Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/625

Bryssel 23. huhtikuuta 2009

EU vahvistaa naapuruussuhteitaan ja tukee edelleen naapurimaiden uudistuksia

Euroopan komissio selvittää vuotuisissa edistymiskertomuksissa, miten Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat maat ovat edistyneet uudistuksissaan vuonna 2008, ja määrittää osa-alueet, joilla tarvitaan vielä lisätyötä. Tänään esitetyssä tiedonannossa Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanosta komissio luo katsauksen kehitykseen 12:ssa naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvassa maassa. Lisäksi valotetaan finanssikriisin vaikutuksia näihin maihin ja ehdotetaan keinoja, joilla EU voisi edistää niiden elpymistä. Toimintaympäristö on ollut vuonna 2008 vaikea, ja sitä ovat leimanneet poliittiset ja taloudelliset haasteet sekä yleinen uudistusten – etenkin hallintotapaa koskevien uudistusten – hidastuminen. Kumppanimaat ovat kuitenkin edistyneet monin tavoin yhteistyön avainalueilla. Esimerkkeinä voidaan mainita läheisemmät poliittiset yhteydet, kaupan lisääntyminen, tutkimus- ja innovaatioyhteistyön syveneminen sekä nuorten liikkuvuuden lisääntyminen. Yhteyksiä on vahvistettu merkittävästi myös luomalla kaksi uutta alueellista järjestelyä, Välimeren unioni ja itäinen kumppanuus, jotka täydentävät kahdenvälisiä suhteita. Tiedonannon ohessa on julkaistu alakohtainen edistymiskertomus sekä maakohtaiset edistymiskertomukset kustakin maasta, jolla on naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelma[1].

Ulkosuhteista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaavan komission jäsenen Benita Ferrero-Waldnerin mukaan vuosi 2008 on selvästi osoittanut Euroopan naapuruuspolitiikan strategisen tärkeyden. Talous- ja finanssikriisi, väkivaltaiset konfliktit EU:n lähialueilla ja poliittinen epävakaus vaikuttavat kaikki EU:n kansalaisten turvallisuuteen ja vaurauteen. Komissaari korostaakin, että EU:n on ratkaisevan tärkeää tarjota edelleenkin konkreettista, kohdennettua ja uskottavaa tukea naapureilleen molemminpuolisen turvallisuuden ja vaurauden jakamiseksi.

Vaikka toimintaympäristö on ollut vaikea (maailmanlaajuinen talous- ja finanssikriisi, Venäjän ja Georgian välinen konflikti elokuussa 2008, Israelin interventio Gazassa joulukuussa 2008 ja tammikuussa 2009), EU:n suhteet naapureihin ovat edelleen tiivistyneet vuonna 2008. EU:n kumppanit ovat osoittaneet edistyneensä taloutensa uudistamisessa ja yhteiskuntiensa mahdollisuuksien parantamisessa uudenaikaistamistyön ansiosta.

Ferrero-Waldner totesi kansainvälisen toimintaympäristön olleen vuonna 2008 vaikean. Euroopan naapuruuspolitiikka on tuottanut kuitenkin edelleen tuloksia ja sitä on syvennetty kahdella uudella hankkeella: Välimeren unionilla ja itäisellä kumppanuudella. "Kumppanimme ovat edistyneet merkittävästi avainalueilla, joista esimerkkeinä voidaan mainita kauppa, verotus ja parempi liiketoimintaympäristö, mutta niiden on tehtävä huomattavasti enemmän poliittisten uudistusten, hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien suhteen. Siksi EU käyttää edelleen Euroopan naapuruuspolitiikkaa välineenä, jolla edistetään uudistuksia sen välittömässä naapurustossa”, Ferrero-Waldner sanoi.

Poliittista yhteistyötä vahvistettu

 • Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova ja Ukraina yhtyivät suurimpaan osaan niistä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista julistuksista, joihin niitä on pyydetty yhtymään, ja ne ovat esiintyneet EU:n kanssa yhteisessä rintamassa kansainvälisillä foorumeilla.
 • Euroopan komissio oli yksi palestiinalaisille annettavaa tukea käsitelleen avunantajakonferenssin puheenjohtajista (440 miljoonan euron sitoumus vuonna 2008) ja se tukee Libanonin poliittista vakauttamista ja kansallista sovintoa (vaaliuudistus).
 • EU:lla oli tärkeä rooli sovittaessa tulitauosta Venäjän ja Georgian välisessä aseellisessa konfliktissa. EU tuki Georgian alueellista koskemattomuutta, lähetti nopeasti omia tarkkailijoitaan alueelle, antoi välittömästi humanitaarista apua maan sisällä siirtymään joutuneille ja tuki Geneven neuvotteluja konfliktin ratkaisemiseksi. Euroopan komissio oli yksi Georgiaa käsitelleen kansainvälisen avunantajakonferenssin puheenjohtajista, ja se teki 500 miljoonan euron sitoumukset vuosiksi 2008–2010.

