fi ħdan il-Politika Ewropea ta’ Viċinat (PEV) fl-2008 u tidentifika l-oqsma fejn jinħtieġu sforzi ulterjuri Fid-dokument ta’ politika dwar l-implimentazzjoni tal-PEV ippreżentat illum, il-Kummissjoni qed tipprovdi deskrizzjoni ġenerali tal-iżviluppi fi 12-il pajjiż tal-PEV. Qed titfa’ dawl ukoll fuq l-impatt tal-kriżi finanzjarja u qed tipproponi għadd ta’ modi li bihom l-UE tista’ tikkontribwixxi għall-proċess tal-irkupru tagħhom. Minkejja kuntest diffiċli fl-2008, bit-timbru ta’ sfidi politiċi u ekonomiċi u bit-tnaqqis ġenerali fir-ritmu tal-momentum tar-riforma speċjalment fil-qasam tal-governanza, bosta kisbiet ġew irreġistrati mill-pajjiżi msieħba fl-oqsma prinċipali bħal ma huma kuntatti politiċi ħafna eqreb, żieda fil-kummerċ, kooperazzjoni aktar profonda fir-riċerka u l-innovazzjoni, aktar mobbiltà taż-żgħażagħ, eċċ. Kienu msaħħa b’mod sostanzjali r-rabtiet permezz ta’ żewġ oqfsa reġjonali ġodda li jikkumplimentaw ir-relazzjonijiet bilaterali differenzjati: l-Unjoni għall-Mediterran u l-Patenarjat tal-Lvant. Rapporti maħruġa għal kull pajjiż flimkien ma' Pjan ta' Azzjoni tal-PEV[1] u rapport settorjali huma mehmuża mad-dokument ta’ politika.

“Is-sena 2008 uriet biċ-ċar l-importanza strateġika tal-Politika Ewropea tal-Viċinat. Il-kriżi finanzjarja u ekonomika, il-konflitti vjolenti fil-viċinat tagħna u l-instabbiltà politika kollha kellhom impatt fuq is-sigurtà u l-prosperità taċ-ċittadini tal-UE. Għaldaqstant, jibqa’ dejjem kruċjali għall-UE li toffri sostenn tanġibbli, immirat u kredibbli lill-ġirien tagħna biex jinħolqu benefiċċji reċiproċi ta' sigurtà u ta' prosperità " Qalet Benita Ferrero-Waldner, il-Kummissarju għar-Relazzjonijiet Esterni u l-Politika Ewropea ta’ Viċinat.

Minkejja kuntest diffiċli ġenerali (kriżi ekonomika u finanzjarja globali, konflitt bejn ir-Russja u l-Ġeorġja f’Awwissu 2008, l-intervent ta’ Iżrael f’Gaża f’Diċembru 2008/Jannar 2009), ir-relazzjoni tal-UE mal-ġirien tagħha intensifikaw b’mod ulterjuri fl-2008. L-imsieħba tal-Ewropa wrew progress fir-riforma tal-ekonomiji tagħhom u offrew opportunitajiet aħjar għas-soċjetajiet tagħhom permezz tal-isforzi ta’ modernizzazzjoni.

Benita Ferrero-Waldner żieded tgħid: "Minkejja l-kuntest internazzjonali diffiċli fl-2008, il-PEV kompliet tagħti r-riżultati u kienet intensifikata aktar b’żewġ inizzjattivi ġodda: l-Unjoni għall-Mediterran u l-Patenarjat tal-Lvant. L-imsieħba tagħna għamlu progress konsiderevoli f’oqsma prinċipali bħall-kummerċ, it-tassazzjoni u ambjent aħaj ta’ negozju, iżda jeħtieġ aktar ħidma sinifikattiva speċjalment dwar riformi politiċi, governanza tajba u d-drittijiet umani. Il-PEV għalhekk ser tkompli sservi bħala strument tal-UE biex tinkoraġġixxi riformi fil-viċinat immedjat tagħha."

