Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/625

Briuselis, 2009 m. balandžio 23 d.

ES stiprina ryšius su kaimynėmis ir toliau remia jų reformas

Savo metinėse pažangos ataskaitose Europos Komisija įvertina konkrečius Europos kaimynystės politiką (EKP) įgyvendinančių šalių 2008 m. laimėjimus siekiant reformų ir nurodo sritis, kuriose būtina dėti daugiau pastangų. Šiandien paskelbtame politiniame dokumente dėl EKP įgyvendinimo Komisija apžvelgia pokyčius 12 EKP šalių. Jame taip pat pabrėžiamas finansų krizės poveikis šioms šalims ir siūloma, kaip ES galėtų prisidėti prie jų ekonomikos atkūrimo. Nepaisant sunkių aplinkybių 2008 m. – politinių ir ekonominių sunkumų, bendro reformų sulėtėjimo, pirmiausia valdymo srityje – šalyse partnerėse būta daug laimėjimų svarbiose bendradarbiavimo srityse, pavyzdžiui, palaikyti gerokai glaudesni politiniai ryšiai, aktyviau plėtota prekyba, stiprintas bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, padidėjo jaunimo judumas ir pan. Ryšius gerokai sustiprinti padėjo dvi naujos regioninės sistemos, kuriomis papildyti skirtingi dvišaliai santykiai: Viduržemio jūros šalių sąjunga ir Rytų partnerystės iniciatyva. Atskirų šalių ataskaitos su EKP veiksmų planais[1] ir sektorių ataskaita pateikiamos politikos dokumento priede.

„2008 m. buvo strategiškai svarbūs Europos kaimynystės politikai. Ekonomikos ir finansų krizė, smarkūs konfliktai mūsų kaimynystėje ir politinis nestabilumas turi įtakos ES piliečių saugumui ir gerovei. Todėl tebėra svarbu, kad ES savo kaimynėms teiktų apčiuopiamą, tikslingą ir patikimą paramą ir taip užtikrintų visų susijusių šalių saugumą ir gerovę“, – pažymėjo už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga Komisijos narė Benita Ferrero-Waldner.

Nepaisant apskritai sudėtingų aplinkybių (pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės, Rusijos ir Gruzijos konflikto 2008 m. rugpjūčio mėn., Izraelio intervencijos į Gazą 2008 m. gruodžio mėn. – 2009 m. sausio mėn.), ES santykiai su kaimynėmis 2008 m. toliau stiprėjo. Ėmusios modernizavimo priemonių Europos partnerės pasiekė pažangos reformuodamos savo ekonomiką ir teikdamos geresnes galimybes savo visuomenėms.

Benita Ferrero-Waldner pridūrė: „Nepaisant sudėtingų tarptautinių sąlygų 2008 m., EKP srityje toliau pasiekta rezultatų, ši politika papildyta dviem naujomis iniciatyvomis: Viduržemio jūros šalių sąjunga ir Rytų partnerystės iniciatyva. Mūsų partnerės padarė didelę pažangą tokiose svarbiose srityse, kaip prekyba, mokesčiai ir geresnė verslo aplinka, tačiau turi pasiekti gerokai daugiau, ypač politikos reformų, gero valdymo ir žmogaus teisių srityse. Todėl EKP ir toliau bus ES priemonė, kuria skatinamos reformos artimiausioje kaimynystėje.“

Sustiprintas politinis bendradarbiavimas

 • Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Moldova ir Ukraina, gavusios atitinkamus pasiūlymus, savo pozicijas suderino su daugeliu bendros užsienio ir saugumo politikos deklaracijų, taigi tarptautiniu lygmeniu šios pozicijos sutampa su ES.
 • Europos Komisija buvo viena iš pirmininkių palestiniečiams skirtoje donorų konferencijoje (2008 m. pažadėjo 440 mln. EUR), ji taip pat remia politinio stabilizavimo ir nacionalinio susitaikymo procesą (rinkimų reformą) Libane.
 • ES atliko itin svarbų vaidmenį, kai buvo tariamasi dėl paliaubų Gruzijoje per ginkluotą konfliktą su Rusija, rėmė Gruzijos teritorinį vientisumą, sparčiai nusiuntė į konflikto vietą ES stebėtojus, nedelsdama suteikė humanitarinę pagalbą šalies viduje perkeltiems asmenims ir parėmė Ženevos derybas dėl konflikto sprendimo. Europos Komisija buvo viena iš pirmininkių Gruzijai skirtoje tarptautinėje donorų konferencijoje ir 2008–2010 m. pažadėjo iki 500 mln. EUR.