Taloudellinen yhdentyminen ja kauppavaihto sai vauhtia

 • Ukraina liittyi Maailman kauppajärjestöön, ja se neuvottelee EU:n kanssa pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppasopimuksesta uuden assosiaatiosopimuksen yhteydessä (ensimmäinen tällainen itäisten naapurien kanssa tehtävä sopimus).
 • On selvitetty mahdollisuutta tehdä Georgian ja Armenian kanssa pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppasopimukset.
 • Egyptin ja Israelin kanssa käydyt maatalous- ja kalataloustuotteita koskevat kauppaneuvottelut on saatu päätökseen, ja vastaavia neuvotteluja käydään edelleen Marokon ja Tunisian kanssa. Egyptin, Marokon ja Tunisian kanssa on käynnistetty neuvottelut palvelukaupan vapauttamisesta ja sijoittautumisoikeudesta.
 • EU on naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden tärkein kauppakumppani. Vuonna 2008 Egyptin, Jordanian, Libanonin ja Ukrainan vienti EU:hun kasvoi kaksinumeroisin luvuin.

Viisumikäytäntöjen helpottaminen ja laittoman maahanmuuton torjunta

 • Ukrainan ja Moldovan kanssa tehdyt viisumimenettelyjen helpottamista koskevat sopimukset ja takaisinottosopimukset tulivat voimaan 1. tammikuuta 2008.
 • Ukrainan kanssa käynnistettiin lokakuussa 2008 viisumeita koskeva vuoropuhelu, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on viisumivapaa matkustaminen. Vuoropuhelua Georgian kanssa on tehostettu. Tarkoituksena on tehdä viisumimenettelyjen helpottamista koskeva sopimus ja takaisinottosopimus sekä käynnistää liikkuvuuskumppanuus, jolla helpotetaan laillista ja torjutaan laitonta maahanmuuttoa. Moldovan kanssa tällainen liikkuvuuskumppanuus käynnistettiin vuoden 2008 puolivälissä.
 • Laitonta maahanmuuttoa koskevaa poliittista vuoropuhelua ja turvallisuusyhteistyötä Marokon kanssa on syvennetty.
 • Tunisia on parantanut välineistöään ja infrastruktuuriaan rajavalvonnan parantamiseksi ja ottanut käyttöön uudet biometriset passit. Tunisialaisperäinen laiton maahanmuutto lisääntyi kuitenkin merkittävästi vuonna 2008.

Oikeusalan yhteistyö

 • Palestiinalaisten tuomarien ja syyttäjien koulutusolosuhteita parannettiin perustamalla EY:n rahoittama oikeusalan koulutuslaitos. Libanonissa valmistellaan tuomareille, lakimiehille ja alemmille tuomioistuinvirkamiehille erityiskoulutusta.
 • Komissio toimitti Palestiinan poliisille ajoneuvoja, mikä tehosti huomattavasti poliisiin toimintaa.
 • Georgia edistyi huomattavasti korruption torjunnassa, paransi vankilaoloja ja onnistui torjumaan kidutusta ja huonoa kohtelua.
 • Armenia pyrkii uudella pakolais- ja turvapaikkalainsäädännöllä lähestymään kansainvälisiä ja EU:n normeja.

Energiayhteistyö uuteen vaiheeseen

 • Neuvottelut Moldovan ja Ukrainan liittymisestä energiayhteisösopimukseen käynnistettiin. Tämä tarkoittaa sitoutumista siihen, että ne lähentyvät vähitellen EU:n energian sisämarkkinoiden sääntöjä.
 • EU:n rahoitus on ratkaisevan tärkeää Ukrainan ydinenergiaturvallisuuden kannalta uudistettaessa neuvostotyyppisiä reaktoreita. Euroopan komissio jatkaa Armenian taloudellista avustamista, jotta vähimmäisturvallisuusnormit voidaan varmistaa Medzamorin ydinvoimalassa.
 • EU on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjan energiayhteistyöstä tärkeän energiantuottajan Egyptin kanssa. Azerbaidžan on Kaspianmeren öljy- ja kaasuvarojen osalta EU:n strateginen kumppani sekä tuottajana että kauttakulkumaana.
 • Israel, palestiinalaishallinto ja Euroopan komissio käynnistivät uudelleen kolmenvälisen Solar for Peace -energiayhteistyön, ja palestiinalaishallinto suunnitteli aurinkovoimalaa Jerikoon.
 • Välimeren unionin huippukokouksessa 13. heinäkuuta 2008 vahvistettiin Välimeren aurinkoenergiasuunnitelma Barcelonan prosessin mukaisen Välimeren unionin ensisijaiseksi hankkeeksi.