Kienet imsaħħa l-kooperazzjoni politika

 • L-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Ġeorġja, il-Moldova u l-Ukraina ġew konformi mal-maġġoranża vasta tad-dikjarazzjonijiet ta’ Politika Barranija u ta’ Sigurtà Komuni li kienu mistiedna biex ikunu konformi magħhom, u tkellmu flimkien mal-UE b’vuċi waħda fix-xena internazzjonali.
 • Il-Kummissjoni Ewropea ppresediet b’mod konġunt konferenza tad-donaturi għall-Palestinjani (b’wegħda ta’ EUR 440 miljun fl-2008) u tappoġġja stabbilizazzjoni politika u rikonċiljazzjoni nazzjonali (riforma elettorali) fil-Libanu.
 • L-UE kellha rwol kruċjali fil-ftehim ta’ waqfien mill-ġlied fil-Ġeorġja matul il-konflitt armat mar-Russja, appoġġjat l-integrità territorjali tagħha, bagħtet malajr osservaturi tal-UE fil-post, ipprovdiet għajnuna umanitarja immedjata għall-persuni li ġew deportati internament u sponsorjat it-taħditdiet ta’ Ġinevra għar-riżoluzzjoni tal-konflitt. Il-KE ippresediet b’mod konġunt konferenza internazzjonali tad-donaturi għall-Ġeorġja u wegħdet sa EUR 500 miljun għall-perjodu 2008-2010).

L-integrazzjoni ekonomika u l-iskambji kummerċjali ingħataw spinta

 • L-Ukraina ssieħbet fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ u qed tinnegozja mal-UE Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles profond u komprensiv fil-kuntest ta’ Ftehim ġdid ta’ Assoċjazzjoni (l-ewwel ta’ din ix-xorta mal-ġirien tal-Lvant).
 • Ġew konklużi studji li jesploraw il-possibbiltà ta’ ftehimiet ta’ kummerċ ħieles profond u komprensiv mal-Ġeorġja u l-Armenja.
 • In-negozjati tal-kummerċ dwar il-prodotti agrikoli u ta’ sajd kienu konklużi mal-Eġittu, l-Iżrael u għadhom għaddejjin mal-Marokk u t-Tuneżija. In-negozjati tal-liberalizzazzjoni tas-servizzi u l-istabbilimenti bdew mal-Eġittu, il-Marokk, u t-Tuneżija.
 • Għall-pajjiżi tal-PEV l-UE hi s-sieħeb prinċipali fil-kummerċ. Fl-2008 l-esportazzjoni għall-UE żdiedet b’żewġ ċifri fil-każ tal-Eġittu, il-Ġordan, il-Libanu, u l-Ukraina.

Faċilitazzjoni tal-Viża u l-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali

 • Il-ftehimiet ta’ faċilitazzjoni u ta’ riammissjoni mal-Ukraina u l-Moldova daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2008.
 • F’Ottubru 2008 kien imniedi d-djalogu dwar il-viża mal-Ukraina bil-għan li jkunu stabbiliti reġimi mingħajr viża bħala perspettiva fit-tul ta' żmien. Kien imsaħħaħ djalogu mal-Ġeorġja bil-ħsieb li tkun konkluża l-faċilitazzjoni u l-ftehimiet ta’ riammissjoni u t-tnedija ta’ Patenarjat dwar il-Mobilità biex tkun iffaċilitata l-migrazzjoni legali filwaqt li tkun miġġielda l-migrazzjoni illegali. Paternarjat ta’ Mobbilità bħal dan kien imniedi mal-Moldova fl-2008.
 • Id-djalogu politiku u l-kooperazzjoni ta’ sigurtà fil-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali saret aktar profonda mal-Marokk.
 • It-Tuneżija tejbet l-apparat u l-infrastruttura biex issaħħaħ il-kontroll mal-fruntiera u adottat passaporti bijometriċi ġodda, minkejja l-immigrazzjoni illegali tal-oriġini Tuneżina żdiedet b’mod sinifikattiv fl-2008.