Padidinta ekonominė integracija ir prekyba

 • Ukraina prisijungė prie Pasaulio prekybos organizacijos ir, atsižvelgdama į naują asociacijos susitarimą (pirmą tokį susitarimą su Rytų kaimyne), derasi su ES dėl išsamaus laisvosios prekybos susitarimo.
 • Baigti galimybės sudaryti išsamius laisvosios prekybos susitarimus su Gruzija ir Armėnija tyrimai.
 • Baigtos derybos dėl prekybos žemės ūkio ir žuvininkystės produktais su Egiptu ir Izraeliu, tęsiamos su Maroku ir Tunisu. Su Egiptu, Maroku ir Tunisu pradėtos derybos dėl paslaugų ir įsisteigimo liberalizavimo.
 • ES yra pagrindinė EKP šalių prekybos partnerė. 2008 m. Egipto, Jordanijos, Libano ir Ukrainos eksporto į ES padidėjimas buvo dviženklis.

Vizų režimo supaprastinimas ir kova su neteisėta migracija

 • 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimai su Ukraina ir Moldova.
 • 2008 m. spalio mėn. pradėtas dialogas vizų klausimu su Ukraina, siekiant ilgainiui sukurti bevizį režimą. Aktyviau vyko dialogas su Gruzija, siekiant sudaryti vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimus, ir Judumo partnerystę, siekiant palengvinti teisėtą migraciją ir kovoti su neteisėta. 2008 m. viduryje pradėta tokia Judumo partnerystė su Moldova.
 • Stiprintas politinis dialogas ir bendradarbiavimas su Maroku saugumo srityje, siekiant kovoti su neteisėta migracija.
 • Tunisas patobulino savo įrangą ir infrastruktūrą, kad sustiprintų sienų kontrolę, ir įvedė naujus biometrinius pasus, vis dėlto 2008 m. neteisėta imigracija iš Tuniso gerokai padidėjo.

Bendradarbiavimas teisingumo srityje

 • Įkūrus Europos Komisijos finansuojamą Palestiniečių teisėjų mokymo institutą, pagerintos palestiniečių teisėjų ir prokurorų mokymo sąlygos. Rengiamas specializuotas teisėjų, teisininkų ir teismo pareigūnų mokymas Libane.
 • Komisija aprūpino palestiniečių civilinę policiją transporto priemonėmis ir taip gerokai padidino jos veiksmingumą.
 • Gruzijoje būta didelės pažangos kovos su korupcija srityje, pagerintos sulaikymo sąlygos, sugriežtinta kova su kankinimu ir netinkamu elgesiu.
 • Armėnija priėmė naujus pabėgėlių ir prieglobsčio įstatymus, kad jie būtų geriau suderinti su ES ir tarptautiniais standartais.

Naujas bendradarbiavimo energetikos srityje etapas

 • Pradėtos derybos dėl Moldovos ir Ukrainos prisijungimo prie Europos atominės energijos bendrijos sutarties, pagal kurią numatyta laipsniška konvergencija su ES vidaus energetikos rinkos taisyklėmis.
 • ES finansavimas itin svarbus, kad atnaujinus sovietinius reaktorius būtų užtikrintas Ukrainos branduolinės energijos saugumas. Europos Komisija toliau teikia finansinę paramą Armėnijai, kad būtų užtikrinti minimalūs saugos standartai Mecamoro branduolinėje elektrinėje.
 • ES pasirašė Susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo energetikos srityje su Egiptu – reikšmingu energijos gamintoju. Azerbaidžanas yra strateginis ES partneris Kaspijos jūros naftos ir dujų išteklių srityje – kaip gamintojas ir kaip tranzito šalis.
 • Izraelis, Palestinos savivalda ir Europos Komisija atnaujino trišalio bendradarbiavimo energetikos srityje projektą „Saulės energija taikos labui“ (angl. „Solar for Peace“), Palestinos savivalda plėtojo saulės energijos elektrinės įkūrimo Jerichone planus.
 • 2008 m. liepos 13 d. Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime pritarta Viduržemio jūros regiono saulės energijos planui, jam suteikta pirmenybė pagal iniciatyvą „Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“.