Liikenneyhteyksiä vahvistettiin

 • Marokon kanssa tehty lentoliikennesopimus on tähän mennessä lisännyt liikennettä 17 prosentilla vuodesta 2007. Uusia liityntäreittejä on perustettu 52 ja markkinoille on tullut 12 uutta lentoyhtiötä. Tämän ansiosta hinnat alenevat ja matkailijoilla on enemmän valinnanvaraa, mikä auttaa kehittämään matkailuelinkeinoa ja luo työpaikkoja. Neuvottelut samanlaisesta sopimuksesta on käynnistetty Ukrainan kanssa ja neuvotteluja Georgian kanssa suunnitellaan.
 • Armenian, Israelin ja Jordanian kanssa on allekirjoitettu horisontaaliset lentoliikennesopimukset, ja kahden viimeksi mainitun kanssa on käynnistetty neuvottelut Euro–Välimeri-ilmailusopimuksista.
 • Etelä-Kaukasiassa on käynnistetty Jerevan–Tbilisi-rautatien (Armenia–Georgia) kunnostus.
 • Naapuruuspolitiikan investointivälineestä annetaan taloudellista tukea esim. Marokossa Rabatin raitiotielle ja teiden rakentamiseen maaseudulla sekä Moldovassa Chisinaun lentokentän uudistamiselle ja teiden kunnostukselle.

Muuta

 • ’Euroopan komissio tukee taloudellisesti kansalaisjärjestöjä ja paikallisviranomaisia Egyptissä, Georgiassa, Jordaniassa, miehitetyillä palestiinalaisalueilla, Tunisiassa ja Ukrainassa.
 • Marokon koulutusjärjestelmän uudistamiseen suunnatulla taloudellisella tuella pyritään vähentämään lukutaidottomuutta (lukutaidottomien osuus väestöstä on 38 prosenttia ja heistä suurin osa on naisia).
 • Jordaniassa, Tunisiassa ja Egyptissä parannettiin edelleen naisten asemaa ja heidän oikeuksiensa suojelua.
 • EU:n tuella Marokossa oli mahdollista ottaa käyttöön pakollinen sairausvakuutus, ja EU:n tuella on tärkeä merkitys myös Moldovan terveydenhuoltoalan uudistamisessa.
 • EU rahoittaa Jordaniassa vedenjakelun parantamista. Hankkeella vastataan irakilaisten pakolaisten tarpeisiin Zargan alueella.
 • Yhteisön pelastuspalvelumekanismia käytettiin vuonna 2008 Georgian auttamiseksi Georgian ja Venäjän välisen sodan jälkeen ja Ukrainan ja Moldovan auttamiseksi selviytymään tuhoisista tulvista.
 • Israel (liitännäisjäsenenä), Egypti, Jordania ja Marokko ovat osallistuneet menestyksekkäästi tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ensimmäisiin ehdotuspyyntöihin.
 • EU:n Youth in Action -ohjelman puitteissa vapaaehtoistyöhön osallistuvien nuorten määrä kasvoi naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa merkittävästi (87,5 prosenttia), kuten myös nuorisovaihto ja nuoristotyöntekijöiden vaihto (23 prosenttia).

’Barcelonan prosessiin perustuva Välimeren unioni on tehostanut EU:n suhteiden hoitoa eteläisten naapureiden kanssa. Euroopan komissio on myös tehnyt ehdotuksen kunnianhimoisesta itäisestä kumppanuudesta Armenian, Azerbaidžanin, Moldovan, Ukrainan ja Valko-Venäjän kanssa. Kumppanuuteen liittyy kunnianhimoisia tavoitteita suhteiden syventämiseksi näihin maihin.

Vuonna 2008 EU:n tuki naapuruuspolitiikan kumppaneille kasvoi 1,71 miljardiin euroon, kun määrä oli 1,67 miljardia euroa vuonna 2007.

Asiakirjat:

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanosta vuonna 2008 (Bryssel 23. huhtikuuta 2009) ja Armeniaa, Azerbaidžania, Egyptiä, Georgiaa, Israelia, Jordaniaa, Libanonia, Marokkoa, miehitettyjä palestiinalaisalueita, Moldovaa, Tunisiaa ja Ukrainaa koskevat maakohtaiset edistymiskertomukset sekä alakohtainen edistymiskertomus ovat osoitteessa

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Kunkin maan tilannetta koskevat memot ovat osoitteessa
Armenia MEMO/09/182
Azerbaidžan MEMO/09/183
Egypti MEMO/09/179
Georgia MEMO/09/184
Israel MEMO/09/185
Jordania MEMO/09/186
Libanon MEMO/09/187
Marokko MEMO/09/188
Miehitetyt palestiinalaisalueet MEMO/09/181
Moldova MEMO/09/180
Tunisia MEMO/09/178
Ukraina MEMO/09/189

Lisätietoa Euroopan naapuruuspolitiikasta

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Armenia, Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, miehitetyt palestiinalaisalueet, Moldova, Tunisia ja Ukraina.


Side Bar