Koperazzjoni fil-qasam tal-Ġustizzja

 • Il-kondizzjonijiet għat-taħriġ tal-imħallfin u l-prosekuturi Palestinjani ġew imtejba bit-twaqqif tal-Istitut iffinanzjat mill-KE għat-Taħriġ Ġuridiku Palestinjan. Fil-Libanu qed jiġi mħejji taħriġ speċjalizzat għall-imħallfin, l-avukati u l-iskrivani.
 • Il-Kummissjoni forniet vetturi lill-Pulizija Ċivili Palestinjana u tejbet b’mod sinifikattiv l-effikaċja tagħha.
 • Il-Ġeorġja rreġistrat progress sinifikattiv fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, tejbet il-kundizzjonijiet tad-detenzjoni u l-ġlieda kontra t-tortura u t-trattament ħażin.
 • Leġiżlazzjoni ġdida fl-Armenja dwar ir-refuġjati u l-ażil għandha l-għan li tersaq viċin l-istandards tal-UE u dawk internazzjonali.

Il-kooperazzjoni fl-enerġija daħlet f’fażi ġdida

 • In-negozjati ġew imnedija mal-adeżjoni tal-Moldova u l-Ukraina fit-Trattat tal-Komunità dwar l-Enerġija, li jinkludi impenji għal konverġenza gradwali mar-regoli tas-suq intern tal-enerġija tal-UE.
 • Il-finanzjament tal-UE hu kruċjali għas-sigurtà tal-enerġija nukleari tal-Ukraina permezz ta’ titjib fir-reatturi tat-tip sovjetiku. Il-KE qed tkompli tgħin finanzjarjament lill-Armenja billi tiżgura l-istandards minimi ta’ sigurtà fl-impjant tal-enerġija nukleari f’Medzamor.
 • L-UE iffirmat Memorandum ta’ Ftehim dwar il-kooperazzjoni fl-enerġija mal-Eġittu – produttur importanti tal-enerġija. L-Ażerbajġan hu sieħeb strateġiku għall-UE fir-riżorsi taż-żejt u l-gass tal-Kaspju kemm bħala produttur u kemm bħala pajjiż ta’ tranżitu.
 • L-Iżrael, l-Awtorità Palestinjana u l-Kummissjoni Ewropea nedew mill-ġdid kooperazzjoni trilaterali tal-enerġija “Solar for Peace (Enerġija Solari għall-Paċi)” filwaqt li l-Awtorità Palestinjana żviluppat pjanijiet għall-impjant tal-enerġija solari f’Ġeriko.
 • Fit-13 ta’ Lulju 2008 s-Summit tal-Unjoni tal-Mediterran appoġġja Pjan dwar l-Enerġija Solari bħala inizzjattiva ta’ prijorità għall-Unjoni tal-Mediterran: Il-Proċess ta’ Barċellona.

Jissaħħu l-kollegamenti ta' Trasport

 • Il-ftehim ta’ trasport bl-ajru mal-Marokk mill-2007 sal-lum wassal għal żieda fit-traffiku bi 17% bil-ħolqien ta’ 52 linja ta’ konnessjoni ġdida u d-dħul fis-suq ta’ 12-il kumpanija tal-ajru ġdida. Dan inaqqas il-prezz tal-biljetti u jtejjeb l-għażla għat-turisti, filwaqt li jgħin fil-bini tal-industrija tat-turiżmu u jipprovdi l-impjiegi. Ġew imnedija negozjati dwar ftehimiet simili mal-Ukraina u qed jiġu ppjanati ftehimiet mal-Ġeorġja.
 • Ġew iffirmati ftehimiet orizzontali ta’ trasport bl-ajru mal-Armenja, l-Iżrael u l-Ġordan u ġew imnedija negozjati dwar ftehimiet ta’ avjazzjoni Ewro-Mediterranja mal-aħħar żewġ pajjiżi.
 • Kil-Kawkażu tan-Nofsinhar ġiet imnedija r-riabilitazzjoni tal-inja tal-ferroviji ta’ Yerevan-Tbilisi (Armenja-Ġeorġja)
 • Kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Faċilità tal-Investiment tal-Viċinat tappoġġja proġetti bħal: linja tat-tramm f’Rabat u l-bini ta’ toroq rurali fil-Marokk, l-immodernizzar tal-ajruport ta’ Chisinau u r-riabilitazzjoni tat-toroq fil-Moldova.

U iktar ...