Stiprinami transporto ryšiai

 • Nuo 2007 m. dėl Oro transporto susitarimo su Maroku eismas jau padidėjo 17 %, įkurtos 52 naujos linijos, į rinką įžengė 12 naujų oro transporto bendrovių. Dėl to mažėja bilietų kainos, daugėja pasirinkimo galimybių turistams, taip pat padedama kurti turizmo pramonę, kuriamos darbo vietos. Derybos dėl panašaus susitarimo pradėtos su Ukraina, planuojamos su Gruzija.
 • Su Armėnija, Izraeliu ir Jordanija pasirašyti horizontalūs oro transporto susitarimai, pradėtos derybos dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimų su jų dar nepasirašiusiomis dviem valstybėmis.
 • Pietų Kaukaze pradėta geležinkelio tarp Jerevano ir Tbilisio (tarp Armėnijos ir Gruzijos) rekonstrukcija.
 • Finansiniais įnašais pagal Kaimynystės investicijų priemonę remiami, pavyzdžiui, tokie projektai: tramvajus Rabate ir kaimo kelių tiesimas Maroke, Kišiniovo oro uosto modernizacija ir Moldovos kelių rekonstrukcija.

Be to...

 • Europos Komisija teikia finansinę paramą nevyriausybinėms organizacijoms ir vietos valdžios institucijoms Egipte, Gruzijoje, Jordanijoje, Okupuotoje Palestinos Teritorijoje, Tunise ir Ukrainoje.
 • Finansinės paramos Maroko švietimo sistemos reformai tikslas – mažinti neraštingumą (Maroke neraštingi 38 % visų gyventojų, daugiausia – moterys).
 • Jordanijoje, Tunise ir Egipte toliau gerinta moterų padėtis ir didinta jų teisių apsauga.
 • ES parama suteikė galimybę įvesti privalomąjį sveikatos draudimą Maroke, tai itin svarbus sveikatos sektoriaus reformos Moldovoje veiksnys.
 • Jordanijoje ES parama panaudota vandens paskirstymo sistemai tobulinti, taip siekta patenkinti Irako pabėgėlių poreikius Zarkos (angl. „Zarqa“) regione.
 • 2008 m. siekiant pagelbėti Gruzijai po karo su Rusija ir padėti Ukrainai bei Moldovai kovoti su katastrofiškais potvyniais pasitelktas Bendrijos civilinės saugos mechanizmas.
 • Izraelis (kaip asocijuotas narys), Egiptas, Jordanija ir Marokas itin sėkmingai teikė paraiškas pagal 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų programą per pirmąjį paraiškų teikimo etapą.
 • Gerokai padaugėjo EKP šalių jaunimo, atliekančio savanorišką tarnybą pagal ES programą „Veiklus jaunimas“ (+ 87,5 %), ir jaunimo bei jaunimo darbuotojų mainų (+ 23 %).

Barselonos procesu pagrįsta Viduržemio jūros šalių sąjunga dar sutvirtino Europos ir jos pietinių kaimynių ryšius. Europos Komisija taip pat pasiūlė plataus užmojo Rytų partnerystę su Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina: numatyta išsami ES ryšių su šiomis šalimis stiprinimo darbotvarkė.

2008 m. taip pat padidėjo ES parama EKP šalims: skirta 1,71 mlrd. EUR, palyginti su 1,67 mlrd. EUR 2007 m.

Pateikiami dokumentai:

Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos kaimynystės politikos įgyvendinimo 2008 m. (Briuselis, 2009 m. balandžio 23 d.), atskiras Armėnijos, Azerbaidžano, Egipto, Gruzijos, Izraelio, Jordanijos, Libano, Maroko, Moldovos, Okupuotosios Palestinos Teritorijos, Tuniso ir Ukrainos ataskaitas ir sektorių pažangos ataskaitą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.

Atmintines, kuriose apibendrinama padėtis kiekvienoje šalyje, galima rasti toliau nurodytais adresais
Armėnija MEMO/09/182
Azerbaidžanas MEMO/09/183
Egiptas MEMO/09/179
Gruzija MEMO/09/184
Izraelis MEMO/09/185
Jordanija MEMO/09/186
Libanas MEMO/09/187
Marokas MEMO/09/188
Moldova MEMO/09/180
Okupuotoji Palestinos Teritorija MEMO/09/181
Tunisas MEMO/09/178
Ukraina MEMO/09/189

Daugiau informacijos apie EKP galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm.


[1] Armėnijos, Azerbaidžano, Egipto, Gruzijos, Izraelio, Jordanijos, Libano, Maroko, Moldovos, Okupuotosios Palestinos Teritorijos, Tuniso ir Ukrainos.


Side Bar