 • Il-KE ssostni finanzjarjament l-NGO’s u l-awtoritajiet lokali fl-Eġittu, il-Ġeorġja, il-Ġordan, it-territorju okkupat Palestinjan, it-Tune¿ija u l-Ukraina.
 • Is-sostenn finanzjarju għar-riforma tas-sistema edukattiva fil-Marokk għandha l-għan li tnaqqas l-illitteriżmu (li jlaħħaq mat-38% tal-popolazzjoni, fil-maġġoranza tagħhom nisa).
 • Is-sitwazzjoni tan-nisa u l-protezzjoni tad-drittijiet tagħhom kienet imtejba b’mod ulterjuri fil-Ġordan, it-Tuneżija u l-Eġittu.
 • Is-sostenn tal-UE ippermetta t-twaqqif tal-assigurazzjoni obbligatorja tas-saħħa fil-Marokk u hu fattur kruċjali fir-riforma tas-settur tas-saħħa fil-Modova.
 • It-titjib tad-distribuzzjoni tal-ilma fil-Ġordan iffinanzjat mill-UE jindirizza l-ħtieġa tar-refuġjati tal-Iraq fir-reġjun ta’ Żarqa.
 • Il-Mekkaniżmu tal-Komunità għall-Protezzjoni Ċivili kien immobilizzat fl-2008 biex jgħin lill-Ġeorġja wara gwerra mar-Russja u biex jgħin lill-Ukraina u l-Moldova biex tkampa ma’ għarar traġiku.
 • L-Iżrael (bħala membru assoċjat), l-Eġittu, il-Ġordan u l-Marokk, b’mod partikolari, kienu pparteċipaw b’suċċess fl-ewwel sejħiet taħt is-7 Programm Qafas ta’ Riċerka.
 • Kien hemm żieda sinifikanti fl-għadd ta’ żgħażagħ mill-pajjiżi tal-PEV f’azzjonijiet ta’ servizzi volontarji taħt il-Youth in Action tal-UE (+87.5%) kif ukoll b’żidied sinifikanti fl-iskambji għaż-żgħażagħ u l-ħaddiema żgħażagħ (+23%).

Fuq il-bażi tal-Proċess ta’ Barcellona, l-Unjoni għall-Mediterran tat saħħa ġdida lir-relazzjoni tal-Ewropa mal-ġirien tagħha tan-Nofsinhar. Il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet ukoll Partenarjat tal-Lvant ambizzjuż mal-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Ġeorġja, il-Moldova, u l-Ukraina, billi offriet aġenda wiesgħa u ambizzjuża biex tkabbar ir-rabtiet tal-UE ma' dawn il-pajjiżi.

FL-2008 żdiedet l-għajnuna tal-UE lill-imsieħba tal-PEV: Kienu impenjati EUR1.71 biljuni meta mqabla ma’ EUR1.67 biljuni impenjati fl-2007.

Dokumenti disponibbli:

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Ewropea ta’ Viċinat fl-2008, (Brussell it-23 ta’ April 2009) u rapporti ta’ pajjiżi individwali għall-Armenja, l-Ażerbajġan, l-Eġittu. Il-Ġeorġja, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Marokk, il-Moldova, it-territoju okkupat Palestinjan, it-Tuneżija u l-Ukraina u r-Rapport ta’ Progress Settorjali jista’ jinsab fuq

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Memos li jagħtu sommarju tas-sitwazzjoni ta’ kull pajjiż huma disponibbli
L-Armenja MEMO/09/182
L-Ażerbajġan MEMO/09/183
L-Eġittu MEMO/09/179
il-Ġeorgja MEMO/09/184
L-Iżrael MEMO/09/185
Il-Ġordan MEMO/09/186
Il-Libanu MEMO/09/187
Il-Marokk MEMO/09/188
Il-Moldova MEMO/09/180
It-territorju okkupat Palestinjan MEMO/09/181
It-Tuneżija MEMO/09/178
L-Ukraina MEMO/09/189

Għal iktar tagħrif dwar il-PEV

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] L-Armenia, l-Azerbajġan, l-Eġittu, il-Gorġja, l-Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Morokk, il-Moldova, It-territorju okkupat Palestinjan, it-Tuneżija u l-Ukrajina.


Side Bar